Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/thời khóa biểu chính khóa khối thcs/
Thời khóa biểu chính khóa
THỨ  TIẾT Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6C Lớp 6D Lớp 7A Lớp 7B  Lớp 7C  Lớp 7D   Lớp  8A Lớp 8B Lớp 8C Lớp 8D Lớp 9A Lớp 9B Lớp 9C Giáo viên nghỉ PHÒNG BỘ MÔN    
Môn-GV Môn-GV Môn-GV Môn-GV Môn-GV Môn-GV Môn-GV Môn-GV Môn-GV Môn-GV Môn-GV Môn-GV Môn-GV Môn-GV Môn-GV SINH HÓA TIẾNG ANH 1 TIẾNG ANH 2 NHẠC
2 1 ANH-THĂNG TD-PHƯƠNG KHTN-HẰNG TD-HOA CN-VÂN TOÁN-HẰNG ANH-THẢO TOÁN-THOA TOÁN-HÀ HÓA-TRANG ANH-QUYÊN TOÁN-NGUYỆT CN-V.HÀ LÝ-CHINH TOÁN-HẠNH   6C-KHTN-HẰNG HÓA-TRANG        
2 TC-L. HÀ KHXH-TÂN KHXH-HƯỜNG VĂN-HIỀN VĂN-THU SỬ -HẢO VĂN-N.HẠNH NHẠC-HƯƠNG MT-HIẾN CN-V.HÀ ANH-QUYÊN TD-HOA TOÁN-HÀ ANH-THĂNG SINH-HẰNG 9C-SINH-HẰNG          
3 TOÁN-HẠNH ANH-THĂNG TOÁN-NGUYỆT ANH-THẢO TOÁN-HẰNG SINH-PHÚC TD-HOA SỬ-N.HẠNH SINH-HẰNG VĂN-HUẤN SỬ-HẢO VĂN-HƯỜNG VĂN-TÂN VĂN-THU MT-HIẾN 7B-SINH-PHÚC          
4 KHTN-HẰNG TOÁN-HẠNH GDCD-THU TOÁN-NGUYỆT SINH-PHÚC ANH-THĂNG TOÁN-HẰNG ĐIA-TÂN ANH-QUẾ TOÁN-THOA NHẠC-HƯƠNG ANH-QUYÊN HÓA-TRANG ĐỊA-HƯỜNG VĂN-HIẾU 7A-SINH-PHÚC HÓA-TRANG        
5         HĐNG-THU HĐNG-HIẾN HĐNG-THẢO HĐNG-THOA HĐNG-QUẾ HĐNG-HUẤN HĐNG-TRANG HĐNG-VÂN HĐNG-TÂN HĐNG-PHÚC HĐNG-CHINH            
3 1 TIN-HẠNH ANH-THĂNG MT-HIẾN VĂN-HIỀN TD-HOA VĂN-HẢO TOÁN-HẰNG ANH-THẢO HÓA-TRANG TOÁN-THOA VĂN- L.HÀ TOÁN-NGUYỆT ĐỊA-HƯỜNG TD-PHƯƠNG VĂN-HIẾU Vân, Giang,  Quế,   . Hà,  Phúc, Huấn,     Tân ( 7 ) 6B-KHTN-HẰNG          
2 TIN-HẠNH VĂN-L.HÀ TOÁN-NGUYỆT VĂN-HIỀN TOÁN-HẰNG VĂN-HẢO ANH-THẢO VĂN-N.HẠNH TD-HOA MT-HIẾN HÓA-TRANG VĂN-HƯỜNG SINH-HẰNG VĂN-THU VĂN-HIẾU 9A-SINH-HẰNG          
3 TOÁN-HẠNH VĂN-L.HÀ TC-HIỀN KHTN-HẰNG ANH-THĂNG TOÁN-HẰNG SỬ-N.HẠNH TOÁN-THOA NHẠC-HƯƠNG HÓA-TRANG TD-HOA SỬ-HẢO MT-HIẾN VĂN-THU LÝ-CHINH 6D-KHTN-HẰNG          
4 TD-PHƯƠNG NHẠC-HƯƠNG VĂN-HIỀN TOÁN-NGUYỆT TC TIN-TRANG TC TOÁN-HẰNG TC VĂN-THU TC VĂN-HẠNH ĐỊA-HƯỜNG TD-HOA TOÁN-THOA MT-HIẾN LÝ-CHINH SINH-HẰNG TOÁN-HẠNH 7B-SINH-HẰNG          
5 ANH-THĂNG KHTN-HẰNG KHXH-HIỀN ANH-THẢO TC TIN-TRANG TC VĂN-THU TC TOÁN-HẰNG TC TOÁN-THOA SỬ-HẢO ĐỊA-HƯỜNG GDCD-L.HÀ SINH-GIANG GDCD-HIẾU LÝ-CHINH SỬ-N.HẠNH 8D-SINH- GIANG          
4 1 MT-HIẾN KHTN-HẰNG TIN-NGUYỆT CN-V.HÀ NHẠC-HƯƠNG TD-HOA LÝ-VÂN SINH-PHÚC VĂN-HUẤN TOÁN-THOA SINH-GIANG ANH-QUYÊN VĂN-TÂN SỬ-HIỀN ANH-QUẾ L. Hà, Hiếu, Thăng,     Chinh, Phương,  V.Hạnh, D. Thu (7) 6B-KHTN-HẰNG; 7B- PHÚC; 8C- GIANG          
2 KHTN-HẰNG MT-HIẾN TIN-NGUYỆT TD.HOA SỬ-N.HẠNH SỬ-HẢO SINH-PHÚC CN-TRANG GDCD-HUẤN ANH-THẢO TOÁN-THOA ANH-QUYÊN VĂN-TÂN TOÁN-HÀ ĐỊA-HƯỜNG 6A-SINH-HẰNG;   7C- SINH-PHÚC          
3 NHẠC-HƯƠNG CN-V.HÀ TOÁN-NGUYỆT KHXH-HIỀN GDCD-HUẤN ĐỊA-TÂN VĂN-N.HẠNH TOÁN-THOA TOÁN-HÀ LÝ-VÂN ANH-QUYÊN TD-HOA ĐỊA-HƯỜNG SINH-HẰNG HÓA-PHÚC 9B-SINH-HẰNG          
4 KHXH-HẢO GDCD-HUẤN NHẠC-HƯƠNG TC-TRANG ĐỊA-TÂN LÝ-VÂN VĂN-N.HẠNH TD-HOA TC TIN-NGUYỆT TC ANH-QUẾ TCTOÁN-HÀ TC ANH-THẢO SỬ-HIỀN HÓA-PHÚC SINH-HẰNG 9C-SINH-HẰNG          
5 GDCD-HUẤN KHXH-HẢO ANH-QUẾ MT - HIẾN         TC TIN-NGUYỆT TC TOÁN-HÀ TC ANH-THẢO TCTOÁN-THOA SINH-HẰNG ĐỊA-HƯỜNG CN-V.HÀ 9A-SINH-HẰNG          
5 1 VĂN-HIẾU TD-PHƯƠNG VĂN-HIỀN TOÁN-NGUYỆT ANH-THĂNG TOÁN-HẰNG MT-HIẾN ĐIA-TÂN LÝ-VÂN VĂN-HUẤN TD-HOA SINH-GIANG ANH-QUẾ CN-V.HÀ TOÁN-HẠNH Hường, Hảo,  Thảo, P.Hằng, Thoa, H.Hà, Trang (7) 8D-SINH-GIANG          
2 VĂN-HIẾU TOÁN-HẠNH VĂN-HIỀN TIN-NGUYỆT SỬ-N.HẠNH GDCD-HUẤN ĐỊA-TÂN MT-HIẾN TD-HOA SINH-GIANG VĂN-L.HÀ CN-V.HÀ TOÁN-HÀ TD-PHƯƠNG ANH-QUẾ 8B-SINH-GIANG          
3 CN-V.HÀ TC-L.HÀ ANH-QUẾ TIN-NGUYỆT TOÁN-HẰNG SINH-PHÚC VĂN-N.HẠNH TD-HOA VĂN-HUẤN NHẠC-HƯƠNG MT-HIẾN LÝ-VÂN VĂN-TÂN TOÁN-HÀ TD-PHƯƠNG 7B- SINH-PHÚC          
4 TOÁN-HẠNH TC-L.HÀ TD-PHƯƠNG NHẠC-HƯƠNG SINH-PHÚC ANH-THĂNG TOÁN-HẰNG VĂN-N.HẠNH VĂN-HUẤN TD-HOA LÝ-VÂN TOÁN-NGUYỆT TC TIN-CHINH TC VĂN-TÂN TC TOÁN-HÀ 7A-SINH-PHÚC          
5 TC-L.HÀ ANH-THĂNG TC-HIỀN GDCD-THU LÝ-VÂN MT-HIẾN SINH-PHÚC SỬ-HẠNH CN-V.HÀ GDCD-HUẤN SINH-GIANG NHẠC-HƯƠNG TC TIN-CHINH TC TOÁN -HÀ TC VĂN-TÂN 7C- SINH-PHÚC;       8C- GIANG          
6 1 VĂN-HIẾU KHTH-HẰNG CN-V.HÀ VĂN-HIỀN VĂN-THU TD-HOA TOÁN-HẰNG ANH-THẢO VĂN-HUẤN SINH-GIANG SỬ-HẢO TOÁN-NGUYỆT TOÁN-HÀ ANH-THĂNG TD-PHƯƠNG   6B-KHTN-HẰNG;           
2 ANH-THĂNG VĂN-L.HÀ VĂN-HIỀN ANH-THẢO MT-HIẾN NHẠC-HƯƠNG SỬ-N.HẠNH GDCD-HUẤN ANH-QUẾ SỬ-HẢO CN-V.HÀ VĂN-HƯỜNG VĂN-TÂN VĂN-THU VĂN-HIẾU 6A-KHTN-HẰNG          
3 CN-V.HÀ VĂN-L.HÀ TOÁN-NGUYỆT KHTN-HẰNG TOÁN-HẰNG VĂN-HẢO TD-HOA VĂN-N.HẠNH TOÁN-HÀ ANH-THẢO TOÁN-THOA VĂN-HƯỜNG HÓA-TRANG MT-HIẾN TOÁN-HẠNH 6D-KHTN-HẰNG          
4 KHXH-TÂN TOÁN-HẠNH KHTH-HẰNG TOÁN-NGUYỆT TD-HOA TOÁN-HẰNG NHẠC-HƯƠNG VĂN-N.HẠNH SỬ-HẢO TOÁN-THOA ĐỊA-HƯỜNG HÓA-TRANG TD-PHƯƠNG TOÁN-HÀ GDCD-HIẾU 6C-KHTN-HẰNG          
5                                          
7 1 TD-PHƯƠNG TIN-HẠNH CN-V.HÀ TC-TRANG VĂN-THU ANH-THĂNG ĐỊA-TÂN LÝ-VÂN SINH-HẰNG VĂN-HUẤN VĂN-L.HÀ SỬ-HẢO LÝ-CHINH HÓA-PHÚC VĂN-HIẾU N. Hạnh, Hiền, Hiến, Hoa           C. Hương,Nguyệt, Tr Hằng, (7) 8A-SINH-HẰNG;          
2 VĂN-HIẾU TIN-HẠNH ANH-QUẾ KHTN-HẰNG VĂN-THU ĐỊA-TÂN ANH-THẢO TOÁN-THOA HÓA-TRANG VĂN-HUẤN VĂN-L.HÀ ĐỊA-HƯỜNG TD-PHƯƠNG TOÁN-HÀ LÝ-CHINH 6D-KHTN-HẰNG          
3 TOÁN-HẠNH CN-V.HÀ KHTN-HẰNG KHXH-HƯỜNG ĐỊA-TÂN CN-VÂN GDCD-HUẤN ANH-THẢO ANH-QUẾ SỬ-HẢO TOÁN-THOA HÓA-TRANG TOÁN-HÀ GDCD-HIẾU HÓA-PHÚC 6C-KHTN-HẰNG          
4 KHTN-HẰNG TOÁN-HẠNH TD-PHƯƠNG CN-V.HÀ ANH-THĂNG VĂN-HẢO CN-VÂN SINH-PHÚC TOÁN-HÀ ANH-THẢO HÓA-TRANG GDCD-L.HÀ ANH-QUẾ VĂN-THU ĐỊA-HƯỜNG 6A-KHTN-HẰNG          
5 SHL-HIẾU SHL-L.HÀ SHL-HIỀN SHL-HẰNG SHL-THU SHL-HIẾN SHL-THẢO SHL-THOA SHL-QUẾ SHL-HUẤN SHL-TRANG SHL-VÂN SHL-TÂN SHL-PHÚC SHL-CHINH            
Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị