Bạn cần biết

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

(Mẫu số 02/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)

PHÒNG GD- ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:   15/QĐ- CKTC

Phủ Lý., ngày  28  tháng  02   năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

của Trường THCS Châu Sơn

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào dự toán thu- chi NSNN năm 2018

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Tài chính  và các tổ chuyên môn  liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ phận CM
- Lưu :VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu, họ tên)

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI
năm 2018

(Kèm theo QĐ S:  15/QĐ- CKTC – Ngày 28/02/2018)

                                                                                                                ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

369.000000 

 

1

 Thu phí, lệ phí

369.000.000

 

 

Học phí

369.000.000

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

II

Số thu nộp NSNN (40%)

0

 

1

Phí, lệ phí

0

 

 

Học phí

0

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

III

Số chi học phí

369.000.000

 

1

 40% để lại đề điều chỉnh NL

147.600.000

 

2

60% chi hoạt động CM

221.400.000

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

3.167.030.000

 

I

Loại 490 khoản 493

3.167.030.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

2.763.194.000

 

2

Chi hàng hóa. dịch vụ

328.314.000

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

0

 

4

Chi khác

75.522.000

 

C

Dự toán chi nguồn khác (học phí)

369.000.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

160.600.000

 

2

Chi hàng hóa dịch vụ

195.000.000 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

13.400.000

 

                                                                                  Ngày 05  tháng 02  năm 2018

                                                                Thủ tr­ưởng ®¬n vÞ                                                                                                                                

                                                                                           (Đã ký tªn , đóng dấu)

                                                                       

                                                                            §ç Ngäc H¶i                       

     CỘNG HÒA XÃ HỘCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG THU - CHI
năm 2018

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

                                                                                                                ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

 Thu phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

II

Số thu nộp NSNN (40%)

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

III

Số chi học phí

 

 

1

 40% để lại đề điều chỉnh NL

 

 

2

60% chi hoạt động CM

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

40.850.000

 

I

Loại 490 khoản 493

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

10.100.000

 

2

Chi hàng hóa. dịch vụ

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

15.000.000

 

4

Chi khác

15.750.000

 

C

Dự toán chi nguồn khác (học phí)

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi hàng hóa dịch vụ

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

 

 

                                                                                   Ngày 30  tháng 6  năm 2018

                                                                Thủ tr­ưởng ®¬n vÞ                                                                                                                                

                                                                                           (Đã ký tªn , đóng dấu)

                                                                      

                                                                            §ç Ngäc H¶i

I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI quü
 XÃ HỘI HÓA cA nhµ tr­êng - Năm học 2017 - 2018

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

 

                                                                                                  ĐV tính: đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

131.900.000

 

1

Của các tổ chức

0

 

2

Của các cá nhân

131.900.000

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

131.900.000

 

1

Söa ch÷a bµn ghÕ häc sinh

21.710.000

 

2

Lµm m¸i t«n hµnh lang

18.668.000

 

3

Lµm nÒn ®­êng ®i hµnh lang

6.810.000

 

4

Söa ch÷a l¸t nÒn, s¬n t­êng phßng th­ viÖn

12.340.000

 

5

Mua b¶ng tõ cho c¸c líp

27.000.000

 

6

QuÐt s¬n cöa vµ s¬n lan can hµnh lang

5.445.000

 

7

Khoan c¾t bª t«ng cè ®Þnh ghÕ ®¸ s©n v­ên

1.470.000

 

8

Söa nÒn vµ thay cöa kÝnh phßng häc

5.417.000

 

9

Lµm b¶ng biÓu trang trÝ th­ viÖn+mua m¸y quÐt m· v¹ch s¸ch

24000000

 

10

Söa attomat +söa ®­êng ®iÖn n­íc

9.040.000

 

III

Số tiền huy động đ­ược còn d­ư

0

 

 

                                                                                            Ngày 30 tháng 6  năm 2018

                                                                                                  Thủ tr­ưởng đơn vị

                                                                                                                                 (Ký tªn,đóng dấu )

 

 

 

                                                        

§ç Ngäc H¶i

 

BiÓu sè :09

 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
 QUỸ HỘI PH
 năm học 2017 - 2018

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

 

                                                                                                  ĐV tính: đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

79.500.000

 

1

Của các tổ chức

0

 

2

Của các cá nhân

79.500.000

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

79.500.000

 

1

Chi th¨m hái èm ®au, hiÕu hû c¶ n¨m häc

9.598.000

 

2

Chi mua hoa tÆng GV nh©n ngµy 20/11

8.400.000

 

3

Mua chÌ n­íc häp héi, ho¹t ®éng héi

2.470.000

 

4

Hç trî khen th­ëng häc sinh

9.486..000

 

5

Chi tæ chøc phong trµo häc tËp s¸ng thø 2 hµng tuÇn

6.410.000

 

6

Chi hç trî HS tham gia c¸c héi thi giíi thiÖu s¸ch,bãng ®¸, chØ huy ®éi giái

21.693.000

 

7

Chi mua quµ tÕt cho HS nghÌo v­ît khã nhan dÞp khai gi¶ng vµ TÕt, quµ cho HS tÕt trung thu, quµ 01/6

18.742.000

 

 

III

Số tiền huy động đ­ược còn d­ư

2.701.000

 

 

                                                                                            Ngày 30  tháng 6  năm 2018

                                                                                                  Thủ tr­ưởng đơn vị

                                                                                                                                 (Ký tªn ,đóng dấu)

 

 

                                                                                                  §ç Ngäc H¶i

 

           

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BiÓu sè :09

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

        

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
KHOẢN QUỸ HỌC ÔN TẬP
năm học 2017 - 2018

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

 

                                                                                                  ĐV tính: đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

251.250.000

 

1

Của các tổ chức

0

 

2

Của các cá nhân

251.250.000

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

251.250.000

 

1

Chi trả tiền công cho GV giảng dạy

188.496.000

 

2

Chi mua sắm , tu sửa CSVC

12.796.000

 

3

Chi các khoản khác % cho QL.VP.BV

49.957.000

 

 III

Số tiền huy động đ­ược còn d­ư

0

 

 

                                                                                            Ngày 30  tháng 6  năm 2018

                                                                                                  Thủ tr­ưởng đơn vị

                                                                                                                                 (Ký tªn, đóng dấu )

 

 

 

 

                                                                                                §ç Ngäc H¶i
 (Mẫu số 02/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)

PHÒNG GD- ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

                    --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:   33/QĐ- CKTC

Phủ Lý, ngày 30  tháng  6 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

của Trường THCS Châu Sơn

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào dự toán thu- chi NSNN năm 2017

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Tài chính  và các tổ chuyên môn  liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ phận CM
- Lưu :VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu, họ tên)

Đỗ Ngọc Hải

 

 

 

 

 

Kèm theo QĐ Số: 33/QĐ- CKTC ngày 30/6/2018

 

BiÓu sè : 3

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

 

 

 

§¬n vÞ: Tr­­êng THCS Ch©u S¬n

Ch­­¬ng : 622

b¸o c¸o C«ng khai quyÕt to¸n thu - chi

 nguån  nsnn cÊp vµ  nguån kh¸c

6 th¸ng ®Çu n¨m 2018

 

 

 

§V tÝnh : ®ång

Stt

ChØ tiªu

Sè liÖu b¸o c¸o quyÕt to¸n

Sè liÖu quyÕt to¸n ®­­îc duyÖt

A

QuyÕt  to¸n thu

377.945.000

377.945.000

I

Tæng sè thu

373.265.000

373.265.000

1

Thu phÝ,lÖ phÝ (Häc phÝ)

373.265.000

373.265.000

 

Häc phÝ

373.265.000

373.265.000

2

Thu sù nghiÖp kh¸c

4.680.000

4.680.000

 

LÖ phÝ thi nghÒ

4.680.000

4.680.000

II

Sè thu nép ng©n s¸ch x·, cÊp trªn

2.028.000

2.028.000

1

Thu phÝ,lÖ phÝ

 

 

 

Häc phÝ

 

 

2

Thu viÖn trî (Tµi trî)

 

 

 

(Chi tiÕt tõng néi dung)

 

 

3

Thu sù nghiÖp kh¸c

2.028.000

2.028.000

III

Sè ®­­îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é

375.293.000

375.293.000

1

Thu phÝ,lÖ phÝ

373.265.000

373.265.000

 

Häc phÝ

373.265.000

373.265.000

2

Thu viÖn trî (Tµi trî)

 

 

3

Thu sù nghiÖp kh¸c

2.652.000

2.652.000

 

LÖ phÝ thi nghÒ

2.652.000

2.652.000

B

QuyÕt to¸n chi NSNN

2.776.875.000

2.776.875.000

I

Lo¹i 14 Kho¶n 03

2.776.875.000

2.776.875.000

1

Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n

2.473.991.100

2.473.991.100

 

Môc 6000: TiÒn l­­¬ng

1.327.113.100

1.327.113.100

 

           TM 6001: L­­¬ng BC theo NB

1.317.384.700

1.317.384.700

 

           TM 6003: L­­¬ng HĐ dài hạn

9.728.400

9.728.400

 

Môc 6050: TiÒn c«ng

167.399.300

167.399.300

 

          TM 6051: TC H§ theo vô viÖc

167.399.300

167.399.300

 

Môc 6100: Phô cÊp l­­¬ng

534.059.600

534.059.600

 

          TM610: Chøc vô

21.780.100

21.780.100

 

          TM6106: Thªm giê

 

 

 

          TM 6112 : PC¦§

301.651.600

301.651.600

 

          TM:6113 Tr¸ch nhiÖm

1.452.000

1.452.000

 

          TM:6115  PC TN nghÒ

204.235.800

204.235.800

 

          TM:6117 PCVK

4.940.100

4.940.100

 

Môc 6250: Phóc lîi tËp thÓ

2.695.000

2.695.000

 

        TM 6257 : TiÒn n­íc uèng

2.695.000

2.695.000

 

Môc 6300: C¸c kho¶n ®ãng gãp

409.110.100

409.110.100

 

        TM 6301: BHXH

305.662.100

305.662.100

 

        TM 6302: BH y tÕ

51.764.300

51.764.300

 

        TM 63 03: KPC§

35.226.400

35.226.400

 

        TM 6304:BH thÊt nghiÖp

16.457.300

16.457.300

 

 Môc 6400: C¸c kho¶n TT kh¸c cho c¸ nh©n

33.614.000

33.614.000

 

        TM 6406 : Hç trî CP häc tËp

12.100.000

12.100.000

 

        TM 6449 : Trî cÊp, phô cÊp kh¸c

21.514.000

21.514.000

2

Chi nghiÖp vô chuyªn m«n

188.895.900

188.895.900

 

Môc 6500: Thanh to¸n DV c«ng céng

1.544.800

1.544.800

 

           TM 6501: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn

1.544.800

1.544.800

 

Môc 6550: VËt t­­ VP

32.826.000

32.826.000

 

           TM 6551: VPP

14.920.000

14.920.000

 

          TM 6552: C«ng cô, dông cô

9.200.000

9.200.000

 

          TTM  6599: VËt t­­ VP kh¸c

8.706.000

8.706.000

 

Môc 6600: TT tuyªn truyÒn liªn l¹c

9.422.800

9.422.800

 

         TM 6601: C­­íc phÝ §T

1.879.800

1.879.800

 

        TM 6612: S¸ch b¸o, t¹p chÝ th­ viÖn

1.893.000

1.893.000

 

        TM 6608: Phim ¶nh

650.000

650.000

 

        TM 6615: Thuª bao ®­êng §T

5.000.000

5.000.000

 

Môc 6700: c«ng t¸c phÝ

12.000.000

12.000.000

 

         TM 6704 : Kho¸n CTP

12.000.000

12.000.000

 

Môc 6750: Chi phÝ thuª m­­ín

11.860.000

11.860.000

 

   TM 6751 : Thuª ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn

1.960.000

1.960.000

 

   TM 6757 : Thuª lao ®éng trong n­íc

4.000.000

4.000.000

 

   TM 6799 : Thuª m­ín kh¸c

5.900.000

5.900.000

 

Môc 6900: Söa ch÷a th­êng xuyªn  TSC§

26.436.000

26.436.000

 

         TM 6905: Trang thiÕt bÞ kT chuyªn dông

960.000

960.000

 

         TM 6907 : Nhµ cöa

12.220.000

12.220.000

 

         TM 6912 : ThiÕt bÞ tin häc

410.000

410.000

 

         TM 6921 :  §­­êng ®iÖn, cÊp tho¸t n­­íc

11.536.000

11.536.000

 

         TM 6949 :  Söa ch÷a kh¸c

1.310.000

1.310.000

 

Môc 7000: Chi phÝ NV CM

94.806.300

94.806.300

 

       TM 7001: Hµng ho¸ vËt t­­

14.050.000

14.050.000

 

       TM 7003: In Ên

7.791.800

7.791.800

 

       TM 7004: Trang phôc, ®ång phôc

2.560.000

2.560.000

 

       TM 7006: S¸ch, tµi liÖu dïng cho CM

22.831.500

22.831.500

 

       TM 7012: Chi H§ thùc hiÖn NV CM

5.372.000

5.372.000

 

       TM 7049: Chi phÝ kh¸c

42.201.000

42.201.000

3

Chi kh¸c

10.035.000

10.035.000

 

Môc 7750: Chi kh¸c

109.188.000

109.188.000

 

       TM 7756: C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ

780.000

780.000

 

       TM 7758: Chi cac kho¶n hç trî

4.100.000

4.100.000

 

       TM 7761: Chi tiÕp kh¸ch

10.135.000

10.135.000

 

       TM 7766: CÊp bï HP cho c¬ së ®µo t¹o

17.325.000

17.325.000

 

       TM 7799: Chi c¸c kho¶n kh¸c

76.848.000

76.848.000

4

Chi mua s¾m TS

 

 

 

Môc 9000: Mua s¾m TS v« h×nh

 

 

 

      TM 9003: Mua phÇn mÒm m¸y tÝnh

 

 

 

Môc 9050: Mua s¾m TS dïng cho CM

 

 

 

     TM 9062 ThiÕt bÞ tin häc

 

 

C

QuyÕt to¸n chi häc phÝ

371.623.400

371.623.400

1

Chi thanh to¸n cho c¸ nh©n

119.167.000

119.167.000

 

Môc 6000: TiÒn l­¬ng

49.372.200

49.372.200

 

TM 6001: L­¬ng ng¹ch bËc

48.648.600

48.648.600

 

TM 6003: L­¬ng hîp ®ång dµi h¹n

723.600

723.600

 

Môc 6100: Phô cÊp l­¬ng

56.638.200

56.638.200

 

TM 6101 : Phô cÊp chøc vô

810.000

810.000

 

TM 6112 : Phô cÊp ­u ®·i nghÒ

48.059.900

48.059.900

 

TM 6113 : Phô cÊp tr¸ch nhiÖm

54.000

54.000

 

TM 6115 : Phô cÊp th©m niªn

7.526.000

7.526.000

 

TM 6117 : Phô cÊp v­ît khung

188.300

188.300

 

Môc 6250: Phóc lîi tËp thÓ

740.000

740.000

 

        TM 6257: TiÒn n­íc uèng

740.000

740.000

 

Môc 6300: C¸c kho¶n ®ãng gãp

12.416.600

12.416.600

 

        TM 6301: BHXH

10.130.400

10.130.400

 

        TM 6302: BHYT

1.736.700

1.736.700

 

        TM 6304: BHTN

549.500

549.500

2

Chi nghiÖp vô chuyªn m«n

233.686.400

233.686.400

 

Môc 6500: Thanh to¸n dvu c«ng céng

20.917.800

20.917.800

 

           TM 6501: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn

17.010.300

17.010.300

 

          TM 6502: Thanh to¸n tiÒn n­­íc

3.907.500

3.907.500

 

Môc 6550: VËt t­­ VP

38.792.200

38.792.200

 

           TM 6551: VPP

13.202.200

13.202.200

 

          TM 6552: C«ng cô, dông cô

18.850.000

18.850.000

 

          TM 6599: VËt t­­ VP kh¸c

6.740.000

6.740.000

 

Môc 6600: TT tuyªn truyÒn liªn l¹c

66.800.600

66.800.600

 

         TM 6606: Tuyªn truyÒn

 

 

 

        TM 6612 : S¸ch b¸o, t¹p chi th­ viÖn

66.370.600

66.370.600

 

Môc 6650: Héi nghÞ

1.680.000

1.680.000

 

         TM 6699 : Chi phÝ kh¸c

1.680.0001

1.680.0001

 

Môc 6700: C«ng t¸c phÝ

3.400.000

3.400.000

 

         TM 6702: Phô cÊp c«ng t¸c phÝ

1.000.000

1.000.000

 

         TM 6TM : 6703 TiÒn thuª phßng nghØ

2.400.000

2.400.000

 

Môc 6750: Chi phÝ thuª m­­ín

45.570.000

45.570.000

 

         TM 6751 : Thuª ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn

1.020.000

1.020.000

 

         TM 6757 : Thuª lao ®éng trong n­­íc

44.000.000

44.000.000

 

         TM 6799 : Thuª m­ín kh¸c

550.000

550.000

 

Môc 6900: Söa ch÷a TX

1.040.000

1.040.000

 

      TM 6917 : B¶o tr× phÇn mÒm m¸y tÝnh

 

 

 

         TM 6912 : ThiÕt bÞ tin häc

 

 

 

  TM 6921 : §­êng ®iÖn vµ cÊp tho¸t n­íc

350.000

350.000

 

         TM 6949 : C¸c TS vµ c«ng tr×nh kh¸c

690.000

690.000

 

Môc 7000: Chi phÝ NV CM

55.485.800

55.485.800

 

       TM 7001: Hµng ho¸ vËt t­­

8.610.000

8.610.000

 

       TM 7003:Chi mua, in Ên chØ

3.478.200

3.478.200

 

       TM 7004: §ång phôc, trang phôc

 

 

 

       TM 7006: S¸ch vµ tµi liÖu

946.000

946.000

 

       TM 7012: Chi thanh to¸n H§

26.861.600

26.861.600

 

       TM 7049: Chi phÝ kh¸c

15.590.000

15.590.000

3

Chi kh¸c

18.770.000

18.770.000

 

Môc 7750: Chi kh¸c

18.770.000

18.770.000

 

       TM 7761: Chi tiÕp kh¸ch

2.215.000

2.215.000

 

       TM 7799: Chi c¸c kho¶n kh¸c

16.555.000

16.555.000

D

QuyÕt to¸n nguån chi kh¸c

2.652.000

2.652.000

Chi nghiÖp vô chuyªn m«n

2.143.000

2.143.000

 

 Môc 6550: VËt t­ VP

1.235.000

1.235.000

 

       TM 6551 : VPP

1.235.000

1.235.000

 

 Môc 7000 : Chi phÝ CM

908.000

908.000

 

       TM 7001: VËt t­

596.000

596.000

 

       TM 7003 : in Ên

312.000

312.000

 2

 C¸c kho¶n chi kh¸c

908.000

908.000

 

 Môc 7750 : Chi kh¸c

908.000

908.000

 

       TM 7799 : Chi c¸c kho¶n kh¸c

908.000

908.000

 

 

Ngµy  30  th¸ng 6  n¨m 2018

 

 

HiÖu tr­­ëng

                                                                                                                             (Ký tªn, đóng dấu )

 

 

 

 

                                                                                             §ç Ngäc H¶i

 

 

 

 

 

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị