Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/thời khóa biểu chính khóa khối thcs/
Thời khóa biểu chính khóa
THỨ  TIẾT Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6C Lớp 6D Lớp 7A Lớp 7B  Lớp 7C  Lớp 7D   Lớp  8A Lớp 8B Lớp 8C Lớp 8D Lớp 9A Lớp 9B Lớp 9C Giáo viên nghỉ PHÒNG BỘ MÔN
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV SINH HÓA NHẠC
2 1 ANH THĂNG TD PHƯƠNG KHTN PHÚC TD HOA TOÁN TR. HẰNG CN VÂN SINH GIANG TOÁN THOA TOÁN H. HÀ HÓA TRANG ANH QUYÊN TOÁN NGUYỆT GDCD HUẤN MT HIẾN TOÁN V.HẠNH   1 1 0 0
2 TC L. HÀ TOÁN V. HẠNH GDCD D.THU TOÁN NGUYỆT SỬ N.HẠNH TOÁN TR. HẰNG TD HOA ĐIA TÂN MT HIẾN CN V.HÀ SỬ HẢO VĂN HƯỜNG HÓA PHÚC ANH THĂNG TD PHƯƠNG 0 1 0 0
3 KHTN PHÚC VĂN L. HÀ TOÁN NGUYỆT ANH QUẾ VĂN D.THU SINH GIANG TOÁN TR. HẰNG SỬ N.HẠNH ANH QUYÊN VĂN HUẤN CN V. HÀ TD HOA VĂN TÂN ĐỊA HƯỜNG VĂN HIẾU 1 0 0 0
4 TOÁN V. HẠNH KHXH-ĐỊA TÂN ANH QUẾ KHTN PHÚC VĂN D.THU ANH THĂNG VĂN N.HẠNH SINH GIANG SỬ HẢO TOÁN THOA ANH QUYÊN HÓA TRANG CN V.HÀ GDCD HUẤN VĂN HIẾU 1 1 0 0
5                 HĐNGLL D.THU HĐNGLL HIẾN HĐNGLL GIANG HĐNGLL THOA HĐNGLL H.HÀ HĐNGLL HUẤN HĐNGLL TRANG HĐNGLL VÂN HĐNGLL TÂN HĐNGLL PHÚC HĐNGLL CHINH 0 0 0 0
3 1 TIN V.HẠNH VĂN L. HÀ MT HIẾN VĂN HIỀN TD HOA VĂN D.THU TOÁN TR. HẰNG ANH THĂNG HÓA TRANG TOÁN THOA ANH QUYÊN ĐỊA HƯỜNG TOÁN H. HÀ TD PHƯƠNG CHINH Vân, Giang,  Quế,             V. Hà,  Phúc, Huấn,           Tân ( 7 ) 0 1 1 0
2 TIN V.HẠNH TC L. HÀ NHẠC  HƯƠNG VĂN HIỀN TOÁN TR. HẰNG VĂN D.THU ANH THĂNG VĂN N.HẠNH TD HOA MT HIẾN HÓA TRANG TOÁN NGUYỆT SINH P. HẰNG TOÁN H. HÀ VĂN HIẾU 1 1 0 0
3 TD PHƯƠNG TC L. HÀ TOÁN NGUYỆT KHXH-SỬ HIỀN ANH THĂNG TOÁN TR. HẰNG SỬ N.HẠNH TOÁN THOA ĐỊA HƯỜNG HÓA TRANG TD HOA NHẠC C.HƯƠNG MT HIẾN VĂN HIẾU SINH P. HẰNG 1 1 0 1
4 VĂN HIẾU ANH THĂNG VĂN HIỀN TOÁN NGUYỆT TC TIN TRANG TC TOÁN TR.HẰNG TC VĂN D.THU TC VĂN N. HẠNH ANH QUYÊN TD HOA TOÁN THOA VĂN HƯỜNG TD PHƯƠNG CHINH TOÁN V.HẠNH 0 0 1 0
5 ANH THĂNG NHẠC HƯƠNG KHXH-SỬ HIỀN TIN NGUYỆT TC TIN TRANG TC VĂN D.THU TC TOÁN TR. HẰNG TC TOÁN THOA ANH QUYÊN ĐỊA HƯỜNG GDCD L.HÀ MT HIẾN CHINH SINH P. HẰNG SỬ N.HẠNH 1 0 1 1
4 1 MT HIẾN KHTN PHÚC TOÁN NGUYỆT CN V. HÀ NHẠC XUÂN ĐỊA TÂN VÂN SINH GIANG NHẠC HƯƠNG TOÁN THOA SỬ HẢO TD HOA TOÁN H. HÀ SỬ HIỀN GDCD HUẤN L. Hà, Hiếu, Thăng,     Chinh, Phương,  V.Hạnh, D. Thu (7) 1 0 1 2
2 CN V. HÀ MT HIẾN TIN NGUYỆT TD HOA CN VÂN SỬ N.HẠNH SINH GIANG CN L.TRANG VĂN HUẤN ANH QUẾ TOÁN THOA VĂN HƯỜNG VĂN TÂN TOÁN H. HÀ HÓA PHÚC 1 1 0 0
3 NHẠC C. HƯƠNG CN V. HÀ TIN NGUYỆT TC P.HẰNG VÂN TD HOA VĂN N.HẠNH TOÁN THOA TOÁN H.  HÀ SỬ HẢO SINH GIANG VĂN HƯỜNG VĂN TÂN HÓA PHÚC ANH QUẾ 1 1 1 1
4 KHXH-SỬ HẢO GDCD HUẤN ANH QUẾ MT HIẾN ĐỊA TÂN VÂN VĂN N.HẠNH TD HOA TC TIN NGUYỆT TC TOÁN H. HÀ TC HÓA PHÚC TC TOÁN THOA SINH P. HẰNG ĐỊA HƯỜNG CN V.HÀ 1 0 1 0
5 GDCD HUẤN KHXH-SỬ HẢO CN V. HÀ ANH QUẾ                 TC TIN NGUYỆT TC HÓA PHÚC TC TOÁN THOA TC HÓA TRANG SỬ HIỀN SINH P. HẰNG ĐỊA HƯỜNG 1 0 0 0
5 1 VĂN HIẾU VĂN L. HÀ TC HIỀN TIN NGUYỆT ANH THĂNG TOÁN TR. HẰNG MT HIẾN ĐỊA TÂN VÂN ANH QUẾ TD HOA SINH GIANG HÓA PHÚC CN V.HÀ TOÁN V.HẠNH Hường, Hảo,  L.Hương, P.Hằng, H.Hà, Trang (7) 1 1 1 0
2 VĂN HIẾU TOÁN V. HẠNH VĂN HIỀN ANH QUẾ GDCD D. THU NHẠC XUÂN VĂN N.HẠNH MT HIẾN CN V.HÀ SINH GIANG VĂN L. HÀ VÂN VĂN TÂN TD PHƯƠNG HÓA PHÚC 1 0 1 1
3 CN V.HÀ VĂN L. HÀ KHTN PHÚC VĂN HIỀN TOÁN TR. HẰNG SỬ N.HẠNH ANH THĂNG GDCD HUẤN TD HOA NHẠC C. HƯƠNG SINH GIANG TOÁN NGUYỆT TD PHƯƠNG VĂN HIẾU ANH QUẾ 1 0 0 1
4 TOÁN V. HẠNH KHTN PHÚC TD PHƯƠNG TOÁN NGUYỆT SINH GIANG ANH THĂNG TOÁN TR. HẰNG VĂN N.HẠNH VĂN HUẤN TD HOA MT HIẾN CN V.HÀ TC TIN CHINH TC VĂN TÂN TC LÝ VÂN 1 0 0 0
5 TC L.HÀ ANH THĂNG TC HIỀN NHẠC C. HƯƠNG MT HIẾN GDCD D.THU NHẠC XUÂN SỬ N. HẠNH SINH PHÚC GDCD HUẤN  CN V. HÀ ANH QUẾ TC TIN CHINH TC LÝ VÂN TC VĂN TÂN 1 0 0 2
6 1 TOÁN HẠNH KHTH PHÚC TOÁN NGUYỆT GDCD D.THU SỬ N.HẠNH TD HOA TOÁN TR. HẰNG ANH THĂNG HÓA TRANG VĂN HUẤN VÂN SỬ HẢO TOÁN H. HÀ VĂN HIẾU TD PHƯƠNG   0 1 1 0
2 KHTN PHÚC ANH THĂNG ANH QUẾ VĂN HIỀN VĂN D.THU MT HIẾN SỬ N.HẠNH TD HOA VĂN HUẤN SỬ HẢO VĂN L. HÀ CN V.HÀ ĐỊA HƯỜNG CHINH VĂN HIẾU 0 0 1 0
3 ANH THĂNG TD PHƯƠNG VĂN HIỀN KHTN PHÚC TD HOA TOÁN TR.HẰNG ĐỊA TÂN VĂN N.HẠNH VĂN HUẤN TOÁN THOA NHẠC HƯƠNG TOÁN NGUYỆT ANH QUẾ TOÁN TOÁN V. HẠNH 0 0 0 1
4 KHTN PHÚC TOÁN V. HẠNH VĂN HIỀN TOÁN NGUYỆT TOÁN TR. HẰNG VĂN D.THU TD HOA VĂN N.HẠNH TOÁN H. HÀ SINH GIANG TOÁN THOA HÓA TRANG VĂN TÂN ANH THĂNG MT HIẾN 1 1 0 0
5                                 SỬ HẢO CN V.HÀ ĐỊA HƯỜNG ANH QUẾ             0 0 0 0
7 1 TD PHƯƠNG TIN V. HẠNH CN V. HÀ TC P. HẰNG ANH THĂNG SINH GIANG ĐỊA TÂN VÂN TOÁN H. HÀ VĂN HUẤN TOÁN THOA ANH QUẾ ĐỊA HƯỜNG HÓA PHÚC VĂN HIẾU N. Hạnh, Hiền, Hiến, Hoa           C. Hương,Nguyệt, Tr Hằng, (7) 1 1 1 0
2 VĂN HIẾU TIN V.HẠNH KHXH-ĐỊA HƯỜNG KHTN PHÚC ĐỊA TÂN ANH THĂNG CN TRANG NHẠC XUÂN CN V.HÀ VĂN HUẤN VĂN L. HÀ SINH GIANG ANH QUẾ TOÁN H. HÀ CHINH 1 0 1 1
3 KHXH-ĐỊA TÂN TOÁN V. HẠNH KHTN PHÚC CN V.HÀ SINH GIANG VĂN THU ANH THĂNG TOÁN THOA GDCD HUẤN VÂN VĂN L.HÀ SỬ HẢO TOÁN H. HÀ VĂN HIẾU ĐỊA HƯỜNG 1 0 1 0
4 TOÁN V. HẠNH CN V.HÀ TD PHƯƠNG KHXH-ĐỊA HƯỜNG VĂN D.THU ĐỊA TÂN GDCD HUẤN ANH THĂNG SINH PHÚC ANH QUẾ HÓA TRANG GDCD L.HÀ CHINH VĂN HIẾU SINH P. HẰNG 1 1 1 0
5 SHL HIẾU SHL L. HÀ SHL HIỀN SHL P.HẰNG SHL D.THU SHL HIẾN SHL GIANG SHL THOA SHL H.HÀ SHL HUẤN SHL TRANG SHL VÂN SHL TÂN SHL PHÚC SHL CHINH 0 0 0 0
Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị