Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 86 /PGDĐT-THCS
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm... Chi tiết
2018-09-17
1508/SGDĐT-CNTT
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-09-11
Số: 1475 /SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung hoc năm... Chi tiết
2018-09-06
1455/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức... Chi tiết
2018-08-31
35/2015/TT-BGDĐT
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục Chi tiết
2015-12-31
Số 19/2015/TT- BGDĐT
Ban hành qui chế quản lý bằng TN THCS Chi tiết
2015-09-08
Số 945/SGDĐT-GDTrH
V/V hướng dấn đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo... Chi tiết
2015-08-03
Số: 5555/BGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới... Chi tiết
2014-10-08
52/ 2012/TT-BGDĐT
Điều lệ Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội... Chi tiết
2012-12-19
43/2012/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Điều lệ hội thi GVCN lớp giỏi GDPT... Chi tiết
2012-11-26
58/2011/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh... Chi tiết
2011-12-12
55/ 2011/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học... Chi tiết
2011-11-22
12/2011/TT-BGDĐT
Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học... Chi tiết
2011-03-28
01/2011/TT-BNV
Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày... Chi tiết
2011-01-19
21 /2010/TT-BGDĐT
Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học... Chi tiết
2010-07-20
Số: 11/2006/QĐ-BGD&ĐT
Quyết định ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp... Chi tiết
2006-04-05
DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...