Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/thời khóa biểu chính khóa khối thcs/
Thời khóa biểu
PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ                                                                  
TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN                                                                  
    NĂM HỌC 2017 - 2018       THỜI KHÓA BIỂU             (Tuần 20, THỰC HIỆN TỪ ngày 08 /01/2018)
                                                 
THỨ  TIẾT Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6C Lớp 6D Lớp 7A Lớp 7B  Lớp 7C  Lớp 7D   Lớp  8A Lớp 8B Lớp 8C Lớp 8D Lớp 9A Lớp 9B Lớp 9C Lớp 9D Giáo viên nghỉ PHÒNG BỘ MÔN
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV SINH HÓA NHẠC
2 1 TOÁN T.HẰNG TOÁN MINH CN L.HƯƠNG ANH TRANG NHẠC T.HẠNH SINH PHÚC TOÁN NGUYỆT SỬ LANH TOÁN H.HÀ MT HIẾN TD HOA HÓA TRANG CHINH ANH THĂNG TOÁN V.HẠNH SINH GIANG V.ANH, THÚY 1 1 1 1
2 ANH TRANG SINH GIANG MT HIẾN TOÁN MINH TOÁN V.HẠNH ĐỊA  TÂN TD HOA VĂN HẢO VĂN L.HÀ VĂN HUẤN VĂN HIỀN VĂN THU ĐỊA HƯỜNG CN V.HÀ ANH THĂNG TOÁN NGUYỆT 1 0 0 0
3 SINH GIANG VĂN HUẤN TOÁN T.HẰNG NHẠC  T.HẠNH VĂN HẢO SỬ LANH SINH PHÚC ĐỊA TÂN VĂN L. HÀ ĐỊA HƯỜNG VĂN HIỀN TD HOA TOÁN H. HÀ TOÁN HẠNH VĂN HIẾU VĂN THU 2 0 0 0
4 VĂN HƯỜNG VĂN HUẤN SINH GIANG MT HIẾN VĂN HẢO ANH TRANG VĂN L.HÀ TOÁN L.HƯƠNG ANH THĂNG TD HOA NHẠC T. HẠNH ĐỊA HƯỜNG VĂN HIẾU VĂN TÂN SỬ LANH VĂN THU        
5 HĐNGLL L.TRANG HĐNGLL MINH HĐNGLL HIẾN HĐNGLL V.ANH HĐNGLL V.HẠNH HĐNGLL L.HÀ HĐNGLL NGUYỆT HĐNGLL HẢO HĐNGLL H.HÀ HĐNGLL HUẤN HĐNGLL V. HÀ HĐNGLL HƯỜNG HĐNGLL HIẾU HĐNGLL TÂN HĐNGLL PHÚC HĐNGLL THU 1 0 0 1
3 1 ĐỊA TÂN CN L.HƯƠNG TOÁN T.HẰNG GDCD HIẾN TOÁN V.HẠNH NHẠC T.HẠNH TOÁN NGUYỆT VĂN HẢO ĐỊA HƯỜNG TD HOA HÓA TRANG ANH THĂNG VĂN HIẾU TD PHƯƠNG SINH GIANG V.ANH  H.HÀ, V.HÀ, PHÚC, HUẤN, THU, MINH,        L. HÀ, M.TRANG, HIỀN 1 1 0 1
2 TOÁN T.HẰNG SỬ LANH NHẠC  T.HẠNH SINH GIANG TD HOA V.ANH ĐỊA TÂN GDCD L.HƯƠNG HÓA TRANG SỬ HẢO MT HIẾN ĐỊA HƯỜNG TD PHƯƠNG TOÁN V.HẠNH VĂN HIẾU ANH THĂNG 1 1 1 0
3 CN L.TRANG TD PHƯƠNG VĂN HIẾU CN L.HƯƠNG VĂN HẢO TOÁN THÚY V.ANH ĐỊA TÂN MT HIẾN ANH THĂNG TD HOA NHẠC  HẠNH CHINH SỬ LANH TOÁN HẠNH TOÁN NGUYỆT        
4 VĂN HƯỜNG MT HIẾN CN L.HƯƠNG ĐỊA  TÂN TC TOÁNB1 T.HẰNG TC NHẠCC1 XUÂN TC TINA1 NGUYỆT TC NHẠCD1 T.HẠNH TD HOA HÓA TRANG V.ANH TOÁN THÚY SỬ LANH SINH GIANG ANH THĂNG TD PHƯƠNG 1 1 1 0
5 ĐỌC SÁCH TC NHẠCB1 XUÂN TC TOÁNC1 T.HẰNG TC TINA1 NGUYỆT TC TOÁND1 L.HƯƠNG ANH THĂNG NHẠC T.HẠNH ĐỊA HƯỜNG CN THÚY SINH GIANG CHINH SỬ LANH HÓA TRANG 1 0 1 1
4 1 NHẠC T. HẠNH ANH TRANG TD PHƯƠNG SINH GIANG SỬ HẢO TOÁN THÚY SINH PHÚC TOÁN L.HƯƠNG VĂN L.HÀ TOÁN THƯ SINH HẠNH TD HOA VĂN HIẾU ANH THĂNG TOÁN V.HẠNH GDCD THU   M. NGUYỆT,  CHINH, TR.HẰNG, TÂN,               , HIỀN , HƯỜNG 3 0 0                                                                                                                                                                    B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2 ANH TRANG SINH GIANG GDCD HIẾN TOÁN MINH TOÁN V.HẠNH TD HOA SỬ LANH MT L.HƯƠNG TOÁN H. HÀ CN THƯ HÓA TRANG ANH THĂNG VĂN HIẾU NHẠC HẠNH HÓA PHÚC TD PHƯƠNG 1 2 0 1
3 TD HOA CN L.HƯƠNG SỬ LANH TD PHƯƠNG CN V.HÀ ANH TRANG VĂN L.HÀ SINH PHÚC SINH HẠNH ANH THĂNG TOÁN THƯ TOÁN THÚY TOÁN TOÁN V.HẠNH VĂN HIẾU NHẠC HẠNH 2 0 0 0
4 MT HIẾN TD PHƯƠNG ANH TRANG CN L.HƯƠNG SINH HẠNH CN V.HÀ VĂN L.HÀ NHẠC T.HẠNH TC TINA1 MINH TC HÓA PHÚC TC TOÁN THÚY TC HÓA L.TRANG GDCD THU SỬ LANH VĂN HIẾU ANH THĂNG 1 0 0 1
5 ĐỌC SÁCH ANH TRANG MT L.HƯƠNG CN V.HÀ V.ANH TC TINA1 MINH TC TOÁN H.HÀ TC HÓA PHÚC TC TOÁN THÚY ANH THĂNG SINH GIANG GDCD THU SỬ LANH 1 0 1 0
5 1 TD HOA VĂN HUẤN ANH TRANG TOÁN MINH TOÁN V.HẠNH VĂN L.HÀ ANH NGỌC CN V. HÀ TOÁN H.HÀ V.ANH TOÁN THƯ TOÁN THÚY SINH GIANG VĂN TÂN TD PHƯƠNG VĂN THU L. TRANG, HIẾU,  THĂNG,  HẢO,L.HƯƠNG 1 0 1 0
2 TOÁN T.HẰNG TOÁN MINH SINH GIANG TD PHƯƠNG ĐỊA TÂN VĂN L.HÀ ANH NGỌC TD HOA NHẠC T. HẠNH VĂN HUẤN TOÁN THƯ SINH HẠNH TOÁN ĐỊA HƯỜNG HÓA PHÚC TOÁN NGUYỆT 2 0 0 1
3 SỬ LANH ANH TRANG TOÁN T.HẰNG VĂN HUẤN V.ANH ĐỊA TÂN TOÁN NGUYỆT ANH NGỌC TD HOA TOÁN THƯ SINH HẠNH VĂN THU NHẠC HẠNH TD PHƯƠNG SINH GIANG CN V.HÀ 2 0 1 1
4 SINH GIANG NHẠC T.HẠNH TD PHƯƠNG VĂN HUẤN ANH TRANG TOÁN THÚY TD HOA SỬ LANH SINH HẠNH TOÁN THƯ ANH NGỌC VĂN THU TC TIN MINH TC LÝ HẢI TC TOÁN .H.HÀ TC LÝ V.ANH 1 0 0 1
5 ANH TRANG ĐỊA TÂN V.ANH SỬ LANH CN V. HÀ GDCD L.HÀ NHẠC T.HẠNH SINH PHÚC ĐỊA HƯỜNG SINH HẠNH ANH NGỌC MT HIỀN TC TIN MINH TC TOÁN H.HÀ TC LÝ HẢI TC TOÁN NGUYỆT 2 0 1 1
6 1 GDCD HIẾN TOÁN MINH TOÁN T.HẰNG ANH TRANG ĐỊA TÂN TD HOA SỬ LANH VĂN HẢO HÓA TRANG ĐỊA HƯỜNG TOÁN THƯ GDCD HIỀN VĂN HIẾU HÓA PHÚC TD PHƯƠNG ANH THĂNG   0 2 0 0
2 TOÁN T.HẰNG GDCD HIẾN VĂN HIẾU VĂN HUẤN ANH TRANG SỬ LANH GDCD L.HÀ CN V. HÀ SỬ HẢO TOÁN THƯ VĂN HIỀN SINH HẠNH ANH THĂNG VĂN TÂN ĐỊA HƯỜNG SỬ LANH 1 0 0 0
3 TCTOÁNB1 T. HẰNG TC NHẠCC1 T.HẠNH TC NHẠCD1 HIẾN TCTINA1 THÚY TD HOA ANH TRANG ĐỊA TÂN TOÁN L.HƯƠNG GDCD HIỀN SINH HẠNH CN V.HÀ SỬ HẢO HÓA TRANG CHINH TOÁN V.HẠNH VĂN THU 1 1 1 0
4 TC NHẠCB1 T.HẠNH TCTOÁNC1 L.HƯƠNG TCTOÁND1 T. HẰNG TCTINA1 THÚY SINH HẠNH VĂN L.HÀ CN V.HÀ TD HOA CN THƯ ANH THĂNG SỬ HIỀN HÓA TRANG TD PHƯƠNG TOÁN V.HẠNH CHINH V.ANH        
5 ĐỌC SÁCH SỬ LANH ANH THĂNG NHẠC HẠNH SINH GIANG #### #### #### #####
7 1 CN L.TRANG ANH TRANG VĂN HIẾU VĂN HUẤN GDCD L.HƯƠNG SINH PHÚC TOÁN NGUYỆT VĂN HẢO V.ANH GDCD HIỀN ANH NGỌC VĂN THU CN V.HÀ VĂN TÂN ANH THĂNG ĐỊA HƯỜNG   V.HẠNH, PHƯƠNG, HOA, HIẾN,   T. HẠNH, LANH, THƯ, HẠNH, GIANG 1 0 1 0
2 V.ANH TOÁN MINH VĂN HIẾU ANH TRANG VĂN HẢO CN V. HÀ ANH NGỌC TOÁN L.HƯƠNG VĂN L.HÀ VĂN HUẤN ĐỊA HƯỜNG ANH THĂNG TOÁN H. HÀ VĂN TÂN CHINH HÓA TRANG 0 0 2 0
3 VĂN HƯỜNG V.ANH ANH TRANG TOÁN MINH SỬ HẢO VĂN L.HÀ MT L.HƯƠNG ANH NGỌC ANH THĂNG VĂN HUẤN VĂN HIỀN TOÁN THÚY HÓA TRANG GDCD THU VĂN HIẾU TOÁN NGUYỆT 0 1 1 0
4 VĂN HƯỜNG VĂN HUẤN ĐỊA TÂN V.ANH MT L.HƯƠNG TOÁN THÚY VĂN L.HÀ ANH NGỌC TOÁN H. HÀ HÓA TRANG GDCD HIỀN V.ANH ANH THĂNG HÓA PHÚC CN V.HÀ VĂN THU 0 2 2 0
5 SHL L.TRANG SHL MINH SHL HIỀN SHL VANH SHL V.HẠNH SHL L.HÀ SHL NGUYỆT SHL HẢO SHL H.HÀ SHL HUẤN SHL V. HÀ SHL HƯỜNG SHL HIẾU SHL TÂN SHL PHÚC SHL THU 0 0 0 0
                                                   
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị