Bạn cần biết

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

 PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

 


Số:  62/QĐ-CKNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Châu Sơn, ngày  31  tháng  12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

của Trường THCS Châu Sơn

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ  về việc thực hiện quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách NN năm 2018 của trường THCS Châu Sơn (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận hành chính, tài vụ, các tổ chuyên môn và tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị trường THCS Châu Sơn tổ chức thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG            

- LĐ, bộ phận CM

- Lưu: VT, kế toán.

 

 

 

 

                                                                                                        Đỗ Ngọc Hải

                                                                                   

                                                                           

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị