Bạn cần biết

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai các khoản thu chi quỹ thỏa thuận và tự nguyện Năm học 2018 - 2019 của Trường THCS Châu Sơn

 (Mẫu số 02/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)

PHÒNG GD- ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

                    --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  45 /QĐ- CKTC

Phủ Lý, ngày 30  tháng  10 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai các khoản thu chi quỹ thỏa thuận và tự nguyện

Năm học 2018 - 2019 của Trường THCS Châu Sơn

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào biên bản họp CMHS ngày 14/10/2018 về thống nhất thu- chi các quỹ thỏa thuận và tài trợ uongr hộ tự nguyện năm học 2018 – 2019 của trường THCS Châu Sơn

HIỆU TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai các khoản thu  thỏa thuận và ủng hộ tài trợ tự nguyện  năm học 2018 - 2019 của Trường THCS Châu Sơn (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Tài chính  và các tổ chuyên môn liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ phận CM
- Lưu :VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu, họ tên)

 

 

                                                                                                            Đỗ Ngọc Hải

 

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị