Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
Báo cáo công khai thông tư 21 năm học 2015 - 2016

Biểu số : 2

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

            Chư­ơng: 622

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI
năm 2015

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                        ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

290.000.000 

 

1

 Thu phí, lệ phí

290.000.000 

 

 

Học phí

 290.000.000

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

II

Số thu nộp NSNN (40%)

116.000.000 

 

1

Phí, lệ phí

116.000.000 

 

 

Học phí

116.000.000 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

III

Số đư­ợc để lại chi theo chế độ ( 60%)

174.000.000 

 

1

 Phí, lệ phí

174.000.000 

 

 

Học phí

174.000.000 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

2.636.552.000

 

I

Loại 490 khoản 493

2.636.552.000 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

2.465.342.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

99.210.000 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

45.000.000 

 

4

Chi khác

27.000.000 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (học phí)

290.000.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

151.000.000 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

129.000.000 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

10.000.000 

 

 

 

                                                                                                       Ngày 29  tháng 01  năm 2015

                                                                                                              Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

Biểu số: 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

            Chư­ơng: 622

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI BỔ SUNG
năm 2015

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                        ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

 Thu phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

II

Số thu nộp NSNN (40%)

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

III

Số đư­ợc để lại chi theo chế độ ( 60%)

 

 

1

 Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

91.710.000

 

I

Loại 490 khoản 493

91.710.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

9.310.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

6.000.000

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

60.000.000

 

4

Chi khác

16.400.000

 

C

Dự toán chi nguồn khác (học phí)

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

                                                                                                        Ngày 30  tháng 6  năm 2015

                                                                                                              Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số :09

 

 

 

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

              Chư­ơng: 622

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
KHOẢN HỖ TRỢ CSVC CỦA HPH
 năm học 2014- 2015

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

 

                                                                                                  ĐV tính: đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

93.900.000 

 

1

Của các tổ chức

 

2

Của các cá nhân

93.900.000 

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

93.900.000 

 

1

Hỗ trợ nâng cấp phòng tin

48.100.000 

 

2

Sửa chữa bảo dưỡng quạt , điện chiếu sáng

19.946.000 

 

3

Quét vôi ve khu phòng bộ môn

15.735.000 

 

4

Trang  trí lớp học

10.119.000 

 

 

 

 

 

III

Số tiền huy động đ­ược còn d­ư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ngày 30 tháng 6  năm 2015

                                                                                                  Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

Biểu số :09

 

 

 

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

              Chư­ơng: 622

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
KHOẢN HỖ TRỢ DỌN VS
 năm học 2014- 2015

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

 

                                                                                                  ĐV tính: đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

9.000.000 

 

1

Của các tổ chức

 

2

Của các cá nhân

9.000.000 

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

8.975.000 

 

1

 Thuê dọn vệ sinh

7.200.000 

 

2

Mua đồ dùng dọn VS

1.775.000

 

 

 

 

 

III

Số tiền huy động đ­ược còn d­ư

25.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ngày 30 tháng 6  năm 2015

                                                                                                  Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

Biểu số :09

 

 

 

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

              Chư­ơng: 622

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
KHOẢN QUỸ HỘI CỦA HPH
 năm học 2014- 2015

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

 

                                                                                                  ĐV tính: đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

101.998.000

 

1

Của các tổ chức

0

 

2

Của các cá nhân

101.998.000

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

100.500.000

 

1

Chi thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ

10.500.000

 

2

Chi hoạt động của hội PH

9.000.000

 

3

Chi ngày lễ , ngày tết cho CBGV

26.800.000

 

4

Mua chè nước họp

3.698.000

 

5

Chi hỗ trợ HS làm các SP nghiên cứu KH

15.000.000 

 

6

Chi hỗ trợ các hội thi, hội thao, giai điệu tuổi hồng, trung thu

16.802.000 

 

7

Chi mua quà tết cho HS nghèo vượt khó. Con chiến sỹ cảnh sát biển

18.700.000 

 

III

Số tiền huy động đ­ược còn d­ư

1.498.000

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ngày 30  tháng 6  năm 2015

                                                                                                  Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

BiÓu sè :09

 

 

 

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

              Chư­ơng: 622

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
KHOẢN QUỸ KHUYẾN HỌC
 năm học 2014- 2015

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

 

                                                                                                  ĐV tính: đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

14.640.000

 

1

Của các tổ chức

0

 

2

Của các cá nhân

14.640.000

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

13.683.000

 

1

Nộp về Hội khuyến học Phường

4.050.000

 

2

Thưởng HS đạt thành tích cao trong các kỳ thi HSG các cấp

9.183.000

 

3

In giấy khen

450.000

 

III

Số tiền huy động đ­ược còn d­ư

957.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ngày 30  tháng 6  năm 2015

                                                                                                  Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

BiÓu sè :09

 

 

 

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

              Chư­ơng: 622

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
KHOẢN QUỸ ĐỘI TNTP
 năm học 2014- 2015

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

 

                                                                                                  ĐV tính: đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

25.695.000

 

1

Của các tổ chức

0

 

2

Của các cá nhân

25.695.000

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

 

 

1

Nộp về Hội đồng đội TP

5.000.000

 

2

Thưởng HS đạt thành tích trong các chặng thi đua, thi tiếng hát hoa phượng đỏ

4.150.000

 

3

Đặt mua báo đội, báo học trò cười các kỳ

10.590.000

 

4

Mua đồ dùng , tài liệu cho Liên đội

1.646.000

 

5

Chi các hoạt động của Liên đội

3.406.000

 

6

ủng hộ xây tượng đài liệt sỹ Dương Văn Nội

1.500.000

 

 

 

 

 

III

Số tiền huy động đ­ược còn d­ư

- 597.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ngày 30 tháng 6  năm 2015

                                                                                                  Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

            Chư­ơng: 622

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI BỔ SUNG
năm 2015

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                        ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

 Thu phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

II

Số thu nộp NSNN (40%)

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

III

Số đư­ợc để lại chi theo chế độ ( 60%)

 

 

1

 Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

18.812.000

 

I

Loại 490 khoản 493

18.812.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

18.812.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (học phí)

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

                                                                                                        Ngày 30  tháng 9  năm 2015

                                                                                                              Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

   Phòng GD&ĐT tP  phủ lý                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

       Trường THCS Châu Sơn                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                      Châu Sơn, ngày  30  tháng 9  năm 2015

 

công khai các khoản thu từ  phụ huynh

đầu năm học 2015- 2016

 

  1. Những khoản thu theo quy định:

 

Các loại quỹ

Mức thu

Ghi chú

Học phí

80.000đ/T với HS TT

40.000 đ/T với HS MNúi

Theo CV số 1073/2015/SGD ĐT- KHTC ngày 25/8/2015, miễn giảm theo quy định .

Thi nghề PT

30.000 đ/ HS lớp 9

Theo NQ số 15/2015/NQ- HĐND ngày 02/7/2015 của UBND Tỉnh

Lệ phí tuyển sinh

15.000 đ/ hs lớp 6

Theo NQ số 15/2015/NQ- HĐND ngày 02/7/2015 của UBND Tỉnh

 

  1. Những khoản thu thỏa thuận với phụ huynh  theo nghị quyết của Ban đại diện cha mẹ HS trường THCS Châu Sơn ngày 29/8/2015.

 

Các loại quỹ

Mức thu

Ghi chú

Học ôn tập đại trà

12.000 đ/ HS/buổi

 

Nếu học mới thu theo QĐ số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam

Học ôn thi vào PTTH

Từ 15.000 đ/ HS/buổi

Nếu học mới thu theo QĐ số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam

 

  1. Khoản thu hộ BHYT:

 

Các loại quỹ

Mức thu

Ghi chú

BHYT học sinh

543.375 đ/HS/15 tháng

 

Theo quy định tại điều 12 Luật BHYT số 25/2008/QH12

 

  1. Các khoản đóng góp của cha mẹ HS cho Ban đại diện cha mẹ HS

 

Các loại quỹ

Mức thu

Ghi chú

Quỹ HPH

Tự nguyện

 

Không bắt buộc, không cào bằng

Quỹ khen thưởng

Tự nguyện

Không bắt buộc , không cào bằng

Quỹ hỗ trợ CSVC

 Tự nguyện

Không bắt buộc, không cào bằng

 

                                                                                                    Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                Bạch Thị Hồng Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị