Bạn cần biết

THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN THU NĂM HỌC 2018 - 2019
Biểu số 02: Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn
Chương: 622
Mã QHNS: 1049689
THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN THU NĂM HỌC 2018 - 2019
(Kèm theo QĐ số:   /QĐ-CKTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS Châu Sơn)
TT NỘI DUNG   Kế hoạch thu     Kế hoạch chi  
A THU THEO  QUY CHẾ DÂN CHỦ THỎA THUẬN              379.104.000           379.104.000
1 THU TIỀN NƯỚC UỐNG: 45.000Đ/HS/NĂM                25.740.000             25.740.000
a Tổng số học sinh 572 em x 45.000đ/hs/năm                25.740.000  
b Chi tiền nước uống 9 tháng (7 bình/ngày x 24 ngày/tháng x     
15.000đ/bình); mua cốc, giá đựng bình nước, đền trả bình nước bị hỏng                  25.740.000  
2 THU TIỀN HỌC THÊM BUỔI CHIỀU: 12.000Đ/HS/BUỔI              273.168.000           273.168.000
a Tổng số học sinh 504 em x 42 buổi/năm học x 12.000đ/buổi              273.168.000  
b - Chi 78% GV dạy             213.071.000
  "- CBQL+ GVCN công thu 17%               46.439.000
  "-Sữa chữa nhỏ cho nhà trường 5%               13.658.000
3 THU TIỀN HỌC NGHỀ K8: 12.000Đ/HS/BUỔI                40.296.000             40.296.000
a -Khối 8: 146 em x 12.000đ/buổi x 23 buổi                40.296.000  
b - Chi 80% GV dạy               31.431.000
  "- CBQL 15%                 6.850.000
  "-Sữa chữa nhỏ cho nhà trường 5%                 2.015.000
4 THU TIỀN HỌC ÔN VÁO PTTH : 15.000Đ/HS/BUỔI                39.900.000             39.900.000
a -Khối 9:  95 em x 15.000đ/buổi x 28 buổi                39.900.000  
b - Chi 78% GV dạy               31.122.000
  "- CBQL+ công thu GVCN : 17%                 6.783.000
  "-Sữa chữa nhỏ cho nhà trường 5%                 1.995.000
B THU TỰ NGUYỆN                              -    200.000.000
1 Quỹ tăng cường cơ sở vật chất(Dự kiến chi)   120.000.000
2 Quỹ hội phụ huynh(Dự kiến chi)               80.000.000
                                                                                   Châu sơn, ngày 30 tháng 10 năm 2018
Hiệu trưởng
Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị