Bạn cần biết

DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016

BiÓu sè : 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

            Chư­ơng: 622

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI
năm 2016

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                        ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

299.600.000 

 

1

 Thu phí, lệ phí

299.600.000 

 

 

Học phí

 299.600.000

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

II

Số thu nộp NSNN (40%)

119.840.000 

 

1

Phí, lệ phí

119.840.000 

 

 

Học phí

119.840.000 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

III

Số đư­ợc để lại chi theo chế độ ( 60%)

179.760.000 

 

1

 Phí, lệ phí

179.760.000 

 

 

Học phí

179.760.000 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

2.447.438.000

 

I

Loại 490 khoản 493

2.447.438.000 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

2.360.006.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

76.432.000

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

5.500.000

 

4

Chi khác

5.500.000

 

C

Dự toán chi nguồn khác (học phí)

299.600.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

135.840.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

148.760.000

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

12.000.000 

 

4

Chi khác

3.000.000 

 

 

                                                                                                                                Ngày 25  tháng 01  năm 2016

                                                                                                                                                    Thủ tr­ưởng                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                           (Đã ký tên )

 

                                                                           Đỗ Ngọc Hải

 

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị