Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/kế hoạch hoạt động của trường/
KẾ HOẠCH

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

 TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

       Số: …../KH-THCS CS                                   Châu Sơn, ngày 21 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

 
 

 

 

          Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành phố Phủ Lý về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Phủ Lý năm 2016;

          Căn cứ công văn số 641/PGDĐT ngày 05/9/2017 của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020;

          Căn cứ công văn số 643/KH-PGDĐT ngày 05/9/2017 của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý về triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018;

          Căn cứ kế hoạch số 642/KH-PGD ĐT ngày 05/9/2017 của Phòng GD&ĐT về thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ kế hoạch số 89/KH-THCS CS ngày 20/9/2017 của trường THCS Châu Sơn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018,

          Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho CB-GV-CNV, người lao động trong toàn Trường tiếp tục quán triệt, có nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò động lực của công tác thi đua, khen thưởng, xác định công tác thi đua, khen thưởng là biện pháp quan trọng trong phát triển sự nghiệp giáo dục, là công cụ sắc bén của công tác quản lí ‎giáo dục, quản lí‎ nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Tổ chức tốt thi đua, khen thưởng góp phần động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và đất nước. 

2. Tạo ra bước chuyển biến mới và nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đều khắp trong toàn Trường nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt”, “Học tốt”, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, kịp thời ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác, học tập, các nhân tố mới, tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực. 

3. Đưa công tác thi đua, khen thưởng của các bộ phận đi vào nề nếp; tiếp tục cụ thể hóa, định rõ các tiêu chuẩn thi đua; có các giải pháp, biện pháp để thực hiện đầy đủ các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, nghị định của Chính phủ, các thông tư, quyết định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác thi đua, khen thưởng hiện nay.

4. Công tác thi đua, khen thưởng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp trong suốt quá trình dạy - học và công tác quản lí giáo dục ở các bộ phận.‎

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua.:

- Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục trung học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quản quản lí và cơ sở giáo dục.

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí đối với các cơ sơ giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường; trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp dạy học, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng hiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

- Tích cực rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục trung học phù hợp với điều kiện của từng vùng, địa phương; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học; từng bước thực hiện mục tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS).

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng.

- Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác trong bức thư cuối cùng gửi cho Ngành đến từng CB-GV-CNV, học sinh. Trong đó đặc biệt chú ý nội dung: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt (...) phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên môn”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục triển khai và đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không” , phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trở thành hoạt động thường xuyên của ngành, của mỗi đơn vị trường học.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển  hình tiên tiến, các gương “Người tốt - Việc tốt” trong phong trào thi đua theo các hình thức phù hợp.   

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm các phong trào, các đợt  thi đua trong năm học.

3. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới.

- Phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến để nhân rộng trong cơ quan đơn vị nhà trường và đề xuất lên cấp trên.

- Phát động các phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến trong nhà trường; kịp thời tổng kết mô hình, điển hình và khen thưởng, động viên các điển hình phấn đấu vươn lên.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng.

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chủ yếu về công tác thi đua – khen thưởng của các cấp.

- Bổ sung, điều chỉnh thang điểm thi đua, tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cá nhân, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tham gia tốt cụm thi đua,

5. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu và tham gia các lớp tập huấn về thi đua khen thưởng do các cấp tổ chức để nâng cao năng lực của các thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường.

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG TÁC CỤ THỂ

1. Xây dựng kế hoạch thi đua năm học

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, dựa vào điều kiện thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch và nội dung cụ thể để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị; tổ chức ký kết giao ước-cam kết thi đua giữa các tổ, bộ phận trong đơn vị, động viên và phát huy tinh thần tự giác của mỗi CBQL, nhà giáo, công nhân viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

2. Về đăng ký thi đua đầu năm học 2017-2018

          - Đăng ký thi đua, khen thưởng theo công văn số 643/KH-PGDĐT ngày 05/9/2017 của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý về triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018.

3. Tổ chức các đợt thi đua

- Đợt 1: Từ đầu năm học đến ngày 20/11/2017

Trọng tâm của đợt thi đua này là lập thành tích chào mừng, kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục và kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017).

-  Đợt 2: từ ngày 21/11/2017 đến hết ngày 30/12/2017.

Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích chào mừng, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12).

-  Đợt 3: từ ngày 02/01/2018 đến ngày 26/3/2018

Trọng tâm của đợt thi đua theo chủ đề ”Mừng Đảng-mừng Xuân- mừng đất nước đổi mới”,  kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 3/2); Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3).

-  Đợt 4: từ ngày 27/03/2018 đến ngày 30/5/2018

Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích chào mừng, kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế lao động (1/5); Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

4. Về thực hiện đề tài khoa học, đề tài nghiên cứu ứng dụng sư phạm, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích cấp cơ sở và cấp tỉnh (sau đây gọi chung là sáng kiến kinh nghiệm- giải pháp hữu ích, viết tắt SKKN-GPHI)

- Tổ chức Cho CB-GV-VNV của trong đơn vị đăng ký, tổ chức nghiên cứu, viết, áp dụng- thực hiện có kết quả thực chất, phù hợp với điều kiện của đơn vị.  

- SKKN- GPHI của cá nhân phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính được giao mới được xét, chấm để công nhận danh hiệu trong hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp, danh hiệu thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh

+ Cán bộ quản lí trường học: SKKN-GPHI về công tác quản l‎í trường học

+ Giáo viên: SKKN-GPHI  về các hoạt động dạy và học. SKKN-GPHI là một trong 3 nội dung để công nhận danh hiệu trong hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp.

+ Nhân viên: theo nhiệm vụ được giao để có đề tài, giải pháp phù hợp.

- Ngoài chức năng, nhiệm vụ chính được giao, cá nhân có thêm các SKKN-GPHI khác như công tác xây dựng Đảng, Công đoàn... sẽ được chấm điểm khích lệ, động viên hoặc khen thưởng theo chất lượng, hiệu quả của SKKN-GPHI đạt được. 

5. Việc xét chọn các danh hiệu TĐ, KT trong năm học 2017- 2018.

Thực hiện theo Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành phố Phủ Lý về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Phủ Lý năm 2016,

6. Phân công theo dõi và chỉ đạo thi đua, khen thưởng của các cụm thi đua:

- Hiệu trưởng: chịu trách nhiệm chung, theo dõi, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

- Chủ tịch công đoàn cơ sở: Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng đối với CB-GV-CNV. Phát động thi đua, chủ trì xây dựng các tiêu chí thi đua, xây dựng kế hoạch thi đua. Sơ kết, tổng kết thi đua

- Đoàn-Hội-Đội phụ trách thi đua trong các khối lớp. Xây dựng tiêu chí thi đua, tổ chức, theo dõi, sơ kết, tổng kết các đợt thi đua.

- Các tổ Chuyên môn phối hợp với các tổ Công đoàn, phát động, tổ chức thi đua tại đơn vị, đánh giá thi đua theo bộ tiêu chí đã thống nhất.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ phận phản ánh kịp thời về Hội đồng thi đua-khen thưởng  để được xem xét, giải quyết điều chỉnh kế hoạch phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để duyệt);

- UBND phường (để b/c);

- Các tổ chuyên môn (để th/h);

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hải

 

 

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…

DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016
Xem thêm...
Website Đơn vị