Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/kế hoạch hoạt động của trường/
Kế hoạch

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../KH-THCS CS                                   Châu Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện chương trình giáo dục nhà trường năm học 2017-2018

 

Căn cứ hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn v/v thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông;

Căn cứ Công văn số 1318/SGDĐT-GDTrH, ngày 05/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục nhà trường từ năm học 2016-2017;

Thực hiện hướng dẫn số 101/PGDĐT-THCS ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý về công tác trọng tâm tháng 9/2017;

Căn cứ thực tế giảng dạy, đối tượng học sinh, thực tế thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phổ thông tại trường THCS Châu Sơn;

Trường THCS Châu Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục nhà trường năm học 2017-2018 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1/ Mục đích:

- Khắc phục hạn chế của chương trình, sách giáo khoa hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Phối hợp và tăng cường vai trò trong các hoạt động thực hành, thực nghiệm và phát triển chương trình giáo dục.

- Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, phát triển chương trình giáo dục  cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.

- Góp phần chuẩn bị cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông sau năm 2018.

2/ Yêu cầu:

- Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh

- Nâng cao được kết quả thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành do Bộ GDĐT ban hành.

- Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục.

- Đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục trong mỗi năm học không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình hiện hành.

- Đảm bảo tính khả thi với quyết tâm cao, tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo về chương trình giáo dục.

II/ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Toàn bộ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học hiện hành trong nhà trường.

Thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông đối với khối lớp 6; 7; 8; 9 năm học 2017-2018 tại nhà trường THCS Châu Sơn.

          III. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Điều chỉnh cấu trúc nội dung dạy học trong chương trình hiện hành và xây dựng kế hoạch giáo dục mới ở từng môn học, hoạt động giáo dục và của nhà trường.

          - Rà soát nội dung chương trình, SGK hiện hành để loại bỏ nhưng thông tin cũ, lạc hậu đồng thời bổ sung, cập nhật nhưng thông tin mới phù hợp. Phát hiện và xử lý sao cho trong phạm vi cấp học không còn những nội dung dạy học trùng nhau trong từng môn học và giữa các môn học; những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không phù hợp mục tiêu giáo dục của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm lý lứa tuổi học sinh; những nội dung trong SGK sắp xếp chưa hợp lý; những nội dung không phù hợp với địa phương của nhà trường.

          - Cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học trong chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh thành những bài học mới, có thể chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục và bổ sung các hoạt động giáo dục khác vào chương trình hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình mới của các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

          - Xây dựng các chủ đề liên môn: Chủ đề liên môn bao gồm các nội dung dạy học chưa được xây dựng trong chương trình các môn học hiện hành. Chủ đề liên môn bao gồm các nội dung dạy học gần giống nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau (có thể đang trùng nhau) trong các môn học của chương trình hiện hành. Các chủ đề liên môn này được bổ sung vào kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường.

          2. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

          - Vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục tích cực: Triển khai các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục phát triển theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp ở trong hay ở ngoài phòng học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các  nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

          - Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh: Thực hiện theo công văn số 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại ngoài giờ dạy của giáo viên và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên. Các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học và phân phối chương trình các môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

          3. Đổi mới quản lý hoạt động dạy học, giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả
phát triển CT giáo dục nhà trường: Quản lý hoạt động dạv học, giáo dục theo các quy định hiện hành và theo Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh của nhà trường.

          4. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo: tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong đó từng học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của giáo viên, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Thời gian thực hiện:

Từ  tuần 6 năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo:

+ Lần 01: Họp thống nhất dự thảo chương trình vào ngày 21/9/2017.

+ Lần 02: Họp thống nhất thông qua thực hiện chương trình chính thức vào ngày 25/9/2017.

2/ Tổ chức thực hiện:

2.1/ Ban chỉ đạo.

- Thành phần:

          1/Trưởng ban: Đồng chí: Đỗ Ngọc Hải - Hiệu trưởng.

          2/ Phó ban: Đồng chí Lều Thị Xuân - Phó hiệu trưởng.

          3/ Thư ký tổng hợp: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thư ký Hội đồng.

          4/ Các thành viên:

Đồng chí: Văn Thị Hồng Hạnh - Tổ trưởng Tổ khoa học tự nhiên.

Đồng chí: Đỗ Thị Hiếu - Tổ trưởng Tổ khoa học xã hội.

- Phân công nhiệm vụ:

+ Đồng chí Đỗ Ngọc Hải - Hiệu trưởng nhà trường ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh của nhà trường; gửi bản kế hoạch tới Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; gửi văn bản báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý.

+ Đồng chí Lều Thị Xuân – Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo với Hiệu trưởng và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hỗ trợ các tổ/ nhóm chuyên môn và giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

+ Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thư ký tổng hợp, có trách nhiệm tổng hợp các sản phẩm dự thảo và chính thức của các tổ/nhóm đã thảo luận thống nhất về giám hiệu kiểm tra, giám sát, phê duyệt.

+ Đồng chí Văn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Hiếu trực tiếp tổ chức cho tổ/nhóm họp ít nhất 02 lần (lần 01 đưa ra dự thảo và báo cáo về giám hiệu phê duyệt, góp ý. Lần 02 chỉnh sửa, điều chỉnh và thống nhất bản chỉnh thức để thực hiện).

2.2/ Các tổ/nhóm chuyên môn:

- Họp, phân công từng nhóm theo chuyên môn được đào tạo, thảo luận và thống nhất điều chỉnh cấu trúc nội dung dạy học trong chương trình hiện hành và xây dựng kế hoạch giáo dục mới ở từng môn học, hoạt động giáo dục và của nhà trường.

- Rà soát nội dung chương trình, SGK hiện hành để loại bỏ những thông tin cũ, lạc hậu đồng thời bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp. Phát hiện và xử lý sao cho trong phạm vi cấp học không còn những nội dung dạy học trùng nhau trong từng môn học và giữa các môn học; những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không phù hợp mục tiêu giáo dục của chương trình hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; những nội dung trong SGK sắp xếp chưa hợp lý; những nội dung không phù hợp với địa phương của nhà trường.

- Cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học trong chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh thành những bài học mới, có thể chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục và bổ sung các hoạt động giáo dục khác vào chương trình hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình mới của các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

- Xây dựng các chủ đề liên môn:  bao gồm các nội dung dạy học gần giống nhau, có liên quan  chặt chẽ với nhau thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học và phân phối chương trình các môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Trên đây là kế hoạch thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông năm học 2017-2018 của nhà trường THCS Châu Sơn. Đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, xin báo trực tiếp về đồng chí Lều Thị Xuân - Phó hiệu trưởng nhà trường để được giải quyết kịp thời./.

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hải

 

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…

DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016
Xem thêm...
Website Đơn vị