Bạn cần biết

Hồ sơ dạy ôn tập

Trường THCS: CHÂU SƠN

Số giấy phép:………….......................................

Cơ quan cấp:…………………………………

Ngày cấp:…………………………………….

Có giá trị đến:……………………………

 

DANH SÁCH

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY THÊM

TRONG NHÀ TRƯỜNG

 

 

STT

Họ và tên

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Dạy thêm môn

Các lớp dạy thêm

Chương trình

cấp học

Ghi chú

 

1

Văn Thị Hồng Hạnh

ĐHSP

Toán - Tin

Toán

9A1, 9A3

 

Lớp 9

 

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Linh

CĐSP

Toán  -Lý

Toán

8A2, 8A4

Lớp 8

 

 

3

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

CĐSP

Toán Tin

Toán

7A2, 9A3

Lớp 7

Lớp9

 

 

4

Phạm Thị Hồng Hà

CĐSP

Toán

Toán

8A1, 8A3

Lớp 8

 

 

 

5

Phạm  Thị Lan Hương

ĐHSP

Toán - Họa

Toán

6A4, 7A4

Lớp 6

Lớp 7

 

 

6

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

ĐHSP

Toán  -Tin

Toán

6A1, 6A2, 6A3

Lớp 6

 

 

 

7

Đỗ Thị Hiếu

ĐHSP

Ngữ văn

Văn

9A1,9A3

 

Lớp 9

 

 

8

Dương Thị Thu

CĐSP

Văn - GDCD

Văn

7A1,7A4, 9A2

Lớp 7

Lớp 9

 

 

9

Lương Thị Thu Hà

CĐSP

Văn - GDCD

Văn

7A2, 7A4, 8A1

Lớp 7

Lớp 8

 

 

10

Hồ Duy Huấn

CĐSP

Văn - GDCD

Văn

6A2, 6A4

Lớp 6

 

 

 

11

Vũ Thị Tân

ĐHSP

Văn – Địa

Văn

8A2

Lớp 8

 

 

 

12

Lê Thị Thu Hường

ĐHSP

Văn – Địa

Văn

8A4

Lớp 8

 

 

 

13

L ê Thị Thu Hiền

ĐHSP

Văn – Sử

Văn

8A3

Lớp 8

 

 

 

14

Hồ Thị Liên

ĐHSP

Văn - Đội

Văn

6A1, 6A3

Lớp 6

 

 

15

Vũ Phi Thăng

ĐHSP

Tiếng Anh

Tiếng Anh

8A1, 8A3

9A1, 9A2, 9A3

Lớp 8

Lớp 9

 

 

16

Lại Xuân Thanh

ĐHSP

Tiếng Anh

Tiếng Anh

6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 8A2

Lớp 6

Lớp 8

 

 

17

Phạm Thị Minh Trang

ĐHSP

Tiếng Anh

Tiếng Anh

7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 8A4

Lớp 7,

Lớp 8

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                         Châu Sơn, ngày 01   tháng 10  năm 2018

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Trường THCS: CHÂU SƠN

Số giấy phép:………….......................................

Cơ quan cấp:…………………………………

Ngày cấp:…………………………………….

Có giá trị đến:……………………………

 

DANH SÁCH

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY THÊM

TRONG NHÀ TRƯỜNG

 

 

STT

Họ và tên

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Dạy thêm môn

Các lớp dạy thêm

Chương trình

cấp học

Ghi chú

 

1

Văn Thị Hồng Hạnh

ĐHSP

Toán - Tin

Toán

9A1, 9A3

 

Lớp 9

 

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Linh

CĐSP

Toán  -Lý

Toán

8A2, 8A4

Lớp 8

 

 

3

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

CĐSP

Toán Tin

Toán

7A2, 9A3

Lớp 7

Lớp9

 

 

4

Phạm Thị Hồng Hà

CĐSP

Toán

Toán

8A1, 8A3

Lớp 8

 

 

 

5

Phạm  Thị Lan Hương

ĐHSP

Toán - Họa

Toán

6A4, 7A4

Lớp 6

Lớp 7

 

 

6

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

ĐHSP

Toán  -Tin

Toán

6A1, 6A2, 6A3

Lớp 6

 

 

 

7

Đỗ Thị Hiếu

ĐHSP

Ngữ văn

Văn

9A1,9A3

 

Lớp 9

 

 

8

Dương Thị Thu

CĐSP

Văn - GDCD

Văn

7A1,7A4, 9A2

Lớp 7

Lớp 9

 

 

9

Lương Thị Thu Hà

CĐSP

Văn - GDCD

Văn

7A2, 7A4, 8A1

Lớp 7

Lớp 8

 

 

10

Hồ Duy Huấn

CĐSP

Văn - GDCD

Văn

6A2, 6A4

Lớp 6

 

 

 

11

Vũ Thị Tân

ĐHSP

Văn – Địa

Văn

8A2

Lớp 8

 

 

 

12

Lê Thị Thu Hường

ĐHSP

Văn – Địa

Văn

8A4

Lớp 8

 

 

 

13

L ê Thị Thu Hiền

ĐHSP

Văn – Sử

Văn

8A3

Lớp 8

 

 

 

14

Hồ Thị Liên

ĐHSP

Văn - Đội

Văn

6A1, 6A3

Lớp 6

 

 

15

Vũ Phi Thăng

ĐHSP

Tiếng Anh

Tiếng Anh

8A1, 8A3

9A1, 9A2, 9A3

Lớp 8

Lớp 9

 

 

16

Lại Xuân Thanh

ĐHSP

Tiếng Anh

Tiếng Anh

6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 8A2

Lớp 6

Lớp 8

 

 

17

Phạm Thị Minh Trang

ĐHSP

Tiếng Anh

Tiếng Anh

7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 8A4

Lớp 7,

Lớp 8

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                         Châu Sơn, ngày 01   tháng 10  năm 2018

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS: CHÂU SƠN

Số giấy phép:………….......................................

Cơ quan cấp:…………………………………

Ngày cấp:…………………………………….

Có giá trị đến:……………………………

 

DANH SÁCH

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY THÊM

TRONG NHÀ TRƯỜNG

 

 

STT

Họ và tên

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Dạy thêm môn

Các lớp dạy thêm

Chương trình

cấp học

Ghi chú

 

1

Văn Thị Hồng Hạnh

ĐHSP

Toán - Tin

Toán

9A1, 9A3

 

Lớp 9

 

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Linh

CĐSP

Toán  -Lý

Toán

8A2, 8A4

Lớp 8

 

 

3

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

CĐSP

Toán Tin

Toán

7A2, 9A3

Lớp 7

Lớp9

 

 

4

Phạm Thị Hồng Hà

CĐSP

Toán

Toán

8A1, 8A3

Lớp 8

 

 

 

5

Phạm  Thị Lan Hương

ĐHSP

Toán - Họa

Toán

6A4, 7A4

Lớp 6

Lớp 7

 

 

6

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

ĐHSP

Toán  -Tin

Toán

6A1, 6A2, 6A3

Lớp 6

 

 

 

7

Đỗ Thị Hiếu

ĐHSP

Ngữ văn

Văn

9A1,9A3

 

Lớp 9

 

 

8

Dương Thị Thu

CĐSP

Văn - GDCD

Văn

7A1,7A4, 9A2

Lớp 7

Lớp 9

 

 

9

Lương Thị Thu Hà

CĐSP

Văn - GDCD

Văn

7A2, 7A4, 8A1

Lớp 7

Lớp 8

 

 

10

Hồ Duy Huấn

CĐSP

Văn - GDCD

Văn

6A2, 6A4

Lớp 6

 

 

 

11

Vũ Thị Tân

ĐHSP

Văn – Địa

Văn

8A2

Lớp 8

 

 

 

12

Lê Thị Thu Hường

ĐHSP

Văn – Địa

Văn

8A4

Lớp 8

 

 

 

13

L ê Thị Thu Hiền

ĐHSP

Văn – Sử

Văn

8A3

Lớp 8

 

 

 

14

Hồ Thị Liên

ĐHSP

Văn - Đội

Văn

6A1, 6A3

Lớp 6

 

 

15

Vũ Phi Thăng

ĐHSP

Tiếng Anh

Tiếng Anh

8A1, 8A3

9A1, 9A2, 9A3

Lớp 8

Lớp 9

 

 

16

Lại Xuân Thanh

ĐHSP

Tiếng Anh

Tiếng Anh

6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 8A2

Lớp 6

Lớp 8

 

 

17

Phạm Thị Minh Trang

ĐHSP

Tiếng Anh

Tiếng Anh

7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 8A4

Lớp 7,

Lớp 8

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                         Châu Sơn, ngày 01   tháng 10  năm 2018

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị