Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/kế hoạch hoạt động của trường/
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

 TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

       Số: 85b/KH-THCS CS                                   Châu Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

 
 

 

 

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

 

I. QUY MÔ PHÁT TRIỂN, PHỔ CẬP XÓA MÙ CHỮ CHỮ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA. 

1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh, giáo viên.

- Năm học 2016 - 2017 nhà trường thực hiện đúng chỉ tiêu kế hoạch phát triển được giao. Cụ thể: Tổng số học sinh: 547 học sinh

Tổng số lớp: 15 lớp

Chia ra: 

+ Khối 6: 143 học sinh/4 lớp 

            + Khối 7: 137 học sinh/4 lớp

           + Khối 8: 157 học sinh/4 lớp

           + Khối 9: 110 học sinh/3 lớp

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

- Tỷ lệ  huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6: 100%. Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch đã xây dựng và đúng quy chế.

- Duy trì sĩ số: đảm bảo tốt, không có học sinh bỏ học.

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 34, trong đó cán bộ quản lý: 02, nhân viên: 02 và 30 giáo viên (số giáo viên hợp đồng là 08).

2. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, thư viện trường học.

- Tiếp tục nâng cao và duy trì các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia đã được công nhận lại sau 10 vào tháng 8/2016.

- Xây dựng và khai thác tương đối có hiệu quả công trình Thư viện xanh từ tháng 11/2016.

3. Công tác phổ cập – xóa mù chữ.

- Nhà trường đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ về công tác phổ cập – xóa mù chữ, đảm bảo chính xác, tính pháp lý cao với từng loại hồ sơ. Kết quả kiểm tra công tác phổ cập: Xếp loại tốt.

- Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục THCS.

- Tổ chức có hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng phường tại tổ dân phố Do Nha.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC.

1. Nhiệm vụ chuyên môn.

1.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục.

Nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh thực hiện ngay từ đầu năm học.

Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

1.2. Tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn.

a. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình các môn học, kế hoạch giáo dục.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá (KTĐG) chất lượng giáo dục, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Kết quả có 28/29 giáo viên, cán bộ quản lý đăng ký tham gia sinh hoạt chuyên môn trên mạng.

Thực hiện 100% kế hoạch bài học môn Ngữ văn cấp THCS theo hình thức tổ chức 5 nhóm hoạt động.

Thực hiện có hiệu quả nội dung giáo dục địa phương các môn học: Tiếp tục đưa vào sử dụng một cách hiệu quả bộ Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam ở 04 bộ môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

b. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh.

- Chất lượng đức dục và trí dục:

+ Kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm 2016-2017:

Khối 6 theo mô hình trường học mới: 143/143 tỷ lệ  100% HS đạt mức độ hình thành và phát triển phẩm chất.

Khối

TS học sinh

Xếp loại hạnh kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

7

137

128

93,43

8

5,84

0

0

1

0,73

8

157

152

96,82

5

3,18

0

0

0

0

9

110

99

90,0

11

10,0

0

0

0

0

Tổng

404

379

93,81

25

6,19

0

0

0

0

 

 

 

+ Kết quả xếp loại học lực cuối năm 2016-2017:

Khối 6 thực hiện mô hình trường học mới: 143/143 tỷ lệ 100% HS đạt mức độ hình thành và phát triển năng lực.

Khối

TS học sinh

Xếp loại học lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

7

137

18

13,13

59

43,07

60

43,80

0

0,0

0

0

8

157

27

17,20

69

43,95

61

38,85

0

0,0

0

0

9

110

20

18,18

50

45,45

40

36,36

0

0,0

0

0

Tổng

404

65

16,09

178

44,06

161

39,85

0

0,0

0

0

- Chất lượng đại trà cuối học kỳ II, xếp thứ 6/19 trường.

- Chất lượng thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa: Kết quả thi, kiểm tra HSG cấp thành phố: 34 học sinh dự thi có 19 em đạt giải (trong đó giải Ba: 04; giải KK: 15) xếp thứ 3/19 trường.

- Kết quả xét tốt nghiệp THCS: 110/110 = 100%

+ Thi HSG TDTT cấp thành phố đã có sự tiến bộ rõ rệt so với năm học trước, xếp thứ 5/19 trường (riêng môn bóng đá Nam đạt giải Ba). Cấp tỉnh có học sinh tham gia thi Điền kinh, Bóng bàn.

- Kết quả thi vào 10: có 72/88 học sinh dự thi đỗ vào THPT trong đó thi đỗ vào THPT không chuyên là 70 em, thi đỗ vào THPT chuyên là 02 em, xếp thứ 3/19 trường và xếp thứ 15/118 trường trong tỉnh.

- Tham gia tích cực có hiệu quả các cuộc thi, Hội thi do Bộ GDĐT, Sở GDĐT tổ chức: Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học, Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học, cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học, cuộc thi IOE, OTE,…:

+ Tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường: có 01 sản phẩm đạt giải.

+ Tham gia thi KHKT cấp thành phố với 02 dự án dự thi trong đó đạt 01 giải Khuyến Khích, xếp thứ 9/19 trường.

+ Tham gia Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cấp thành phố với 03 bài dự thi, được 03 bài thi dự thi cấp tỉnh, xếp thứ 1/19 trường.

+ Tham gia Cuộc thi Dạy học theo chủ để tích hợp cấp trường và tham gia thi cấp thành phố với 02 Hồ sơ tham dự cuộc thi.

+ Tham gia tích cực cuộc thi thiết kế giáo án E-learning cấp thành phố: có 6 sản phẩm tham gia dự thi.

+ Tham gia Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp THCS thành phố Phủ Lý có 01 viên đạt danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm giỏi”.

+ Tham gia Hội thi “Giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi” cấp thành phố.

+ Thi giải Vật lý trên mạng đạt 02 giải Nhì, 04 giải Ba, 03 giải KK xếp thứ 2/19 trường;

+ Thi IOE Tiếng Anh đạt 05 giải Ba, 04 giải KK xếp thứ 4/19 trường;

+ Thi OTE Tiếng Anh đạt 01 giải Ba, 07 giải KK xếp thứ 2/19 trường;

+ Thi học sinh giỏi giải Toán bằng Tiếng Việt trên mạng có 01 giải Nhì, 04 giải Ba, 02 giải KK xếp thứ 6/19 trường;

+ Thi học sinh giỏi giải Toán bằng Tiếng Anh trên mạng có 03 giải KK xếp thứ 6/19 trường;

c. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh: việc kết hợp đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ, cho điểm và nhận xét, đánh giá qua các sản phẩm học tập của học sinh...

- Thực hiện tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Chỉ đạo việc chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn Ngoại ngữ. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh; đã chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Đổi mới công tác kiểm tra: thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, phối hợp nhiều hình thức kiểm tra bao gồm kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất; Kết quả kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung giáo dục, việc điều chỉnh dạy học theo hướng giảm tải, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

d. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở:

Đối với giáo dục nghề phổ thông:

Tổ chức dạy 2 nghề Điện dân dụng và Tin học văn phòng. Tổ chức thi nghề phổ thông đúng quy chế. Kết quả thi nghề có 156/156 = 100% học sinh dự thi được xếp loại Khá và Giỏi.

Đối với giáo dục hướng nghiệp:

Hoạt động GDHN cho học sinh từ lớp 9 theo qui định của Bộ GD&ĐT: Thời lượng hoạt động GDHN được bố trí 9 tiết/năm học, 1 tiết/tháng, mỗi tháng 1 chủ đề, chủ đề tháng nào phải được dạy ở tháng đó.

Công tác phân luồng HS:

- Phối hợp tốt với trường CĐ Thủy Lợi và Cao đẳng nghề công nghệ, kinh tế và chế biến lâm sản để tư vấn nghề cho HS. Kết quả đã tư vấn và phân luồng được 25 học sinh tham gia học nghề.

e. Về dạy học Ngoại ngữ.

Đối với môn Tiếng Anh:

Thực hành biên soạn đề kiểm tra khảo sát 4 kỹ năng ngôn ngữ theo quy định của chương trình mới cho giáo viên Tiếng Anh các cấp.

Nhà trường đảm bảo yêu cầu được trang bị tối thiểu có 02 phòng học ngoại ngữ với thiết bị được lắp đặt đồng bộ phục vụ cho dạy học ngoại ngữ theo yêu cầu của Đề án ngoại ngữ 2020.

f. Về giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục thể chất.

- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục tình cảm với quê hương, đất nước cho học sinh, giáo dục động cơ, mục đích học tập... thông qua các hoạt động giáo dục như chào cờ, sinh hoạt lớp, các hoạt động tập thể... Xây dựng kỷ cương nền nếp trong học tập và rèn luyện; xây dựng nội qui học sinh phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh từng trường, xây dựng môi trường học đường văn minh, thanh lịch... Đánh giá xếp loại hạnh kiểm của HS theo đúng quy định.

- Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, hội cha mẹ học sinh - nhà trường - các tổ chức xã hội khác trong việc giáo dục học sinh; thực hiện tốt nội dung Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ GD-ĐT.

- Coi trọng giáo dục kỹ năng sống và công tác tuyên truyền về Luật giáo dục, Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma tuý, Luật phòng chống tham nhũng…trong nhà trường đảm bảo không có học sinh vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, giảm thiểu số học sinh cá biệt và các tai nạn rủi ro.

* Ưu điểm:

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ, nhóm chuyên môn đã giữ vững được chất lượng HSG và từng bước nâng cao chất lượng đại trà.

- Tham gia tích cực tất cả các cuộc thi, hội thi đa số các cuộc thi đạt kết quả khá cao, được xếp trong tốp đầu của 19 trường THCS.

- Làm tốt công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9.

* Hạn chế, nguyên nhân:

- Chất lượng các cuộc thi KHKT, GVCN G, TPTĐ G còn hạn chế.

- Chất lượng đại trà còn chưa ổn định: do đội ngũ giáo viên còn thiếu, GV chưa tích cực tìm tòi các biện pháp để thúc đẩy phong trào học tập trong HS, nhiều gia đình HS chưa quan tâm đến việc học tập của con.

3. Triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6.

- Tổ chức học tập, nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục lớp 6 theo hướng dẫn của ngành.

- Tham gia tích cực sinh hoạt chuyên môn giao lưu giữa 7 trường THCS thực hiện MH THM để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tổ chức sơ kết việc thực hiện mô hình trường học mới và áp dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới, tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến phụ huynh học sinh về việc thực hiện mô hình trường học mới trong năm học 2017-2018.

- Kết quả cuối năm học 2016-2017 của học sinh lớp 6 học theo mô hình trường học mới như sau :

Khối

Số HS

Học tập

Năng lực, phẩm chất

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Có ND  chưa hoàn thành

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

6

143

43

100

0

112

21

0

* Ưu điểm:

- Học sinh có năng lực ứng xử với thực tế cuộc sống tốt hơn; tỏ rõ sự mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, hình thành năng lực hợp tác, năng lực thuyết trình, năng lực đánh giá, kĩ năng sống theo đó được phát triển;

- Giáo viên từng bước nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp dạy học tích cực;

 

 

* Hạn chế, nguyên nhân:

- Chưa coi trọng công tác tuyên truyền cho đội ngũ và nhân dân những hiểu biết về mô hình.

- Năng lực giáo dục thực tế của GV còn hạn chế, thiếu hiểu biết cụ thể và trải nghiệm về các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Do đó, giáo viên còn gặp nhiều khó khăn khi giảng dạy theo MHTHM.

4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Tiếp tục thu thập và bổ sung các minh chứng định kỳ hàng năm. Chuẩn bị tốt cho việc đánh giá ngoài lại lần 2 trong những năm tiếp theo.

5. Hoạt động đổi mới quản lí giáo dục.

5.1. Đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục được Phòng GD&ĐT phê duyệt đầy đủ trước khi thực hiện; quá trình thực hiện chương trình giáo dục theo kế hoạch đã phê duyệt được kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thường xuyên.

5.2. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh, có tính tham gia và dân chủ.

a. Đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn, Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học

- Chỉ đạo tốt tổ chuyên môn chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: trao đổi, thảo luận nội dung tiết dạy thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy.

- Tập trung đổi mới sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học tập của học sinh và sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề.

- Tham gia có hiệu quả sinh hoạt chuyên môn theo cụm và cấp thành phố.

* Ưu điểm:

+ 100 % cán bộ quản lý và giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, đúng thời gian quy định.

+ 100% các giờ dạy được nhận xét, đánh giá tập trung vào hoạt động học tập của học sinh thông qua 04 bước đối với sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học tập của học sinh, rút kinh nghiệm giờ dạy tập trung phân tích hoạt động học của HS qua thực hiện nhiệm vụ học tập thể hiện ở việc giao nhiệm vụ học tập cho HS, theo dõi và hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ học tập, tổ chức cho HS báo cáo và thảo luận, kết luận, nhận định về kểt quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS đối với sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề.

+ Hầu hết các chuyên đề được xây dựng đã đóng góp tích cực trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học.

* Hạn chế, nguyên nhân:

+ Trong các giờ dạy minh họa còn một số học sinh chưa tích cực trao đổi/thảo luận với bạn/nhóm bạn để thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

+ Ở một số giờ dạy việc phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhóm học còn hạn chế, giáo viên chưa bao quát lớp được kịp thời để phát hiện ra những khó khăn của học sinh cần trợ giúp, đôi khi phần chuyển giao nhiệm vụ chưa được cụ thể, rõ ràng, phần giao bài về nhà còn chưa phân hóa được học sinh.

+ Một số ít chuyên đề chưa được đầu tư xây dựng thật hiệu quả.

b. Công tác bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao tay nghề cho giáo viên.

- Tổ chức tập huấn cho giáo viên triển khai Mô hình trường học mới lớp 6; Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn.

- Triển khai tập huấn về tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Khoa học kỹ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật của học sinh trung học; Giáo dục kỹ năng sống; Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học;...đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Bộ GDĐT.

- Tập huấn cho GV tham gia Trường học kết nối, chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng các chuyên đề dạy học và quản lý hoạt động chuyên môn.

c. Công tác chuẩn nghề nghiệp.

- Quy trình thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp được thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của bộ GDĐT, Sở GDĐT trong đó có bổ sung một số nội dung cụ thể, chi tiết để đảm bảo sự thống nhất, công bằng, dân chủ, hạn chế hình thức trong đánh giá CBQL, GV.

- Việc đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn khắc phục được yếu tố hình thức, có tác dụng nhất định trong việc thúc đẩy nhu cầu học tập, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng thường xuyên.

d. Tăng cường điều kiện đảm bảo và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng thường xuyên và hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học.

Sử dụng sổ điểm điện tử góp phần đưa CNTT ứng dụng vào trong quản lý giáo dục và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý.

Nhà trường kết nối mạng internet, trang bị máy vi tính, máy chiếu Projectore tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lí, giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí chuyên môn, kiểm tra, đánh giá, sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối”.

e. Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trên mạng "Trường học kết nối":

Hầu hết cán  bộ, giáo viên đã biết cách khai thác và sử dụng hiệu quả trang mạng "Trường học kết nối". Các tính năng của trang mạng như "Công văn", "Không gian trường học", "Sinh hoạt chuyên môn" đều được hầu hết các đơn vị sử dụng theo đúng hướng dẫn của Sở GDĐT. Tuy nhiên: việc triển khai, mở các không gian sinh hoạt chuyên môn, đường truyền của trang mạng “trường học kết nối” còn nhiều hạn chế, bất cập gây khó khăn cho việc tham gia sinh hoạt.

5.3. Đổi mới cách đánh giá giáo viên, thi giáo viên dạy giỏi.

- Tổ chức thi và tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các các cấp theo đúng Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi. Tham gia Hội thi GVDG cấp thành phố với các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Sinh học, Âm nhạc, Công nghệ, Mỹ thuật. Kết quả 5/6 giáo viên dự thi đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp THCS thành phố.

- Nhà trường đăng cai thành công Hội thi GVDG cấp tỉnh từ 8/12/2016 đến 10/12/2016, trong đó 01 đồng chí giáo viên Âm nhạc đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh.

5.4. Quản lý dạy thêm học thêm; chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

- Tổ chức dạy thêm học thêm theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành cùng đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục những biểu hiện tiêu cực, đưa việc dạy và học vào kỷ cương, nền nếp. Không có GV nào vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

- Thực hiện nghiêm túc công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường của Bộ GDĐT, không sử dụng những loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định của Điều lệ hoặc Quy chế do Bộ GDĐT ban hành.

* Kết luận:

- Với các tiêu chí thi đua của Phòng GD&ĐT trường được xếp thứ 4/19 trường THCS.

- Chi Bộ nhà trường đã được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Liên đội trường đã được công nhận là Liên đội vững mạnh xuất sắc.

- Nhà trường đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên công nhận: Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

- Công đoàn trường là Công đoàn  cơ sở vững mạnh xuất sắc.

- 04/34 cán bộ giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- 08/34 cán bộ giáo viên  được UBND Thành phố tặng giấy khen.

- 03/34 cán bộ, giáo viên được Giám đốc Sở tặng giấy khen.

- 27/34 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến.

* Đánh giá chung:

- Ưu điểm:

Nhà trường đã đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực và phẩm chất của người học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động của ngành và phong trào thi đua.

- Tồn tại, nguyên nhân:

+ Chất lượng các cuộc thi GVDG, KHKT còn hạn chế

+ Chất lượng học sinh đại trà chưa ổn định.

+ Một số giáo viên già còn gặp khó khăn khi thi thiết kế, giảng dạy, sử dụng giáo án trình chiếu, phương pháp sư phạm của một số GV trẻ còn hạn chế, lúng túng. Việc tổ chức hướng dẫn quá trình tiếp thu kiến thức, phát huy năng lực trí tuệ của học sinh trong giờ học còn hạn chế, giảng dạy chưa sát đối tượng ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.

  + Phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học hướng dẫn thực hành còn hạn chế, giáo viên tốn nhiều công sức, thời gian nhưng hiệu quả chưa cao. Trong quá trình giảng dạy một số giáo viên chưa thực sự chú ý đến việc tích hợp sử dụng tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường đa dạng sinh học, rèn kỹ năng, liên hệ thực tế cho học sinh. Vì vậy chất lượng đại trà ở một số môn còn hạn chế.                                                 

PHẦN II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO.

- Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục;

- Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của BGDĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2016-2017;

- Quyết định số 1090/QĐ-UBND  ngày 19/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Công văn số 1223/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2017 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo của ngành GD&ĐT và của thành phố Phủ Lý;

- Công Kế hoạch số 660/KH-PGDĐT ngày 22/9/2017 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý;

- Căn cứ vào tình tình thực tế nhà trường, địa phương.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Khái quát quy mô trường, lớp, đội ngũ.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tổng số 27 đ/c. Trong đó:

      + Cán bộ quản lý: 02 đ/c

      + Giáo viên: 22 (01 tổng phụ trách, 01 GV Toán - Lý biệt làm Chuyên viên Phòng GD&ĐT, 01 GV Toán – Họa nghỉ thai sản đến tháng 12/2017, 01 GV Toán về hưu vào tháng 4/2018).

      + Nhân viên, hành chính: 03 đ/c

 - Học sinh: Tổng cộng: 576 học sinh/16 lớp, trong đó:

      + Khối 6: 139 học sinh/4 lớp 

      + Khối 7: 145 học sinh/4 lớp

      + Khối 8: 136 học sinh/4 lớp

      + Khối 9: 156 học sinh/4 lớp

2. Thuận lợi.

- Trường THCS Châu Sơn có bề dày truyền thống phong trào thi đua "Hai tốt", nhiều năm được công nhận là tập thể lao động xuất sắc được khen cao. Trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm học 2011-2012.

- Trường đã được công nhận lại là trường trung học đạt chuẩn Quốc gia sau 10 năm vào tháng 8/2016, các phòng học bộ môn đã được nâng cấp, thư viện của trường là thư viện tiên tiến. Số học sinh ham đọc sách ngày càng nhiều nên đã giúp các em áp dụng vào học tập hàng ngày ở các môn học, trường đã được công nhận  đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3 năm học 2012 – 2013.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường có tinh thần đoàn kết, có ý thức trách nhiệm, ham học hỏi. Đội ngũ giáo viên đủ chủng loại, có ý thức tự học tự bồi dưỡng và dự các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề.

- Cán bộ quản lý đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm trong công tác chỉ đạo.

- Đảng uỷ HĐND, UBND, các cơ quan ban ngành của của phường Châu Sơn, của thành phố luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thầy và trò hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Nhà trường luôn được sự chỉ đạo sát sao, cụ thể Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý. Đây chính là nguồn động viên lớn góp phần thúc đẩy phong trào giáo dục của trường THCS Châu Sơn không ngừng phát triển.

- Học sinh học tập tích cực có nề nếp, không có học sinh vi phạm pháp luật, hay tệ nạn xã hội.

3. Khó khăn.

- Đội ngũ GV còn thiếu về số lượng so với định biên 1,9 GV/ lớp. Hiện tại nhà trường còn thiếu 10 giáo viên (trong khi đó Phòng GD&ĐT mới điều biệt phái được 6,5 GV bổ sung). Số giáo viên thường xuyên đau ốm nhiều: đ/c Hảo – môn Ngữ văn, đ/c Hương – môn Toán, đ/c Hoa – môn Thể dục.

- Một bộ phận học sinh còn lười học, chưa có phương pháp học tập đúng, thiếu ý thức vươn lên trong học tập.

- Một bộ phận phụ huynh học sinh chưa gương mẫu trong đạo đức lối sống, đời sống kinh tế còn gặp khó khăn (số học sinh con hộ nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ nhiều: 35 em), chưa thực sự quan tâm đến việc tu dưỡng học hành của con em gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả dạy và học của nhà trường.

- Cơ sở vật chất: Bàn ghế của các lớp học kể cả bàn ghế của giáo viên đang trên đà xuống cấp.

B. NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018.

I. QUY MÔ PHÁT TRIỂN, PHỔ CẬP XÓA MÙ CHỮ, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA.

1. Chỉ tiêu phấn đấu.

* Qui mô phát triển: 

- Duy trì sĩ số 16 lớp/ 576 học sinh, không để hiện tượng học sinh bỏ học.

* Phổ cập – xóa mù chữ:

- Giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập xóa mù chữ; đảm bảo công tác điều tra điều tra cơ bản chất lượng tốt, số liệu chính xác và hoàn thành trước 27/9/2017; thực hiện nghiêm túc lưu trữ hồ sơ PC-XMC, phấn đấu:

+ Tỷ lệ tuyển sinh trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6 đạt 100%.

+ Tỷ lệ học sinh lớp 9 TN THCS đạt 100%.

+ Tổng số đối tượng 15 - 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS (2 hệ): 99,7%  

+ Phấn đấu đạt chuẩn PC-XMC mức độ 3.

+ Phân luồng 35/156 học sinh lớp 9 tham gia học nghề hoặc vừa học văn hóa vừa học nghề.

+ Hoàn thành tốt điều tra, nhập số liệu vào phần mềm quản lý phổ cập xóa mù chữ đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch.

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, chống mù chữ; triển khai áp dụng phần mềm quản lý dữ liệu phổ cập giáo dục, chống mù chữ.

* Hoạt động của ngành giáo dục thường xuyên và Trung tâm học tập công đồng (TT HTCĐ) phường Châu Sơn:

- Duy trì tốt số học viên BTVH khoảng 10 học viên học tại các lớp ghép của nhà trường. Kết quả xét tốt nghiệp bổ túc văn hóa đạt 100%.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương; chú trọng phối hợp với Hội khuyến học đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư và các câu lạc bộ.

- Phối hợp với hội Khuyến học phường phấn phường thực hiện việc đánh giá, công nhận: "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập"; Thực hiện kiểm tra, đánh giá xếp loại "Cộng đồng học tập cấp xã".

- Chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức Khai mạc tuần lễ hưởng ứng hoc tập suốt đời và Khai giảng năm học mới từ ngày 05/10/2017.

- TT HTCĐ hoạt động hiệu quả với các chuyên đề thiết thực, tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong kỷ nguyên số; các TT HTCĐ đăng ký mô hình sinh hoạt điểm và đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Phấn đấu TT HTCĐ được đánh giá xếp loại Tốt.

* Xây dựng trường chuẩn Quốc gia, thư viện nhà trường:

- Tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia một cách vững chắc, phát huy có hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện .

- Nâng cao hiệu quả, sử dụng triệt để các phòng học bộ môn.

- Quản lý tốt thiết bị, đồ dùng dạy học theo Quy chế thiết bị dạy học ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT, có đầy đủ hồ sơ và sổ sách theo dõi việc thực hiện những qui định đối với cán bộ, giáo viên và học sinh.

  - Phấn đấu xây dựng  thư  viện  trường  học là Thư  viện  xuất sắc; quản lý, sử dụng hiệu quả  các đầu sách của thư viện. Khai thác tốt tủ sách thư viện riêng đặt tại mỗi lớp.

 2. Biện pháp thực hiện.

* Phổ cập – xóa mù chữ:

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo, xóa mù chữ (PCGD-XMC); Công văn số 1219/BCĐPCGD-XMC ngày 16/8/2016 của Ban chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh Hà Nam.

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD các cấp và đội ngũ cán bộ giáo viên phụ trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra, không bỏ sót đối tượng điều tra; rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD.

- Thực hiện tốt việc quản lí, sử dụng và khai thác hiệu quả dữ liệu PCGD của cả 3 cấp học trên Hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD – XMC.

-  Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS:

+ Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh về giáo dục nghề nghiệp; đổi mới công tác giáo dục và tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông.

+ Thực hiện đầy đủ chương trình hướng nghiệp đối với học sinh lớp 9.

+ Phối hợp với trường cao đẳng nghề và các trung tâm dạy nghề trên địa bàn để tổ chức các buổi tư vấn trực tiếp với phụ huynh học sinh có con đang học lớp 9, thực hiện tư vấn về công tác tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh.

* Hoạt động của ngành giáo dục thường xuyên và Trung tâm học tập công đồng phường Châu Sơn:

- Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục; vận động nhiều lực lượng tham gia công tác xã hội hóa giáo dục nhằm duy trì sĩ số học sinh.

- Tăng cường kiểm tra đánh giá xếp loại học viên theo Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2007 của Bộ GDĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế, đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS.

- Tích cực đa dạng hóa các loại hình học tập tại TT HTCĐ để góp phần củng cố kết quả chống mù chữ, không để xảy ra tình trạng mù chữ trên địa bàn phường.

- Tiếp tục tham mưu với UBND phường triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương; chú trọng phối hợp với Hội khuyến học đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư và các câu lạc bộ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong kỷ nguyên số.

- Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Khai giảng năm học mới đảm bảo thực chất và có hiệu quả.

- TTHTCĐ chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đánh giá "Cộng đồng học tập cấp xã”.

* Xây dựng trường chuẩn Quốc gia, thư viện nhà trường:

- Tích cực tham mưu với Phòng GD&ĐT, UBND phường Châu Sơn tiếp tục hỗ trợ kinh phí cũng như làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm giữ vững các tiêu chí đã đạt của trường đã đạt chuẩn quốc gia sau 10 năm và xây dựng thư viện xuất sắc trong năm học 2017-2018.

- Tổ chức thường xuyên lịch đọc sách định kỳ hàng tuần cho giáo viên và học sinh. Qua đó tạo thói quen đọc sách cho giáo viên và học sinh.

- Làm tốt công tác hợp tác quốc tế để quyên góp sách và tổ chức các hoạt động của thư viện trường học cho giáo viên và học sinh.

- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5; thời gian từ 16/4 đến 21/4 năm 2017 với các hoạt động như:

+ Tổ chức tốt ngày hội đọc sách, các cuộc thi giới thiệu sách tại các lớp và cấp trường vào tháng 4/2018.

+ Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong kỷ nguyên số.

+ Thư viện nhà trường xây dựng thư mục "Giới thiệu sách" trên Website.

+ Tổ chức các buổi tập huấn về kỹ năng tìm kiếm nguồn sách hay, bổ ích trên internet.

+ Khuyến khích thầy cô và các em học sinh tham gia các câu lạc bộ đọc sách hay trên internet thông qua việc lập các trang blog hoặc facebook.

+ Khai thác tối đa tủ sách lớp học.

II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN.

1. Công tác giáo dục đạo đức.

a. Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm:

Khối

TS học sinh

Xếp loại hạnh kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

139

126

90.6

12

8.6

1

0.7

0

0

7

145

131

90.3

12

8.3

2

1.4

0

0

8

136

123

90.4

11

8.1

2

1.5

0

0

9

156

145

92.9

11

7.1

0

0.0

0

0

Tổng

576

525

91.1

46

8.0

5

0.9

0

0

 

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu được ý nghĩa của Lễ chào cờ và hát đúng lời bài hát Quốc ca trong các buổi lễ và chào cờ đầu tuần.

- Không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội, không để xảy ra các hiện tượng gây gổ đánh nhau, tai nạn học đường, ảnh hưởng của tệ nạn xã hội.

- 90% - 95% Đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

- 95% - 100% học sinh lớp 9 trong độ tuổi theo điều lệ mới được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh .

- Tổ chức tổ chức bình bầu danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2017-2018 theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ GDĐT. Thực hiện và hoàn thành trong tháng 10/2017.

b. Biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức với học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,…

- Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức và nâng cao trách nhiệm công dân cho học sinh thông qua việc tổ chức cho học sinh học nội quy, quy chế, luật giáo dục và điều lệ trường trung học.

- Tổ chức tốt “Một số hoạt động đầu năm” theo Hướng dẫn của Sở GD&ĐT, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường.

- Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền tay không; duy trì nề nếp thực hiện các bài thể dục trên vào tập luyện thường xuyên trong năm học.

- Thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục ATGT theo dự án “Đi đến trường an toàn, về đến nhà an toàn” của tỉnh Hà Nam dành cho nhà trường, tổ chức cho học sinh kí cam kết nghiêm túc thực hiện nghiêm túc Luật giao thông đường bộ, việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ngồi sau xe máy, xe đạp điện.

- Trường duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện dạy học giáo dục địa phương theo quy định tại phân phối chương trình môn học. Sử dụng tài liệu giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân do Sở GDĐT biên soạn năm 2013 trong giảng dạy.

- Chỉ đạo dạy học môn GDCD theo Công văn số: 1512/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Sở GDĐT. Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân kết hợp với giáo viên chủ nhiệm sau mỗi học kì xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

- Phối kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể như: Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM với các tổ chức quần chúng, tổ chức chính trị để phát động phong trào thi đua gối sóng, các hoạt động tập thể dưới nhiều hình thức khác nhau phục vụ cho chủ đề của từng tháng nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh. Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh và cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp trong nhà trường. Tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn kỹ năng sống... hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống. Trường có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những học sinh tích cực, gương mẫu trong học tập và rèn luyện có thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ kiểm tra.

- Lập kế hoạch, xây dựng nội dung, cách tiến hành về giáo dục giá trị, kỹ năng sống cho học sinh, chú trọng giáo dục cá biệt, thực hiện quy tắc ứng xử, giao tiếp.

- Tăng cường tổ chức tập huấn trao đổi có tác dụng thiết thực các chuyên đề Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm về công tác tư vấn tâm lí học sinh Giải quyết tình huống giáo dục trong dạy và học. Khuyến khích cán bộ, giáo viên có ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

- Giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lí học sinh cần có nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả nhằm ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong học sinh.

- Chú trọng bồi dưỡng năng lực: tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động, biện pháp thực hiện, ứng xử giải quyết tình huống trong  giáo dục; tăng cường vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.

2. Tổ chức dạy và học các môn văn hoá.

a. Chỉ tiêu phấn đấu:

Khối

TS học sinh

Xếp loại học lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

139

32

23.0

60

43.2

46

33.1

1

0.72

0

0

7

145

33

22.8

65

44.8

45

31.0

2

1.38

0

0

8

136

30

22.1

60

44.1

45

33.1

1

0.74

0

0

9

156

38

24.4

70

44.9

48

30.8

0

0.00

0

0

Tổng

576

133

23.1

255

44.3

184

31.9

4

0.69

0

0

- Học sinh lên lớp cả 2 đợt đạt: 99,5% trở lên.

- Học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%. Trong đó:

+ Loại Giỏi: Từ 20% - 25%

+ Loại Khá: Từ 38% -  45% 

+ Loại Tb: Từ 25% - 35%

- Chất lượng đại trà kiểm tra cuối học kỳ I, II phấn đấu xếp thứ 5/19 trường.

- Học sinh học xong THCS thi đỗ vào các loại hình THPT đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Phấn đấu xếp thứ 3/19 trường THCS.

- Nhà trường thành lập các đội tuyển HSG và bồi dưỡng cho học sinh ngay từ đầu tháng 9/2017. (xây dựng kế hoạch và bồi dưỡng từ 14/9/2017). Thi HSG văn hóa cấp trường lớp 9 hoàn thành trước tháng 11/2017, kiểm tra HSG văn hóa cấp trường lớp 6, 7, 8 hoàn thành trước tháng 2/2018.

- Đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hoá dự thi cấp Thành phố có từ 20 đến 22 giải. Có 1-2 học sinh được chọn dự thi cấp tỉnh  phấn đấu có giải cá nhân (vào tháng 3/2016). Giải đồng đội phấn đấu đạt thứ 3/19 trở lên.

-  Tổ chức tốt, hiệu quả, chất lượng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường để chọn cử được những giáo viên tiêu biểu đi dự thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đủ ở 9 môn: Vật lý, Hóa học, Thể dục, Lịch sử, GDCD theo quy định. Phấn đấu có 5/5 giáo viên đạt giáo viên giỏi và xếp thứ 5/19 trường.

- Triển khai dạy học đại trà chương trình Tiếng Anh 10 năm theo Đề án NNQG 2020 đối với 100% học sinh lớp 6, 7, 8, 9; Thực hiện triển khai xây dựng đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ năm học 2017 – 2018. Phấn đấu chất lượng đầu ra môn Tiếng Anh của học sinh lớp 9 đạt 156/156 = 100% mức A2.

- Tiếp tục thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.

- Tham gia tích cực các buổi Hội thảo chuyên môn: Hội thảo về dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" đối với các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp trường, cấp thành phố vào tháng 10 - 11/2017; Hội thảo môn Ngữ văn cấp trường, cấp thành phố vào tháng 11- 12/2017; "Hội nghị xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ cấp THCS năm học 2017-2018" cấp trường, cấp thành phố. Thời gian thực hiện: từ tháng 11 - 12/ 2017; "Hội nghị trao đổi, áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ cấp THCS" cấp trường, cấp thành phố. Thời gian thực hiện trong tháng 11 - 12/ 2017.

- Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn.

- Tham gia thi thiết kế Hồ sơ bài giảng E-learning trường phấn đấu có ít nhất có 04 Hồ sơ dự thi xếp thứ 6/19 trường.

- Trường tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế các kì kiểm tra chất lượng cuối học kì, cuối năm. Tăng cường đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.

- Trường thực hiện nghiêm túc chương trình dạy tự chọn của cấp học. Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007. Thời lượng theo kế hoạch giáo dục của cấp học. Trường chọn môn học Tin học, chủ đề bám sát của các môn Toán 6, 7, 8, 9; Tin 6, 7, 8, 9; Nhạc 6, 7, 8; Vật lý 9.

- Tổ chức tiết học thư viện (1 tiết/lớp/tuần), tuyên truyền giới thiệu sách (1 lần/tháng), khai thác hiệu quả mô hình thư viện xanh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

b. Biện pháp thực hiện:

* Đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các hình thức dạy học:

- Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

- Chỉ đạo giáo viên có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét góp ý trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường và tham gia cấp cụm trường, cấp thành phố tập trung vào việc trao đổi nghiên cứu sâu một bài học.

- Giáo viên cần tổ chức đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Phát huy phong trào tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng triệt để, có hiệu quả thiết bị đồ dùng dạy học để nâng cao hiệu quả giờ lên lớp. Phát động mỗi giáo viên làm mới một đồ dùng tự làm.

- Xây dựng kế hoạch bài dạy đúng quy định, được ký duyệt trước khi lên lớp 3 ngày; mỗi tổ chuyên môn có danh sách đăng ký soạn, sử dụng giáo án trình chiếu của giáo viên và có duyệt đồng ý của Hiệu trưởng; Không có kế hoạch bài dạy soạn trên máy vi tính không đạt yêu cầu. Có quy định cụ thể tiêu chuẩn GV Được soạn kế hoạch bài dạy vi tính Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, tổ chức hoạt động học tập hiệu quả; phát hiện và giúp đỡ học sinh yếu kém; Tổ chức phân loại học sinh để ôn tập cuối kỳ, cuối năm.

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới).

- Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu quả các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; coi trọng thực hành, thí nghiệm; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học. Phát huy những thuận lợi về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Nhà trường, mỗi cán bộ, giáo viên phải có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo qui định, có tính pháp lý cao. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, đi vào nội dung cụ thể, thiết thực, chống qua loa hình thức. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn chi tiết theo tuần, tháng, đặc biệt với tổ KHXH cần có kế hoạch cụ thể cho nhóm chuyên môn Tiếng Anh sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng theo công văn số 1351/SGDĐT-GDTrH ngày 02/10/2014 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015.

- Chỉ đạo 2 tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dự giờ thường xuyên mỗi tuần có 1 giáo viên dạy thao giảng theo các chuyên đề vào Tiết 1 – Thứ 2 hàng tuần với tổ KHXH và Tiết 2 – Thứ 6 hàng tuần với tổ KHTN.

* Đổi mới kiểm tra đánh giá:

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp, đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

 - Kết hợp đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho học sinh kiểm tra lại.

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự, quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; tiếp tục nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn ngoại ngữ.

- Đối với môn Tiếng Anh theo chương trình thí điểm của Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020": thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá, đặc biệt chú trọng tới việc sử dụng các hình thức thực hành để đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh.

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của phòng GDĐT và các trường học. Cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh nhà trường cần tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Căn cứ vào kết quả năm học trước tổ chức phân loại học sinh ngay từ đầu năm học để giáo viên nắm chắc được đối tượng, có biện pháp bồi dưỡng, phụ đạo kịp thời, lựa chọn GV có năng lực, kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm dạy BDHSG, GV có tính kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm cao phụ đạo học sinh yếu kém. Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, thành lập đội tuyển dự thi cấp thành phố.

- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo; thiết kế ma trận biên soạn đề kiểm tra 1 tiết trở lên và được thể hiện trong giáo án của tất cả các môn.

* Sử dụng hiệu quả đồ dùng, học liệu dạy học:

- Củng cố nâng cao chất lượng phòng học bộ môn đã có:

+ Bố trí 02 phòng học tiếng cho môn Tiếng Anh, sử dụng hiệu quả và bảo quản phòng học bộ môn, có Sổ nhật ký phòng học bộ môn, thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn và sử dụng hiệu quả phòng học bộ môn.

+ Yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo yêu cầu tiết dạy có thí nghiệm, thực hành. Động viên, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

+ Quan tâm tu sửa, trang trí, trang bị bàn ghế, thiết bị trong lớp học, đảm bảo lớp học đủ ánh sáng, thoáng mát, sạch, đẹp.

+ Trường tăng cường thực hiện xã hội hoá giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và tạo cảnh quan nhà trường, vệ sinh trường lớp; mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho giảng dạy các môn VH và GD thể chất.

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế trong đó chú trọng đến việc tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các cơ quan, tổ chức có liên doanh, liên kết với nước ngoài trong việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; thực hiện các chương trình hợp tác, giao lưu, học hỏi giữa giáo viên, học sinh với người nước ngoài cũng như việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đặc biệt là giáo viên ngoại ngữ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu hiện nay.

- Xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Phát huy hiệu quả công tác thư viện trường học, tích cực phục vụ giáo viên đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy; hướng dẫn đọc và làm theo sách, xây dựng thói quen đọc, kỹ năng đọc, giáo dục văn hóa đọc, tạo điều kiện cho học sinh đến mượn và đọc sách tại thư viện thường xuyên theo kế hoạch.

- Phát động các phong trào thi đua “Hai tốt”. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên bộ môn, các đoàn thể xã hội và gia đình học sinh trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, nắm chắc tình hình, khắc phục hiện tượng học sinh bỏ học; giáo dục toàn diện cho học sinh... triển khai bồi dưỡng giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ trưởng các tổ chuyên môn.

3. Giáo dục thể chất và y tế học đường.

a. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Trường thực hiện đúng những qui định về giáo dục thể chất, quốc phòng, sức khoẻ, y tế học đường, thực hiện nghiêm túc luật giao thông đường bộ.

- Tổ chức cho học sinh thường xuyên tập luyện bài võ cổ truyền tay không.

- Trường đảm bảo môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp”, đảm bảo nước uống sạch.

- 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

- Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu nhân đạo trong năm 2017.

- Nhà trường có đủ các thiết bị y tế để sơ cứu ban đầu, kịp thời những trường hợp ốm đau, tai nạn, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh.

-  Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG TDTT, có đầy đủ các đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi TDTT cấp thành phố các môn thi: Điền kinh, Cầu lông, Bóng đá nam, Bóng bàn, Cờ vua. Đội tuyển của trường đi thi cấp thành phố đạt từ thứ 5/19 trường.

- Giáo viên dạy môn TDTT và học sinh các giờ TDTT phải mặc đúng trang phục quy định. Không phân thời khóa biểu học môn Thể dục vào tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều.

b. Biện pháp thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi TDTT ngay từ đầu năm học.

- Nhà trường thành lập Ban thể dục thể thao (gồm lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng tổ KHTN và các đồng chí có năng khiếu về các môn thể thao) để hỗ trợ giáo viên thể dục trong việc bồi dưỡng, tập luyện cho các đội tuyển thể dục thể thao đạt hiệu quả cao nhất.

- Kết hợp với các tổ chức đoàn thể, Công an, lực lượng giữ gìn trật tự an ninh xã hội để tổ chức các hoạt động tập thể xây dựng các phong trào an ninh trường học, vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan trường học, đẩy mạnh phong trào chống các tai, tệ nạn xã hội ngoài trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh ki đến trường.

- Tăng cường trang thiết bị dạy học môn Thể dục, sân bãi tập đảm bảo đúng qui định. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, thực hiện nghiêm túc, đúng qui định cách đánh giá xếp loại học sinh đối với môn Thể dục theo qui chế đánh giá xếp loại học sinh THCS.

- Trường có hồ sơ (sổ theo dõi sức khỏe) theo dõi sức khỏe và sự phát triển thể chất của từng HS ngay từ lớp đầu cấp; hàng năm; cuối khóa học cần tổng kết đánh giá. Từng bước đưa giáo dục thể chất vào nền nếp, kết hợp với giáo dục giới tính, giáo dục môi trường.

- Tổ chức tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước, ATGT. Lồng ghép vào các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp.

4. Giáo dục thẩm mỹ.

a. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Trường được công nhận là trường luôn có môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện. Xây dựng môi trường, cảnh quan “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Duy trì nền nếp văn nghệ như: hát đầu givà giữa buổi học (đầu tiết 1 và tiết 3), hát quốc ca vào chào cờ đầu tuần.

- Trang phục của học sinh thực hiện theo đúng qui định của nhà trường.

- Tổ chức tốt các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chú ý tích cực rèn kỹ năng sống cho học sinh. 

- Tích cực thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

b. Biện pháp thực hiện.

- Dạy đúng, đủ chương trình môn Âm nhạc và môn Mỹ thuật theo phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT và thực hiện nghiêm túc cách đánh giá các môn học này.

- Thực hiện phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”; Tổ chức cho học sinh học 10 điều văn minh trong giao tiếp trong các nhà trường THCS. Xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Sử dụng có hiệu quả sổ liên lạc điện tử, sổ liên lạc giấy của h/s hàng tháng, tuần.

- Giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) trong cuộc sống. Những môn có thể dạy tích hợp nội dung BVMT: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Vật lý, Sinh học, Công nghệ vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung làm cho bài học sinh động và gắn với thực tế hơn, không làm quá tải bài học mà vẫn đảm bảo phương pháp, góp phần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh. Kiểm tra đánh giá giáo dục bảo vệ môi trường được lồng ghép trong môn học. Tuyên truyền việc thực hiện luật bảo vệ môi trường trong các buổi hoạt động tập thể để học sinh hiểu và thực hiện.  

5. Giáo dục lao động hướng nghiệp, dạy nghề và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

a. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Tổ chức cho 100% học sinh khối 8, 9 học và thi 2 nghề: Điện và Tin theo lịch của Sở GD-ĐT (thi vào tháng 08/2018) an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

- Mỗi học sinh phải đảm bảo được học ít nhất 1 trong 2 nghề Tin hoặc Điện. Học đủ 70 tiết/nghề. Tổ chức cho học sinh lớp 8 học nghề đảm bảo đủ 70 tiết thực hiện theo PPCT của Sở GD&ĐT Hà Nam.

- Tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về giáo dục hướng nghiệp theo các chủ đề định hướng của Bộ GDĐT, đảm bảo nội dung dạy hướng nghiệp phù hợp với thực tế của địa phương, nhà trường. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông, thực hiện đánh giá, cho điểm kết quả học tập của học sinh theo công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH, ngày 16/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả thi nghề lớp 9 đạt 100%. Trong đó 100% học sinh đỗ nghề loại Khá, Giỏi.

- Đa dạng các hình thức tư vấn, hướng nghiệp; giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tế cuộc sống. Mỗi học sinh lớp 9 được học  đủ chương trình GDHN 9 tiết/ năm theo đúng nội dung chương trình qui định của Bộ GD&ĐT. Tập trung hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường học lên (THPT, GDTX, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động, góp phần phân luồng HS sau THCS.

- Mỗi học sinh được lao động 1 buổi trong tuần.

- 100% học sinh trong trường đều được học, tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp (quan tâm tới các hoạt động giúp học sinh được trải nghiệm và sáng tạo) theo chương trình quy định, đảm bảo đủ chủ đề cho mỗi tháng với thời lượng 2 tiết/tháng theo đúng nội dung chương trình qui định của Bộ GD&ĐT.

b. Biện pháp thực hiện:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường, coi trọng công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Giáo viên trung hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường tiếp sau tốt nghiệp THCS, nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh theo khối lớp; đa dạng các hình thức hoạt động giáo dục như: giao cho học sinh điều tra, thu thập thông tin về nghề và cơ sở đào tạo, thảo luận nhóm về các chủ đề hướng nghiệp, tham quan các cơ sở sản xuất và đào tạo, giao lưu với những gương điển hình, thành đạt,...

- Trường tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền về việc học nghề phổ thông, khuyến khích 100% HS (đặc biệt là HS yếu, trung bình) tham gia các lớp học nghề.

- Phối hợp với các trường nghề trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh, tổ chức cho học sinh tham quan các cơ sở dạy nghề, các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn. Tăng cường huy động các nguồn lực về tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạ học/giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, đảm bảo giáo dục cơ bản ở trường THCS, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả.

- Trường có kế hoạch lao động cho cả năm và kế hoạch cụ thể cho từng tuần, từng tháng, với những công việc phù hợp, vừa sức với lứa tuổi học sinh như: Vệ sinh trường, lớp, chăm vườn hoa, cây cảnh, vệ sinh đường phố.

III. XÂY DỰNG CÁC ĐIỀU KIỆN.

1. Xây dựng Đội ngũ.

a. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phấn đấu đạt loại Xuất sắc theo đánh giá chuẩn hiệu trưởng.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, phấn đấu loại Xuất sắc 17/27 đạt 63%; loại Khá 10/27 đạt 37%; không có loại Trung bình.

- 100% cán bộ giáo viên được đánh giá phân loại cán bộ, công chức viên chức, phấn đấu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 17/27 đạt 63%, Hoàn thành tốt nhiệm vụ 8/27 đạt 29,6%, Hoàn thành nhiệm vụ 2/27 đạt 7,4%.

- 100% cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT tổ chức.

- 100% Giáo viên tham gia hội thảo và Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Kết quả phấn đấu 95% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường. Chọn cử được đủ số lượng và khuyến khích giáo viên giỏi đi thi cấp thành phố. Phấn đấu Hội thi GVDG cấp Thành phố xếp thứ 5/19 trường THCS.   

- Phấn đấu trường có số lượng Đảng viên trong đội ngũ đạt tỷ lệ từ 60% trở lên chi bộ phấn đấu bồi dưỡng kết nạp ít nhất từ 1-2 Đảng viên mới/năm.

- 100% cán bộ, giáo viên cam kết thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Phấn đấu đạt từ 90% trở lên cán bộ, giáo viên đạt lao động tiên tiến cuối kỳ, cuối năm. 100% cán bộ GV hoàn thành nhiệm vụ, không có giáo viên vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo.

- Phấn đấu 100% gia đình giáo viên được công nhận là “Gia đình nhà giáo văn hoá”. Phấn đấu không có cán bộ, giáo viên, nhân viên sinh con thứ 3.

- 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Không có GV dạy thêm sai quy định.

- 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc các qui chế chuyên môn và những điều Đảng viên không được làm, giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thuộc chuyên môn và lĩnh vực mình quản lý, giảng dạy đảm bảo có tính thực tế và ứng dụng cao.

b. Biện pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, quan điểm, chủ chương của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, giáo viên để nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong công tác và giảng dạy.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viện học tập luật giáo dục và Điều lệ trường trung học để có nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm, quyền hạn của mình trong nhà trường.

- Tích cực tổ chức hội thảo trao đổi có tác dụng thiết thực các chuyên đề Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm về công tác tư vấn tâm lí học sinh chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng tăng cường tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và chuyên đề: Giải quyết tình huống giáo dục trong dạy và học. Có biện pháp đưa vào tiêu trí thi đua để khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên  đều có sáng kiến kinh nghiệm thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá (ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm/cán bộ GV)

- Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Quản lý tốt việc dạy thêm được cấp phép trong nhà trường

- Tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học, trong năm học mỗi giáo viên thực hiện được ít nhất 01 tiết dạy minh hoạ thể hiện rõ sự đổi mới phương pháp dạy học thể hiện rõ sự đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Thực hiện trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy. Xây dựng nề nếp sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn có nội dung thiết thực, tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào các giờ dạy có hiệu quả.

- Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về kiến thức, kĩ năng về đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá.

- Chú trọng bồi dưỡng năng lực tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động, biện pháp thực hiện, ứng xử giải quyết giáo dục; tăng cường vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.

- Trường thực hiện các biện pháp quản lý bằng pháp chế và thi đua đối với cán bộ quản lý và giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thông qua việc bình xét thi đua, nâng lương.

- Khuyến khích những giáo viên có kế hoạch và ý thức tự học, tự bồi dưỡng dưới nhiều hình thức. Tiếp tục tạo điều kiện cho các đ/c giáo viên (3 đ/c) theo học các lớp Đại học tại chức để không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông.

2. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

a. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% GV và  HS có đủ sách giáo khoa,  sách tham khảo phục vụ cho việc dạy và học.

- Củng cố nâng cao chất lượng và khai thác hiệu quả các phòng học bộ môn Tin học, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Tiếng Anh đã có: 100% các tiết dạy có thí nghiệm, thực hành học sinh được học trên PHBM. Tích cực sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, phấn đấu không dạy chay và dạy có học liệu.

- Thư viện nhà trường được kết nối mạng internet và củng cố thư viện điện tử hoạt động hiệu quả. Hàng năm phấn đấu vận động quyên góp các loại sách từ giáo viên, phụ huynh và học sinh để bổ sung thêm sách cho thư viện. Cụ thể phấn đấu quyên góp 40 bộ SGK, 30 quyển sách các loại khác (trừ SGK và sách tham khảo).

- Nhà trường phấn đấu xây dựng thư xuất sắc đồng thời phấn đấu mỗi lớp có 01 tủ sách để hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy học.

- Trường quản lý tốt thiết bị dạy học trên cơ sở qui chế thiết bị giáo dục ban hành theo Quyết định 41/2000/QĐ-BGD-ĐT của Bộ GD-ĐT. (trường có nội quy, thời khóa biểu phòng học bộ môn, sổ nhật ký  phòng học bộ môn).

- Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên đáp ứng đủ máy tính cho phòng tin học.

- Phát động các tổ chuyên môn thi làm đồ dùng dạy học, khéo tay kỹ thuật và sử dụng thiết bị thí nghiệm, thực hành.

b. Biện pháp thực hiện:

- Kết hợp nguồn kinh phí ngân sách nhà nước với các nguồn huy động hợp pháp khác tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để đảm bảo thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện điện tử, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; ưu tiên hiện đại hóa thiết bị dạy học, nhất là thiết bị dạy Tin học, Ngoại ngữ. Trường có kế hoạch bố trí 02 phòng học tiếng cho môn Tiếng Anh theo điều kiện của nhà trường, sử dụng hiệu quả và bảo quản phòng học bộ môn, có Sổ nhật ký phòng học bộ môn.

- Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; Mua sắm thêm máy vi tính để đáp ứng yêu cầu của đổi mới PPDH và thực hiện đựơc chủ trương đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

- Hướng dẫn cán bộ giáo viên quản lý, sử dụng thiết bị, ĐDDH và thư viện trường học phục vụ cho việc quản lý và sử dụng được dễ dàng, hiệu quả cao.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tạo ra các mối quan hệ giữa nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, với các ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc xây dựng cơ sở vật chất giáo dục trường học.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua việc quản lý sử dụng sách thiết bị trường học đối với cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường theo từng tháng và từng kỳ cũng như cả năm.

3. Công nghệ thông tin.

a. Chỉ tiêu.

- Sửa chữa thường xuyên để đảm bảo trường có  kết nối internet cáp quang tốc độ cao, trang bị 01 phòng họp với các thiết bị như webcam, tai nghe gắn micro và máy tính kết nối Internet.

- Khai thác và sử dụng Website có hiệu quả trong công tác truyền thông, định hướng dư luận, tuyên truyền về giáo dục, cập nhật cung cấp thông tin hoạt động dạy và học đảm bảo tần suất hàng tuần (mỗi tuần ít nhất phải có 1 tin bài đưa lên website trường).

- Sử dụng phần mềm Sổ điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử và các phần mềm trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...

- 100% cán bộ, giáo viên trong trường có hộp thư điện tử tên miền của Phòng GDĐT (phuly.edu.vn).

- 100% cán bộ quản lý biết ứng dụng CNTT trong quản lý, có 01 cán bộ phụ trách CNTT.

- Phấn đấu trường có ít nhất 3 sản phẩm dự thi thiết kế bài giảng điện tử e-learning. Sử dụng hiệu quả bài giảng e-learning trong dạy học.

b. Biện pháp.

- Thường xuyên quan tâm đến việc sửa chữa phòng tin học để đảm bảo có tối thiểu 20 máy tính hoạt động tốt phục vụ dạy tin học cho học sinh.

- Đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT, xem xét thuê dịch vụ CNTT phục vụ trong công tác quản lý, điều hành.

- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, hội họp trên phòng họp trực tuyến, áp dụng hiệu quả việc báo cáo trực tuyến, sử dụng hiệu quả website để đẩy mạnh công tác truyền thông của nhà trường.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn và 100% giáo viên chủ động, tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua phòng họp trực tuyến, đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục qua trường học kết nối…

- Tăng cường tập huấn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông tin. Tiếp tục tập huấn cho giáo viên về thiết kế bài giảng e-learning, thi sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin.

4. Công tác hợp tác quốc tế.

a. Chỉ tiêu.

- Nhà trường tích cực tham mưu với Phòng GDĐT và các cấp lãnh đạo địa phương về nội dung hợp tác hợp tác quốc tế trong đó chú trọng đến việc tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các cơ quan, tổ chức có liên doanh, liên kết với nước ngoài trong việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; thực hiện các chương trình hợp tác, giao lưu, học hỏi giữa giáo viên, học sinh với người nước ngoài cũng như việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đặc biệt là giáo viên ngoại ngữ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu hiện nay.

- Nhà trường tăng cường hợp tác quốc tế trong dạy và học nói chung, dạy và học ngoại ngữ nói riêng, tạo cơ chế thuận lợi khuyến khích phát triển các hình thức liên kết, hợp tác với các tổ chức, trường học, trung tâm ngoại ngữ ở các quốc gia bản ngữ phù hợp với việc dạy và học ngoại ngữ ở các đơn vị trường học nhằm tạo điều kiện thúc đẩy và nâng cao hiệu quả dạy và học trong toàn thành phố.

- Nhà trường tích cực trong việc thực hiện, lựa chọn ký hợp đồng và liên kết với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các cơ quan, tổ chức có liên doanh, liên kết với nước ngoài, tranh thủ sự hỗ trợ về cơ sở cật chất hoặc để tổ chức một số hoạt động giáo dục khi được sự cho phép của các cấp chính quyền và được sự đồng thuận của học sinh và hội cha mẹ học sinh.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với các cơ quan có liên quan khi có kế hoạch hợp tác quốc tế như: UBND, công an phường sở tại; Phòng GDĐT thành phố Phủ Lý; để được hướng dẫn chỉ đạo thực hiện các quy định về chuyên môn cũng như các quy định về các thủ tục quản lý cần thiết khác.

b. Biện pháp.

- Xây dựng Kế hoạch về hội nhập quốc tế phù hợp với điều kiện của địa phương ngay từ đầu năm học.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh học sinh về tầm quan trọng của công tác hợp tác quốc tế trong việc nắm bắt thời cơ, tận dụng các nguồn lực góp phần cải thiện cơ sở, vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học.

- Chọn các đối tác, công ty hay tổ chức uy tín có mức phí phù hợp với điều kiện của các nhà trường và điều kiện chung của toàn thành phố;

- Phối hợp với các Công ty, tổ chức góp ý, xây dựng kế hoạch dạy Tiếng Anh luyện kỹ năng Nghe, Nói cho học sinh để các công ty có thể đưa tình nguyện viên người nước ngoài về dạy học miễn phí cho học sinh.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC.

1. Chỉ tiêu phấn đấu.

- Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Nhà trường nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Bồi dưỡng kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm; nâng cao vai trò chủ nhiệm lớp; nâng cao hiệu quả và đa dạng hình thức tổ chức của giờ sinh hoạt lớp.

- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia tập huấn các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do Sở và Phòng GD&ĐT tổ chức, tiếp tục đổi mới PPDH nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch theo dõi thực hiện nề nếp chuyên môn, quản lý việc thực hiện chương trình của các tổ viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hàng tuần, hàng tháng.

- Sử dụng Sổ liên lạc truyền thống, sổ rèn kỹ năng là phương tiện chính thức để phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh.

- Tổ chức an toàn các kỳ kiểm tra cuối kỳ, cuối năm, thi học sinh giỏi, thi nghề phổ thông.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý: Tích cực đầu tư nối mạng Internet tới các phòng họp tổ chuyên môn, thư viện, phòng học tin, có Website để trao đổi thông tin hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thông tin kết quả học tập và rèn luyện của học sinh…nhận và gửi công văn qua hòm thư điện tử….tham gia phòng họp trực tuyến. Tiếp tục sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.

- Đề nghị xét tốt nghiệp THCS nghiêm túc theo quy chế xét tốt nghiệp THCS ban hành theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT.

- Thực hiện nghiêm túc văn bản hướng dẫn việc dạy thêm, học thêm của các cấp trong năm học 2017-2018.

- Thực hiện nghiêm túc việc thông tin, báo cáo thường xuyên, định kỳ  hoặc báo cáo nhanh giữa các cấp quản lý: Trường - Phòng - Sở theo biên chế năm học, bảo đảm lượng thông tin kịp thời, chính xác và có độ tin cậy cao.

- Đảm bảo tốt việc bảo quản, lưu trữ và sử dụng các loại hồ sơ sổ sách theo qui định của Bộ GD-ĐT.

- Nhà trường tiếp tục duy trì trường đạt cấp độ 3 về đánh giá ngoài (kiểm định chất lượng) đã được Chủ tịch UBND Tỉnh công nhận.

2. Biện pháp thực hiện.

- Nhà trường tăng cường đổi mới việc kiểm tra việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục của các bộ phận, các tổ chuyên môn và của giáo viên, củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Nhà trường tăng cường kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất và khảo sát chất lượng dạy học trong giáo viên, rút kinh nghiệm kịp thời về nền nếp dạy học.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học đáp ứng yêu cầu chung, sát với tình hình thực tế nhà trường và có tính khả thi cao.

- Tham mưu thường xuyên, kịp thời với các cấp chính quyền địa phương, các ban ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị để cùng tham gia công tác giáo dục, sửa chữa nâng cấp bổ sung cơ sở vật chất của trường.

- Tăng cường hiệu lực quản lý để xây dựng nền nếp kỷ cương trong nhà trường. Tích cực đầu tư nối mạng Internet tới các phòng họp tổ chuyên môn, thư viện, phòng học tin, có Website để trao đổi thông tin hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thông tin kết quả học tập và rèn luyện của học sinh…nhận và gửi công văn qua hòm thư điện tử,...

- Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong quản lý giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,… (VEMIS)

- Thường xuyên củng cố bổ sung nguồn minh chứng của các năm học, cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục. Chuẩn bị hồ sơ lưu trữ để đề nghị đánh giá ngoài Kiểm định chất lượng giáo dục ở những năm học tiếp theo.

 

V. CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ.

1. Chỉ tiêu phấn đấu.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của GV: 26% (7 đ/c).

- Kiểm tra chuyên đề: 100%.

- Dự giờ 100% các đồng chí giáo viên.

- Giải quyết 100% các đơn thư khiếu nại của công dân, tổ chức tốt việc tiếp công dân.

- Kiểm tra việc dạy thêm học thêm của tất cả các đồng chí giáo viên.

- Tổ chức cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định.

- Xem xét vấn đề phân công chuyên môn, xét nâng bậc lương, giải quyết chế độ phụ cấp ưu đãi, chế độ khen thưởng và các chế độ khác cho cán bộ giáo viên.

- Kiểm tra thu chi các loại quỹ.

2. Biện pháp thực hiện.

a) Xây dựng các điều kiện:

- Ngay từ đầu năm nhà trường đã phải xây dựng kế hoạch kiểm tra cán bộ giáo viên và đưa vào kế hoạch năm học công khai để toàn thể GV nhà trường nắm được.

- Bồi dưỡng mạng lưới kiểm tra, giúp cộng tác viên kiểm tra nắm được nội dung các đợt kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, các bước của công tác kiểm tra, các loại hồ sơ cần thiết trong kiểm tra.

- Chuấn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các kiểm tra viên, như: phiếu dự giờ, phiếu đánh giá tiết dạy, sổ thanh tra...

- Hồ sơ kiểm tra được lưu giữ tại trường do hiệu trưởng quản lý.

- Bồi dưỡng cho các kiểm tra viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tổng kinh phí cho công tác kiểm tra trong năm học 2017-2018 dự kiến là: 1.500.000 đồng. Nguồn kinh phí này trích từ nguồn ngân sách (Mục chi cho công tác chuyên môn).

b)  Hoạt động kiểm tra.

* Về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của GV:

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của GV: 07 đồng chí.

- Kiểm tra việc đổi mới kiểm tra thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.

- Nhà trường thông báo cho cán bộ giáo viên trước từ 3 đến 5 ngày nội dung kiểm tra. Yêu cầu của đoàn thanh tra đối với giáo viên được thanh tra.

- Tổ chức kiểm tra các mặt: Dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách, xem các hoạt động khác của lớp chủ nhiệm (nếu có).

- Đoàn kiểm tra gặp gỡ đối tượng kiểm tra trao đổi, rút kinh nghiệm và giá từng mặt hoạt động.

- Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm tra nộp lại cho hiệu trưởng.

* Về kiểm tra chuyên đề:

- Kiểm tra các chuyên đề như; Việc tổ chức dạy thêm, học thêm của giáo viên trong và ngoài nhà trường, công tác chủ nhiệm lớp, việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Công tác kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

- Kiểm tra chuyên đề về công tác thiết bị, thí nghiệm, tài chính, hồ sơ của các giáo viên dạy môn ít giờ.

- Nhà trường thông báo cho cán bộ giáo viên trước từ 3 đến 5 ngày nội dung kiểm tra. Kiểm tra theo nội dung nhà trường đề ra như: Hồ sơ chủ nhiệm, hồ sơ giáo viên, hồ sơ thiết bị, hồ sơ thư viện,… Trao đổi, rút kinh nghiệm với người được kiểm tra. Hoàn thiện hồ sơ nộp cho hiệu trưởng.

VI. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH.

1. Chỉ tiêu.

- Quản lý thu, chi theo đúng qui định tài chính. Thực hiện các khoản thu theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

- Các khoản thu chi trong nhà trường được thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng để các đối tượng có liên quan năm vững và thực hiện.

- Phân biệt rõ các khoản thu bắt buộc, tự nguyện, thỏa thuận.

- Không thu gộp các khoản thu.

- Hạch toán, quyết toán thu chi theo đúng quy định.

2. Biện pháp.

* Với khoản thu bắt buộc:

- Học phí: thực hiện nghiêm túc theo văn bản chỉ đạo, không thu dồn tháng, dồn kỳ và cả năm. Thực hiện việc miễn, giảm học phí theo hướng dẫn. Quản lý, sủ dụng học phí theo Hướng dẫn liên ngành của Sở GD&ĐT, Sở tài chính, Sở Lao động thương binh xã hội.

- Thu, chi lệ phí thi nghề, lệ phí in phôi bằng tốt nghiệp, lệ phí tuyển sinh,... theo đúng các văn bản hướng dẫn.

- BHYT, học thêm theo Công văn số 1227/SGDĐT-KHTC ngày 30/8/2017 của Sở GD&ĐT.

* Với khoản thu thỏa thuận: Thực hiện đầy đủ các thủ tục sau:

- Dự toán chi tiết từng khoản thu, chi.

- Công khai với Cha, Mẹ học sinh để thống nhất mục đích thu, chi.

- Chỉ thực hiện thu khi người nộp tự nguyện.

- Có quyết toán công khai, đảm bảo dân chủ.

* Với khoản vận động xã hội hóa: phải được sự ủng hộ, nhất trí trên tinh thần tự nguyện của các đối tượng tham gia đóng góp, không ép buộc và bình quân mức thu. Thực hiện đúng các quy định sau:

- Thống nhất chủ trương trong lãnh đạo nhà trường, Hội đồng trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Lập kế hoạch công việc và dự trù chi tiết.

- Báo cáo Phòng GD&ĐT để được sự đồng ý.

- Phải niêm yết công khai quyết thu chi.

VII. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG.

1. Chỉ tiêu phấn đấu.

- Chi bộ Đảng nhà trường phấn đấu là chi bộ trong sạch, vững mạnh đề nghị Thành ủy tặng giấy khen.

- Trường phấn đấu duy trì danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua, Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua.

- Công đoàn trường phấn đấu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được liên đoàn lao động Tỉnh Hà Nam tặng bằng khen.

- Tổ KHTN và tổ KHXH phấn đấu được UBND thành phố tặng giấy khen.

- Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là liên đội vững mạnh xuất sắc được Tỉnh đoàn tặng giấy khen.

- Phấn đấu có 22/27 = 81,4% đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 4/22 = 18,2% đồng chí đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 7/22 = 31,8% đồng chí  được nhận giấy khen của UBND thành phố; 3/22 = 13,6 đồng chí được nhận giấy khen của Giám đốc Sở.

- Giữ vững đơn vị được xếp loại tốt các đợt thanh, kiểm tra của Phòng, Sở GD&ĐT.

- Chất lượng HSG các môn văn hóa xếp từ thứ 3/19 trở lên và HSG TDTT xếp từ thứ 5/19 trở lên, chất lượng đại trà phấn đấu xếp từ thứ 5/19 trở lên. Toàn diện các mặt phấn đấu duy trì xếp thứ 3/19.

2. Biện pháp thực hiện.

- Nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để hỗ trợ mọi mặt trong công tác dạy và học.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học, các cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường tích cực tham gia thảo luận về các chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp thực hiện mà nhà trường đề ra.

- Trường đăng ký các danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể từ đó có biện pháp chỉ đạo, bồi dưỡng, phấn đấu và thực hiện tốt.

- Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong trường thường xuyên, liên tục: Động viên, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng nhằm tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Phát huy kết quả và thành tích năm học 2016-2017 đã đạt được, với sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý, của Đảng ủy, HĐND, UBND cùng với sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể của phường Châu Sơn, của các bậc Cha, Mẹ học sinh và các nhà hảo tâm, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường THCS Châu Sơn – thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để duyệt);

- UBND phường (để b/c);

- Các tổ chuyên môn (để th/h);

- Lưu VP.

UBND PHƯỜNG CHÂU SƠN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hải

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

 

 

 

 

 

Phụ lục I

MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

8/2017

- SHCM tiếng Anh cấp thành phố đợt 1

Từ 24/7 đến 06/8

- Bồi dưỡng chính trị hè 2017

09/8

- Thi nghề lớp 8

Từ 14/8

- Ngày tựu trường

14/8

- Một số hoạt động đầu năm học

14-19/8

- Học theo TKB năm học mới

21/8

9/2017

- Khai giảng năm học mới

05/9

- Nộp báo cáo tình hình trường sau khai giảng

06/9

- Điều tra phổ cập, nhập dữ liệu

Từ 6/9

- Hội nghị hướng dẫn NVNH cấp THCS

8/9

- Bồi dưỡng HSG VH, TDTT

Từ 14/9

- Tổ chức học nghề cho HS lớp 8

Từ 15/9

- Tập huấn trải nghiệm sáng tạo cấp trường

9/2017

- Duyệt Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018

19-22/9

- Nộp kế hoạch, đăng kí xây dựng trường chuẩn QG; danh hiệu thư viện; KĐCL

21/9

- Hội thảo tìm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng HSG tỉnh Hà Nam

Theo hướng dẫn

- Nộp hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGD – XMC năm 2017

25/9

- Đón đoàn kiểm tra, công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGD - XMC năm 2017 của thành phố

Theo hướng dẫn

- Nộp báo cáo đầu năm

29/9

- Kiểm tra nội bộ GV

Theo KH

10/2017

- Đón Phòng kiểm tra nề nếp của Phòng GD&ĐT

Đột xuất

- Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại TT HTCĐ

4/10

- Nộp đăng ký thi đua

Trước 02/10

- Tổ chức học nghề cho HS lớp 8

Từ 06/10

- Kiểm tra hồ sơ nhà trường, hồ sơ của cán bộ GV

01-04/10

- Bình bầu GVCN giỏi cấp trường

05/10

- Thi GVDG cấp trường

Từ 05/10

- Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018

Trước 15/10

- Hội thảo dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” với các môn: Lý, Hóa, Sinh

11/10

- Đón thư Bác phát động chủ đề năm học

15/10

- Đón đoàn thanh tra của Sở về thu chi tài chính

Theo hướng dẫn

- Ôn tập học kì I.

Theo cấp phép

- Kiểm tra chất lượng nửa HK 1

Theo hướng dẫn

- Tổ chức thi KHKT cấp trường

20/10/2017

- Triển khai KH làm thư viện xuất sắc

Trong tháng

- Kiểm tra nội bộ GV

Theo KH

11/2017

- Tham gia Hội thảo dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” với các môn: Lý, Hóa, Sinh cấp TP

Theo HD

- Thi giáo viên giỏi cấp trường vòng 2

Xong trước 10/11

- Ôn tập học kì I.

Trong tháng

- Tham gia SHCM cấp TP lần 1

Theo HD

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

19-20/11

- Tham gia thi văn nghệ: dàn hợp sướng cấp TP

Theo hướng dẫn

- Thi HSG TDTT cấp trường.

Từ 18-21/11

- Tổ chức Hội thảo môn Ngữ văn cấp trường

Trong tháng 11

- Tổ chức Hội thảo môn Tiếng Anh cấp trường

Trong tháng 11

- Thi KHKT cấp TP

Theo hướng dẫn

- Kiểm tra nội bộ GV

Theo KH

12/2017

- Ôn tập học kì I.

Trong tháng

- Tham gia Hội thảo môn Ngữ văn cấp TP

Theo hướng dẫn

- Tham gia Hội thảo môn Tiếng Anh cấp TP

Theo hướng dẫn

- Thi HSG TDTT cấp TP

Theo hướng dẫn

- Thi KHKT cấp Tỉnh

7-09/12

- Thi làm đồ dùng dạy học cấp trường

Theo hướng dẫn

- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân.

Từ 21-23/12

- Thi HSG các môn văn hóa Cấp trường.

21-25/12

- Khảo sát chất lượng học kỳ I đề Sở, Phòng.

Theo hướng dẫn

- Kiểm tra nội bộ GV

Theo KH

01/2018

- Kết thúc học kỳ I.

20/01/2018

- Nộp PGD-ĐT báo cáo sơ kết kì I, KTNB học kỳ I.

10/01

- Nộp báo cáo giữa năm

Theo hướng dẫn

- Thi HSG Vh lớp 9 cấp TP

Theo hướng dẫn

- Thi hồ sơ bài giảng e-learning cấp TP, Tỉnh

Theo hướng dẫn

- Kiểm tra nội bộ GV

Theo KH

2/2018

- Nghỉ tết âm lịch.

Theo lịch

- Thi GVDG cấp TP

Theo hướng dẫn

- Kiểm tra nội bộ GV

Theo KH

3/2018

- Nộp sáng kiến kinh nghiệm của CB, GV

Theo hướng dẫn

- Thi GVDG cấp Tỉnh.

Theo lịch

- Tham gia SHCM cấp TP đợt 2

Theo hướng dẫn

- Kiểm tra nửa HK 2.

Theo hướng dẫn

- Kiểm tra HSG lớp 6, 7, 8 cấp TP

Theo hướng dẫn

- Thi HSG TDTT cấp Tỉnh.

Theo HD

- Tổ chức dạy ôn tập học kỳ II

Theo cấp phép

- Rà soát các đối tượng trẻ sinh năm 2007 và trẻ đang học lớp 5 để xây dựng kế hoạch phát triển.

Theo hướng dẫn

- Kiểm tra nội bộ GV

Theo KH

4/2018

- Kiểm tra thực hiện chương trình, các loại hồ sơ của cán bộ GV.

01/4 - 10/4

- Đón đoàn kiểm tra thực hiện chương trình, nề nếp.

Theo hướng dẫn

- Đón Sở, Phòng kiểm tra thực hiện chương trình.

Theo hướng dẫn

- Kiểm tra nội bộ GV

Theo KH

5/2018

- Khảo sát chất lượng học kỳ II, đề Sở, Phòng.

Theo hướng dẫn

- Kiểm tra hồ sơ và xét tốt nghiệp THCS.

Từ 20/5

- Đón đoàn kiểm tra công nhận thư viện xuất sắc

Theo hướng dẫn

- Kết thúc học kỳ II

23/5/2017

- Nộp báo cáo cuối năm

Theo hướng dẫn

- Nộp báo cáo tổng kết năm học, KTNB.

25-27/5

- Bình thi đua năm học, nộp hồ sơ thi đua

Theo hướng dẫn

- Tổng kết năm học, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

Trước 31/5

6/2018

- Công nhận tốt nghiệp THCS.

Theo hướng dẫn

- Ra thông báo tuyển sinh lớp 6.

Theo hướng dẫn

- Dạy ôn thi vào THPT

Theo cấp phép

7/2018

- Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019.

Theo hướng dẫn

- Bồi dưỡng chuyên môn CB, GV

Theo hướng dẫn

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…

DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016
Xem thêm...
Website Đơn vị