Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/kế hoạch hoạt động của trường/
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC CHUYÊN ĐỀ

UBND PHƯỜNG CHÂU SƠN

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 

 

Số:  83    /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

         Châu Sơn , ngày   25   tháng 9 năm 2017

                               KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC CHUYÊN ĐỀ

“ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017và khai giảng năm học mới”

Căn cứ công văn số 4148/BGDĐT-GDTX ngày 08/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017;

Căn cứ công văn số 1296/SGDĐT-GDTXCN ngày 12/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017";

Căn cứ Công văn số 1150/BCĐXDXHHT ngày 19/9/2017 của BCĐX  DXHHT Phủ Lý  về việc "Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 và khai giảng năm học mới của các Trung tâm học tập cộng đồng".

Trung tâm HTCĐ phường Châu Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên đề của"Tuần lễ hưởng ứng học  tập suốt đời năm 2017 và khai giảng năm học mới” như sau:

        1. Các khẩu hiệu tuyên truyền:                                        

- Học tập  để phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân;

- Học tập  để phát triển quê hương đất nước;

- Học tập suốt đời là chìa khóa cho mọi thành công;

- Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc;

-  Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả

2. Các chuyên đề:

Chuyên đề 1: ……………………………………………………………….

- Giảng viên: Đ/c Dương Thị Thu–Tổ phóTổ KHXH trường THCS Châu Sơn

- Địa điểm tổ chức chuyên đề:  Tại TTHTCĐ Phường Châu Sơn.

Chuyên đề 2:  Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học.

- Giảng viên : Đ/c Phạm Thị Huyên - PHT trường Tiểu học Châu Sơn

- Địa điểm tổ chức dạy chuyên đề: Tại TTHTCĐ Phường Châu Sơn.

Chuyên đề 3: Bảo vệ môi trường sống quanh ta nhằm xây dựng phát triển quê hương.

- Giảng viên : Đ/c Lương Thị Thu Hà giáo viên trường THCS Châu Sơn

- Địa điểm tổ chức dạy chuyên đề:   Trường THC Châu Sơn.

Chuyên đề 4: 10 kĩ năng sống cho học sinh THCS

- Giảng viên:Đ/c Đỗ Thị Hiếu– Tổ trưởng tổ KHXH trường THCS Châu Sơn

- Địa điểm tổ chức dạy chuyên đề:   Trường THC Châu Sơn.

Chuyên đề 5:  Bồi dưỡng kiến thức chăm sóc trẻ dưới 6 tuổi.

- Giảng viên : Đ/c …………………………..giáo viên trường MN Châu Sơn

- Địa điểm tổ chức chuyên đề: Tại trường MN Châu Sơn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các chuyên đề trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. UBND phường yêu cầu lãnh đạo TTHTCĐ, Lãnh đạo ba nhà trường, các ban ngành đoàn thể phối hợp tổ chức và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

   - TT Đảng ủy, HĐND phường (b/c);

   - UBMTTQ (b/c);

   - Các Hội và các Đoàn thể (T/h);

   - 7 tổ dân phố, 3 trường học (T/h)

   - Lưu VT

TM. UBND PHƯỜNG CHÂU SƠN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Thị Tuyết

                                                                                                                

 

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…

DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016
Xem thêm...
Website Đơn vị