Bạn cần biết

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI
năm 2019

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

                                                                                                                ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

        420.000000 

 

1

 Thu phí, lệ phí

420.000.000

 

 

Học phí

420.000.000

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

II

Số thu nộp NSNN (40%)

0

 

1

Phí, lệ phí

0

 

 

Học phí

0

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

III

Số chi học phí

420.000.000

 

1

 40% để lại đề điều chỉnh NL

168.000.000

 

2

60% chi hoạt động CM

252.000.000

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

3.228.477.000

 

I

Loại 490 khoản 493

3.228.477.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

3.109.378.000

 

2

Chi hàng hóa. dịch vụ

99.099.000

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

0

 

4

Chi khác

20.000.000

 

C

Dự toán chi nguồn khác (học phí)

420.000.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

190.800.000

 

2

Chi hàng hóa dịch vụ

194.200.000

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

0

 

4

Chi khác

35.000.000

 

                                                                                    Ngày 30  tháng 6 năm 2019

                                                                Thủ tr­ưởng ®¬n vÞ                                                                                                                               

                                                                                           (Ký tªn , đóng dấu)

 

 

                                                                         

                                                                                                   §ç Ngäc H¶i     

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI BỔ SUNG
NĂM 2019

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

                                                                                                                ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

0

 

1

 Thu phí, lệ phí

0

 

 

Học phí

0

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

II

Số thu nộp NSNN (40%)

0

 

1

Phí, lệ phí

0

 

 

Học phí

0

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

               

 

III

Số chi học phí

0

 

1

 40% để lại đề điều chỉnh NL

0

 

2

60% chi hoạt động CM

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

19.930.000

 

I

Loại 490 khoản 493

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

7.600.000

 

2

Chi hàng hóa. dịch vụ

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

12.330.000

 

C

Dự toán chi nguồn khác (học phí)

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi hàng hóa dịch vụ

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

 

 

                                                                                  Ngày 30  tháng 06  năm 2019

                                                                Thủ tr­ưởng ®¬n vÞ                                                                                                                               

                                                                                           (Ký tªn , đóng dấu)

 

 

                                                              

                                                                                                   §ç Ngäc H¶i      

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị