Các thủ tục hành chính

Thời khóa biểu

THỨ  TIẾT Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6C Lớp 6D Lớp 7A Lớp 7B  Lớp 7C  Lớp 7D   Lớp  8A Lớp 8B Lớp 8C Lớp 8D Lớp 9A Lớp 9B Lớp 9C Giáo viên nghỉ PHÒNG BỘ MÔN
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV SINH HÓA NHẠC
2 1 ANH THĂNG TD PHƯƠNG KHTN-SINH HẰNG TD HOA TOÁN TR. HẰNG SỬ  HẢO ANH THẢO TOÁN THOA TOÁN H. HÀ HÓA TRANG ANH QUYÊN TOÁN NGUYỆT CN V.HÀ MT HIẾN TOÁN V.HẠNH   1 1 0 0
2 TC L. HÀ KHXH-ĐỊA TÂN ANH QUẾ TOÁN NGUYỆT VĂN D.THU TOÁN TR. HẰNG VĂN N.HẠNH NHẠC HƯƠNG MT HIẾN CN V.HÀ ANH QUYÊN TD HOA TOÁN H. HÀ ANH THĂNG SINH P. HẰNG 0 0 0 1
3 TOÁN V. HẠNH ANH THĂNG TOÁN NGUYỆT ANH THẢO CN VÂN SINH PHÚC TOÁN T.HẰNG SỬ N.HẠNH ANH QUẾ VĂN HUẤN SỬ HẢO VĂN HƯỜNG VĂN TÂN VĂN D.THU VĂN HIẾU 1 0 0 0
4 KHTN-SINH P.HẰNG TOÁN V. HẠNH GDCD D.THU KHXH-SỬ HIỀN SINH PHÚC ANH THĂNG TD HOA ĐIA TÂN GDCD HUẤN TOÁN THOA NHẠC C. HƯƠNG ANH QUYÊN HÓA TRANG ĐỊA HƯỜNG VĂN HIẾU 1 1 0 1
5                 HĐNGLL D.THU HĐNGLL HIẾN HĐNGLL THẢO HĐNGLL THOA HĐNGLL QUẾ HĐNGLL HUẤN HĐNGLL QuẾ HĐNGLL VÂN HĐNGLL TÂN HĐNGLL PHÚC HĐNGLL CHINH 1 0 0 0
3 1 TIN V.HẠNH KHTN-SINH P.HẰNG MT HIẾN VĂN HIỀN TD HOA VĂN HẢO TOÁN TR. HẰNG ANH THẢO HÓA TRANG TOÁN THOA VĂN L.HÀ TOÁN NGUYỆT ĐỊA HƯỜNG TD PHƯƠNG VĂN HIẾU Vân, Giang,  Quế,   . Hà,  Phúc, Huấn,     Tân ( 7 ) 1 1 0 0
2 TIN V.HẠNH VĂN L. HÀ NHẠC  HƯƠNG VĂN HIỀN TOÁN TR. HẰNG VĂN HẢO ANH THẢO VĂN N.HẠNH TD HOA MT HIẾN HÓA TRANG VĂN HƯỜNG SINH P. HẰNG VĂN THU GDCD HIẾU 1 1 1 0
3 TOÁN V. HẠNH VĂN L. HÀ TOÁN NGUYỆT KHTN-SINH P.HẰNG ANH THĂNG TOÁN TR. HẰNG SỬ N.HẠNH TOÁN THOA ĐỊA HƯỜNG HÓA TRANG TD HOA SỬ HẢO MT HIẾN GDCD HIẾU CHINH 1 1 0 0
4 TD PHƯƠNG ANH THĂNG VĂN HIỀN TOÁN NGUYỆT TC TIN TRANG TC TOÁN TR.HẰNG TC VĂN D.THU TC VĂN N. HẠNH SINH P.HẰNG TD HOA TOÁN THOA ĐỊA HƯỜNG GDCD HIẾU CHINH TOÁN V.HẠNH 1 0 0 0
5 ANH THĂNG NHẠC HƯƠNG KHXH-SỬ HIỀN ANH THẢO TC TIN TRANG TC VĂN D.THU TC TOÁN TR. HẰNG TC TOÁN THOA SỬ HẢO ĐỊA HƯỜNG GDCD L.HÀ MT HIẾN CHINH SINH P. HẰNG SỬ N.HẠNH 1 0 1 1
4 1 MT HIẾN KHTN-SINH P. HẰNG TIN NGUYỆT CN V. HÀ NHẠC C.HƯƠNG ĐỊA TÂN VÂN SINH PHÚC VĂN HUẤN TOÁN THOA ANH QUYÊN TD HOA TOÁN H. HÀ SỬ HIỀN HÓA PHÚC L. Hà, Hiếu, Thăng,     Chinh, Phương,  V.Hạnh, D. Thu (7) 1 1 1 1
2 CN V. HÀ MT HIẾN TIN NGUYỆT TD HOA SỬ N.HẠNH SỬ HẢO SINH PHÚC CN TRANG ANH QUẾ ANH THẢO TOÁN THOA ANH QUYÊN VĂN TÂN TOÁN H. HÀ SINH PHÚC 1 0 0 0
3 NHẠC C.HƯƠNG CN V. HÀ TC HIỀN ANH THẢO GDCD HUẤN TD HOA VĂN N.HẠNH TOÁN THOA TOÁN H.  HÀ VÂN SINH GIANG ANH QUYÊN VĂN TÂN HÓA PHÚC ANH QUẾ 1 1 1 1
4 KHXH-SỬ HẢO GDCD HUẤN CN V. HÀ MT HIẾN ĐỊA TÂN VÂN VĂN N.HẠNH TD HOA TC TIN NGUYỆT TC ANH QUẾ TC TOÁN H.HÀ TC ANH THẢO SỬ HIỀN SINH P. HẰNG ĐỊA HƯỜNG 1 0 1 0
5 GDCD HUẤN KHXH-SỬ HẢO ANH QUẾ TC TRANG                 TC TIN NGUYỆT TC TOÁN H.HÀ TC ANH THẢO TC TOÁN THOA SINH P. HẰNG ĐỊA HƯỜNG CN V.HÀ 1 0 0 0
5 1 CN V.HÀ TD PHƯƠNG VĂN HIỀN TOÁN NGUYỆT ANH THĂNG TOÁN TR. HẰNG MT HIẾN ĐIA TÂN VÂN VĂN HUẤN TD HOA SINH GIANG ANH QUẾ TD PHƯƠNG TOÁN V.HẠNH Hường, Hảo,  Thảo, P.Hằng, Thoa,H.Hà, Trang (7) 1 0 1 0
2 VĂN HIẾU TOÁN V. HẠNH ANH QUẾ VĂN HIỀN SINH PHÚC NHẠC C. HƯƠNG ĐỊA TÂN MT HIẾN TD HOA SINH GIANG VĂN L. HÀ TOÁN NGUYỆT CHINH CN TD PHƯƠNG 2 0 1 1
3 VĂN HIẾU TC L. HÀ TD PHƯƠNG TIN NGUYỆT TOÁN TR. HẰNG SINH PHÚC VĂN N.H

Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị