Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
BÁO CÁO Tổng kết công tác giáo dục thường xuyên học kỳ I năm học 2017-2018

 

     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

                               

               Số:  04  /BC-THCSCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

        Châu Sơn, ngày 04  tháng 01 năm 2018

 

BÁO CÁO

    Tổng kết công tác giáo dục thường xuyên học kỳ I năm học 2017-2018

                       

                      

            Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý.      

 

           Căn cứ Công văn số 1234/SGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX

            Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018, trường THCS Châu Sơn báo cáo tổng kết học kỳ I năm học 2017-2018 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX) như sau:

       I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

         1. Thuận lợi

- Phường Châu Sơn nằm về phía Tây Nam của Thành phố Phủ Lý, gồm có 6 tổ dân phố. Điều kiện giao thông, thông tin trong phường thuận lợi.

- Ngành học GDTX luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý, của Đảng ủy – HĐND – UBND phường Châu Sơn.

- TTHTCĐ của phường luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và tạo điều kiện để hoạt động. Ý thức học tập thường xuyên của nhân dân, của cộng đồng ngày càng tốt hơn.

         2. Khó khăn

- Dân số trên địa bàn luôn biến động do quá trình đô thị hóa, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.

- Ruộng đất của nhân dân trong phường hầu hết đã được nhà nước thu hồi để làm khu công nghiệp, do đó nhân dân và thanh niên đi làm xa nên ảnh hưởng đến việc học tập trong các TTHTCĐ.

- Kinh phí cho dành cho GDTX còn ít.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của TTHTCĐ ở phường còn thiếu thốn.

- Chưa có kinh phí phân bổ cho TTHTCĐ.

         3. Đánh giá chung

 Học kỳ I năm học 2017-2018, công tác giáo dục thường xuyên đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cơ bản đối với GDTX.

Hoạt động của trung tâm gắn liền với các hoạt động của ban, ngành, đoàn thể trong phường.

Trung tâm HTCĐ phường Châu Sơn là trung tâm có truyền thống thực hiện tốt các hoạt động học tập cho quần chúng nhân dân.

 

        II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

       1. Những kết quả đạt được

         1.1. Công tác xây dựng xã hội học tập

 - Công tác tham mưu, chỉ đạo: Tích cực tham mưu với Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Hội khuyến học, khuyến tài; phối kết hợp với các ngành, các cấp ở địa phương triển khai tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2017 và công tác xây dựng xã hội học tập.

- Biện pháp thực hiện: Tuyên truyền tới toàn thể học viên hưởng ứng “ Tuần lễ học tập suốt đời”, xây dựng xã hội học tập.

- Kết quả: 100% học viên tham gia hưởng ứng với tinh thần và thái độ tích cực góp phần đẩy mạnh xã hội học tập.

     1.2. Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

- Công tác tham mưu, chỉ đạo: Ban lãnh đạo, trường THCS đã thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với UBND, các đoàn thể xã hội ở địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tại TTHTCĐ.

- Biện pháp thực hiện: Trường THCS đã cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn về công tác giáo dục thường xuyên, chỉ đạo cán bộ giáo viên nghiên cứu, tìm hiểu nội dung, chương trình giáo dục tại TTHTCĐ, chuẩn bị tài liệu.

- Kết quả:

          Các loại hình hoạt động được tổ chức hết sức phong phú như:

          + Các báo cáo chuyên đề về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

          + Tham quan các mô hình hoạt động hiệu quả.

          + Tuyên dương các gia đình hiếu học cấp thôn, cấp xã, ..

          + Chăm lo phát triển và tổ chức nhiều hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng, đáp ứng nhu cầu cần gì học nấy của người dân.

          + Trao học bổng của các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp cơ quan, các các cá nhân để tạo cơ hội học tập công bằng cho người học có hoàn cảnh khó khăn.

          + Giáo dục kĩ năng sống cho thanh thiếu niên; kĩ năng phòng vệ bản thân như kĩ năng tham gia giao thông an toàn, kĩ năng phòng chống tai nạn đuối nước, điện giật…

          + Bồi dưỡng kĩ năng chăm sóc trẻ mầm non.

Các mô hình hoạt động của TTHTCĐ vẫn tiếp tục củng cố và phát triển, số học viên tham gia các chuyên đề tập huấn ngày càng tăng.

STT

Tháng

năm

Số các chuyên đề đã dạy

Số lượt người học

Ghi chú

1

09/2017

02

210

 

2

10/2017

04

620

 

3

11/2017

02

510

 

4

12/2017

03

432

 

 

Tổng

11

1774

 

Trong đó:

            - Chuyên đề giáo dục chính trị, tư tưởng: 04

        - Chuyên đề giáo dục chăm sóc trẻ em: 01

        - Chuyên đề giáo dục kĩ năng sống : 02

          - Chuyên đề về nâng cao trình độ tin học, tìm kiếm nguồn tài nguyên trên internet: 02

- Chuyên đề về an toàn giao thông: 02

- Chuyên đề về giáo dục pháp luật: 02

1.3. Công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ

       a. Công tác phổ cập

- Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý về việc triển khai công tác điều tra Phổ cập giáo dục xóa mù chữ theo phần mềm mới, TTHTCĐ đã phối kết hợp với các nhà trường trên địa bàn phường để chỉ đạo tập huấn, phân công nhiệm vụ các ngành học điều tra thông tin, đảm bảo chính xác, nhập dữ liệu vào phần mềm đúng quy định.

* Kết quả đạt được

- Tình hình điều tra, nhập số liệu:  Các đơn vị, cá nhân được phân công, điều tra, nhập số liệu vào phiếu điều tra đảm bảo tương đối chính xác, nhập dữ liệu vào phần mềm đúng thời gian quy định.

  • Kết quả:

            + Tiêu chuẩn 1: Đạt

              Huy động trẻ em dưới 6 tuổi đi học lớp 1: đạt 100%

              Số trẻ em từ 11 đến 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học : đạt 100%.

              Huy động HS tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6: đạt 100%.

+ Tiêu chuẩn 2: Đạt

                Tỉ lệ HS tốt nghiệp THCS : đạt 100%.

Tỉ lệ thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS : đạt 100%

    +  Đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ 5 tuổi.

    +  Đạt chuẩn PCGD TH, mức độ 3

    +  Đạt chuẩn PCGD THCS, mức độ 3

           b. Công tác chống mù chữ

Dân số trong độ tuổi

Tổng số

Số người mù chữ

15 - 25 tuổi

1339

0

26 - 35 tuổi

1625

0

36 - 60 tuổi

2937

0

Cộng

5901

0

  +  Đạt chuẩn XMC, mức độ 2

       1.4. Công tác dạy học chương trình GDTX cấp THCS

- Tiếp tục triển khai đổi mới PPDH gắn với đổi mới hình thức, phương pháp, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học.

- Tăng cường kiểm tra đánh giá xếp loại học viên theo Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2007 của Bộ GDĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế, đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS.

* Kết quả cụ thể

- Tổng số học viên học theo chương trình GDTX: 15  trong đó:

 

Khối lớp

6

7

8

9

Số học viên

0

0

0

15

 

-Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm học kỳ I:

Hạnh kiểm

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

Số học viên

11

4

0

0

 

 

Học lực

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu, kém

Số học viên

0

0

15

0

       

       2. Những tồn tại hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I

       2.1. Tồn tại, hạn chế

            - Số lượng học viên, số lượng các chuyên đề còn ít.

       2.2. Nguyên nhân 

         a. Nguyên nhân khách quan:

       - Chất lượng của một số chuyên đề còn chưa tốt.

        - Chưa có kinh phí hoạt động cho trung tâm.:

       b. Nguyên nhân chủ quan

           - Chưa có cán bộ, giáo viên chuyên trách.

       3. Biện pháp khắc phục

          - Nâng cao chất lượng các chuyên đề.

         - Bổ sung cán bộ, giáo viên chuyên trách cho trung tâm.

         III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

         1. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập

- Tiếp tục phối kết hợp của các ngành, các cấp ở địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập:

- Phối kết hợp với Hội khuyến học khuyến tài, các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao hiểu biết cho nhân dân.

2. Công tác xóa mù chữ và bổ túc văn hóa THCS

          - Năm học 2017-2018, phường Châu Sơn  không có học viên mù chữ trong độ tuổi 15-60.

-  Tiếp tục tuyên truyền vận động các gia đình, các tầng lớp nhân dân trong phường đưa con em đi học đúng độ tuổi, học xong chương trình PTTH; khuyến khích các em tham gia lớp bổ túc văn hóa tại trung tâm GDTX tỉnh Hà Nam hoặc theo học các trường dạy nghề sau THCS, THPT nếu các em chưa đủ ĐK để học THPT, ĐH, CĐ.

      2. Về hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

       a. Chỉ tiêu cụ thể

          - Thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch của ngành của cấp trên;

          - Tìm nguồn kinh phí từ các tổ chức, các doanh nghiệp, công ty xí nghiệp trên địa bàn phường cho trung tâm;

     - Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy các chuyên đề để thu hút đông đảo học viên. 

        - Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong phường tích cực tham gia các phong trào và  hoạt động  do TT HTCĐ tổ chức.

          -  Duy trì nề nếp hoạt động của TT HTCĐ ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm đẩy mạnh chương trình phối hợp giữa các thành viên.

          - Phấn đấu duy trì 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường.

          - Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; công tác DS KHH GĐ. Phổ biến kiến thức pháp luật về An ninh- Quốc phòng; Luật đất đai; Luật hôn nhân gia đình; an toàn giao thông đường bộ; phòng chống ma túy & các tệ nạn xã hội; …

          -  Đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT; duy trì tốt các loại hình câu lạc bộ như:  CLB bóng chuyền hơi; CLB cầu lông; CLB không sinh con thứ 3; nuôi con khỏe, dạy con ngoan…

    b. Nội dung và giải pháp

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, các nội dung hoạt động của TTHTCĐ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

   c. Công tác tổ chức

- Duy trì và phát triển đội ngũ cộng tác viên của TTHTCĐ.

- Tham mưu với UBND phường bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phụ vụ cho các hoạt động của TTHTCĐ như có trụ sở riêng, máy tính, tăng âm, loa đài, tủ sách…

   d.  Công tác tuyên truyền

- Thực hiện nghiêm túc việc triển khai các Chỉ thị, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018, các văn bản chỉ đạo của ngành học giáo dục thường xuyên.

- Thực hiện đầy đủ, xuất sắc công tác quản lý, đảm bảo nề nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng dạy học.

  e . Củng cố phát triển hiệu quả, bền vững hoạt động của TTHTCĐ

          - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ ban hành kèm theo quyết định số 09/2008/QĐ – BGD&ĐT ngày 24/03/2008 của Bộ trưởng Bộ GD – ĐT.

          - Thường xuyên tổ chức các lớp học chuyên đề theo từng tuần, tháng. Huy động tối đa số lượt người tham gia học tập các chuyên đề.

          - Tiếp tục củng cố và phát triển hoạt động của TTHTCĐ, tăng cường các điều kiện dạy và học đặc biệt mua sắm bổ sung tăng âm, loa đài, tài liệu.

- Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo các cấp để củng cố và phát triển hoạt động của TTHTCĐ theo hướng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, cần gì học nấy của người dân trong cộng đồng. Tiếp tục nhân rộng mô hình điểm nhằm giúp trung tâm hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

- TTHTCĐ phường chủ động tăng cường công tác xã hội hóa tạo nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt động.

Các chuyên đề sẽ triển khai trong HK II năm học 2017-2018

Dự kiến : 16 chuyên đề.

         

         Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 đối với giáo dục thường xuyên, trường THCS Châu Sơn trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Phòng  GD&ĐT;                                              

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

Lều Thị Xuân

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị