Bạn cần biết

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CÁC NGUỒN THU NĂM HỌC 2018 - 2019
Biểu số 02: Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn
Chương: 622
Mã QHNS: 1049689
 CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CÁC NGUỒN THU NĂM HỌC 2018 - 2019
(Kèm theo QĐ số:   /QĐ-CKTC ngày 30 tháng 06 năm 2019 của Hiệu trưởng trường THCS Châu Sơn)
       
TT NỘI DUNG   Đã thu được     Đã chi     Còn lại  
      trong năm      
A THU THEO  QUY CHẾ DÂN CHỦ THỎA THUẬN      356.058.000    355.238.000            820.000
1 THU TIỀN NƯỚC UỐNG: 45.000Đ/HS/NĂM        25.470.000      24.650.000            820.000
  Chi tiền nước uống 9 tháng (7 bình/ngày x 24 ngày/tháng x       
15.000đ/bình); mua cốc, giá đựng bình nước, đền trả bình nước bị hỏng          24.650.000    
2 THU TIỀN HỌC THÊM BUỔI CHIỀU: 12.000Đ/HS/BUỔI      270.900.000    270.900.000                      -    
  - Chi 78% GV dạy      211.302.000  
  "- CBQL+ GVCN công thu 17%        46.053.000  
  "-Sữa chữa nhỏ cho nhà trường 5%        13.545.000  
3 THU TIỀN HỌC NGHỀ K8: 12.000Đ/HS/BUỔI        25.668.000      25.668.000                      -    
  - Chi 80% GV dạy        20.021.000  
  "- CBQL 15%          4.363.000  
  "-Sữa chữa nhỏ cho nhà trường 5%          1.284.000  
4 THU TIỀN HỌC ÔN VÁO PTTH : 15.000Đ/HS/BUỔI        34.020.000      34.020.000                      -    
  - Chi 78% GV dạy        26.544.000  
  "- CBQL+ công thu GVCN : 17%          2.783.000  
  "-Sữa chữa nhỏ cho nhà trường 5%          1.693.000  
B THU TỰ NGUYỆN 209.770.000 209.770.000                     -   
1 Quỹ tài trợ 127.050.000 127.050.000  
2 Quỹ hộị CMHS 82.720.000 82.720.000
                                                                                   Châu sơn, ngày 30 tháng 06 năm 2019
Hiệu trưởng
Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị