Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
Biểu số : BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC Học kỳ 1 năm học: 2017 - 2018 Đơn vị báo cáo:
Nội dung Tổng số Trong tổng số
Nữ Dân tộc
Tổng số dân tộc Trong đó Nữ
1.Trung tâm THHTCĐ  1 x x x
    Trong đó: - Số TTHTCĐ kết hợp với nhà văn hóa xã, bưu điện xã và thư viện   x x x
2. Lớp học văn hóa THCS 16 x x x
   Trong đó: Số lớp ghép 3 x x x
3. Học viên          
3.1 Học viên học văn hóa THCS 15 5 0 0
Chia ra:   - Lớp 6 0 0 0 0
                  Trong đó: + Học viên trong độ tuổi phổ cập THCS 0 0 0 0
                                 + Học viên từ 18 tuổi trở lên 0 0 0 0
 - Lớp 7 0 0 0 0
                  Trong đó: + Học viên trong độ tuổi phổ cập THCS 0 0 0 0
                                 + Học viên từ 18 tuổi trở lên 0 0 0 0
 - Lớp 8 0 0 0 0
                  Trong đó: + Học viên trong độ tuổi phổ cập THCS 0 0 0 0
                                 + Học viên từ 18 tuổi trở lên 0 0 0 0
 - Lớp 9 15 5 0 0
                  Trong đó: + Học viên trong độ tuổi phổ cập THCS 15 5 0 0
                                 + Học viên từ 18 tuổi trở lên 0 0 0 0
3.2 Học viên học xóa mù chữ và GDTTSKBC 0 0 0 0
Chia ra:   - Xóa mù chữ 0 0 0 0
                                    Trong đó: +  15 - 25 tuổi 0 0 0 0
                                                   + 26 - 35 tuổi 0 0 0 0
                                                   + 36 - 60 tuổi 0 0 0 0
 - Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ 0 0 0 0
                                    Trong đó: +  15 - 25 tuổi 0 0 0 0
                                                   + 26 - 35 tuổi 0 0 0 0
                                                   + 36 - 60 tuổi 0 0 0 0
3.3  Số học viên học các lớp chuyên đề 1774 962 0 0
Trong đó: - Số lượt học viên học tại các TTHTCĐ 1774 962 0 0
,- Số học viên học tại các TT GDTX  (TTGDTX - HN - DN) 0 0 0 0
3.4  Số học viên học tin học (cấp chứng chỉ) 0 0 0 0
3.5  Số học viên học ngoại ngữ (cấp chứng chỉ) 0 0 0 0
3.6  Số học viên học nghề ngắn hạn (dưới 6 tháng) 0 0 0 0
3.7 Số học viên học hướng nghiệp, học nghề phổ thông  0 0 0 0
4. Dân số và người mù chữ  0 0    
Dân số trong độ tuổi         
                                    Trong đó: +  15 - 25 tuổi 1339 613    
                                                      + 26 - 35 tuổi 1625 813    
                                                      + 36 - 60 tuổi 2937 2761    
Người mù chữ trong độ tuổi 0 0    
                                    Trong đó: +  15 - 25 tuổi 0 0    
                                                      + 26 - 35 tuổi 0 0    
                                                      + 36 - 60 tuổi 0 0    
Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị