Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/thời khóa biểu chính khóa khối thcs/
Thời khóa biểu
PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ                                                                                      
TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN                                                                                      
    NĂM HỌC 2018 - 2019       THỜI KHÓA BIỂU Số: 12 TUẦN 24, THỰC HIỆN TỪ  ngày 11/02/2019                          
                                                                         
THỨ  TIẾT Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6C Lớp 6D Lớp 7A Lớp 7B  Lớp 7C  Lớp 7D   Lớp  8A Lớp 8B Lớp 8C Lớp 8D Lớp 9A Lớp 9B Lớp 9C Giáo viên nghỉ PHÒNG BỘ MÔN                        
Môn   Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV SINH HÓA NHẠC                        
2 1 TD PHƯƠNG TOÁN MINH ANH THANH SINH CA SINH PHÚC ANH TRANG MT HIẾN TOÁN HƯƠNG TOÁN LINH TOÁN H.HÀ ANH THĂNG TD HOA TOÁN HẠNH TOÁN NGUYỆT CN V.HÀ N. HƯỜNG, V. ANH 2 0 0 0                        
2 TOÁN MINH SỬ LIÊN TOÁN HƯƠNG ANH THANH VĂN L.HÀ ĐỊA TÂN ANH TRANG VĂN THU SINH CA VĂN HIỀN TD HOA VĂN HƯỜNG HÓA PHÚC CN V.HÀ VĂN HIẾU 1 1 0 0                        
3 VĂN HUẤN TD PHƯƠNG CN HƯƠNG TOÁN MINH ANH TRANG VĂN THU TOÁN THÚY SINH PHÚC VĂN TÂN CN HẠNH MT HIẾN ĐỊA HƯỜNG SỬ HIỀN ANH THĂNG VĂN HIẾU 1 0 0 0                        
4 CN HƯƠNG ANH THANH VĂN LIÊN VĂN HUẤN TOÁN NGUYỆT TOÁN THÚY SINH PHÚC ANH TRANG VĂN TÂN TD HOA VĂN L.HÀ TOÁN LINH VĂN HIẾU VĂN THU ĐỊA HƯỜNG                                  
5 HĐNGLL MINH HĐNGLL CA HĐNGLL HIẾN HĐNGLL HUẤN HĐNGLL L.HÀ HĐNGLL PHÚC HĐNGLL THÚY HĐNGLL ANH HĐNGLL V.HÀ HĐNGLL TRANG HĐNGLL H.HÀ HĐNGLL GIANG HĐNGLL HẠNH HĐNGLL NGUYỆT HĐNGLL HIẾU 1 0 0 0                        
3 1 ANH VĂN LIÊN TOÁN HƯƠNG NHẠC HƯỜNG TOÁN NGUYỆT ANH TRANG TOÁN THÚY ĐỊA TÂN MT HIẾN TOÁN H.HÀ TD HOA TOÁN LINH CHINH SINH GIANG ANH THĂNG NGA, CA, L. HÀ, MINH, V.HÀ, THANH 1 0 2 1                        
2 ĐỊA HƯỜNG VĂN LIÊN GDCD HIẾN CN HƯƠNG TD HOA VĂN THU ĐỊA TÂN ANH TRANG TOÁN LINH SỬ HIỀN TOÁN H.HÀ HÓA GIANG TOÁN HẠNH TOÁN NGUYỆT NHẠC HIẾU 0 1 0 0                        
3 NHẠC HƯỜNG ĐỊA HƯỜNG VĂN LIÊN ANH ĐỊA TÂN TOÁN THÚY SỬ XUÂN GDCD THU TD HOA MT HIẾN GDCD HUẤN ANH TRANG TD PHƯƠNG HÓA PHÚC CHINH 0 1 1 1                        
4 VĂN HUẤN NHẠC HƯỜNG SỬ LIÊN ĐỊA  HƯỜNG TC TOÁNC1 THÚY TC LÝC1 CHINH TC TINA1 NGUYỆT TC TOÁND1 HƯƠNG VĂN TÂN HÓA GIANG SỬ HIỀN LINH VĂN HIẾU TD PHƯƠNG TOÁN HẠNH 0 1 1 1                        
5 ĐỌC SÁCH TC LÝ B1 CHINH TC TOÁNC1 THÚY TC TINA1 NGUYỆT TC LÝD1 ANH LINH ANH TRANG ĐỊA HƯỜNG NHẠC HƯỜNG GDCD HIẾU SỬ HIỀN HÓA PHÚC 0 0 1 1                        
4 1 SINH CA TD PHƯƠNG ANH MT HIẾN VĂN L.HÀ TD HOA SINH PHÚC ANH TRANG ANH THANH ĐỊA TÂN TOÁN H.HÀ TOÁN LINH VĂN HIÊU VĂN THU ANH THĂNG N. HƯỜNG, HIỀN, HẠNH, HƯỜNG, HUẤN, NGUYỆT, THÚY, CHINH, LIÊN,                  HƯƠNG 2 0 1                                                                                                                                                                    B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 TOÁN MINH ANH ANH THANH SINH CA VĂN L.HÀ MT HIẾN ANH TRANG ĐỊA TÂN HÓA PHÚC HÓA GIANG ANH THĂNG TD HOA VĂN HIÊU VĂN THU TD PHƯƠNG 1 2 1 0                        
3 MT HIẾN TOÁN MINH TD PHƯƠNG ANH THANH CN V.HÀ VĂN THU VĂN L.HÀ TD HOA ĐỊA TÂN TOÁN H.HÀ SINH CA ĐỊA HƯỜNG HÓA PHÚC ANH THĂNG VĂN HIẾU 1 1 0 0                        
4 ANH THANH SINH CA ĐỊA HƯỜNG TD HOA ANH TRANG VĂN THU VĂN L.HÀ MT HIẾN TCLÝB1 LINH TCTOÁNC1 H.HÀ TC TINA1 MINH TC LÝD1 ANH CN V.HÀ HÓA PHÚC SINH GIANG 1 1 0 0                        
5 ĐỌC SÁCH ĐỊA TÂN SINH PHÚC SỬ XUÂN CN V.HÀ TCTOÁNB1 LINH TCLÝC1 ANH TC TINA1 MINH TC TOÁND1 H.HÀ ANH THĂNG SINH GIANG GDCD HIẾU 2 0 0 0                        
5 1 TOÁN MINH CN HƯƠNG SINH CA TD HOA SỬ LIÊN TOÁN THÚY ĐỊA TÂN SỬ HIỀN GDCD HUẤN ANH NHẠC HƯỜNG MT HIẾN TOÁN HẠNH TD PHƯƠNG SINH GIANG HIẾU, THĂNG, H. HÀ, L.TRANG,  M.TRANG , LINH 2 0 1 1                        
2 SỬ LIÊN SINH CA NHẠC HƯỜNG TOÁN MINH MT HIẾN SINH PHÚC ANH TOÁN HƯƠNG ĐỊA TÂN TD HOA VĂN L.HÀ CN V.HÀ TD PHƯƠNG VĂN THU SỬ HIỀN 2 0 1 1                        
3 ANH THANH TOÁN MINH CN HƯƠNG VĂN HUẤN TOÁN NGUYỆT SỬ LIÊN TOÁN THÚY VĂN THU TD HOA NHẠC HƯỜNG VĂN L.HÀ VĂN HƯỜNG SINH GIANG CHINH TOÁN HẠNH 1 0 1 1                        
4 SINH CA VĂN LIÊN TD PHƯƠNG VĂN HUẤN SINH PHÚC GDCD THU TD HOA NHẠC HƯỜNG ANH THANH ĐỊA TÂN HÓA GIANG VĂN HƯỜNG TCTOÁNB1 HẠNH TC LÝ C1 HẢI TC TINA1 NGUYỆT 2 1 0 1                        
5 GDCD HUẤN ANH THANH MT HIẾN SỬ LIÊN GDCD L.HÀ ĐỊA TÂN CN V.HÀ SINH PHÚC NHẠC HƯỜNG SINH CA ĐỊA HƯỜNG SỬ HIỀN TC LÝB1 HẢI TC TOÁNC1 HẠNH TC TINA1 NGUYỆT 2 0 0 1                        
6 1 CN HƯƠNG MT HIẾN ANH THANH TOÁN MINH CN V.HÀ TD HOA VĂN L.HÀ VĂN THU TOÁN LINH SINH CA TOÁN H.HÀ ANH TRANG ANH THĂNG TOÁN NGUYỆT TOÁN HẠNH   1 0 0 0                        
2 TD PHƯƠNG GDCD THANH TOÁN HƯƠNG GDCD HUẤN NHẠC HƯỜNG CN V.HÀ TD HOA VĂN THU VĂN TÂN ANH TRANG VĂN L.HÀ VĂN HƯỜNG SỬ HIỀN ANH THĂNG VĂN HIẾU 0 0 0 1                        
3 TCLÝC1  LINH TCTOÁNC1 H.HÀ TC TOÁND1 TC LÝD1 CHINH THÚY TD HOA SỬ LIÊN NHẠC HƯỜNG TOÁN HƯƠNG HÓA PHÚC VĂN HIỀN SINH CA HÓA GIANG ĐỊA HƯỜNG GDCD HIẾU TD PHƯƠNG 1 2 0 1                        
4 TCTOÁNB1 H.HÀ TCLÝC1  LINH TCTOÁND1 HƯƠNG TCTINA1 THÚY ANH TRANG NHẠC HƯỜNG CN V.HÀ TD HOA SỬ HIỀN GDCD HUẤN HÓA GIANG SINH CA CHINH VĂN THU HÓA PHÚC 1 1 1 1                        
5                                   SINH GIANG ĐỊA HƯỜNG SỬ HIỀN 1 0 0 0                        
7 1 TOÁN MINH ANH THANH VĂN LIÊN VĂN HUẤN VĂN L.HÀ CN V.HÀ ANH TRANG TOÁN HƯƠNG TOÁN LINH TOÁN H.HÀ ANH THĂNG SINH CA ANH THĂNG SỬ HIỀN VĂN HIẾU N.HƯỜNG, TÂN, PHÚC, HIẾN, HOA , PHƯƠNG, GIANG, L. HƯỜNG, THU 1 0 0 0                        
2 ANH THANH CN HƯƠNG VĂN LIÊN TOÁN MINH TOÁN NGUYỆT ANH TRANG VĂN L.HÀ ANH CN V.HÀ VĂN HIỀN TOÁN H.HÀ GDCD HUẤN TOÁN HẠNH NHẠC HIẾU ANH THĂNG 0 0 1 1                        
3 VĂN HUẤN VĂN LIÊN TOÁN HƯƠNG ANH THANH ANH TOÁN THÚY GDCD L.HÀ CN V.HÀ SINH CA VĂN HIỀN ANH ANH TRANG NHẠC HIẾU TOÁN NGUYỆT CHINH 1 0 2 1                        
4 VĂN HUẤN TOÁN MINH SINH CA CN HƯƠNG SỬ LIÊN ANH TOÁN THÚY SỬ HIỀN ANH THANH ANH TRANG CN V.HÀ TOÁN LINH VĂN HIẾU CHINH TOÁN HẠNH 1 0 2 0                        
5 SHL MINH SHL CA SHL HIẾN SHL HUẤN SHL L.HÀ SHL PHÚC SHL THÚY SHL ANH SHL V.HÀ SHL L.TRANG SHL H.HÀ SHL GIANG SHL HẠNH SHL NGUYỆT SHL HIẾU 0 0 0 0                        
                                                                           
                                                                                                 
      THƯ. LAN - NGHỈ T7     NGUYỆT NGHỈ T4                                                                              
    1. TOÁN 6, 7,8,9 = 4 tiết / tuần         1. VĂN 6,7,8 = 4 tiết  ; VĂN9  =5 tiết/tuần                                                                          
    2. LÝ 6, 7,8 = 1 tiết / tuần           2. SỬ 6,  7   = 2 tiết/ tuần                                                                          
    3. LÝ 9   = 2 tiết / tuần           3. SỬ  8: Kỳ I: 2 tiết, kỳ II: 1 tiết   = 1,5t/tuần                                                                           
    4. HÓA 8, 9 = 2 tiết / tuần           4. SỬ 9:  Kỳ I: 1 tiết, kỳ II: 2 tiết  = 1,5t/tuần                                                                          
    5. SINH  6, 7,8, 9 = 2 tiết/ tuần         5. ĐỊA 7 = 2 tiết / tuần;           ĐỊA 6= 1T/ TUẦN                                                                          
    6. TD 6, 7,8,9 = 2 tiết / tuần         6. ĐỊA  8: Kỳ I: 1 tiết, kỳ II: 2 tiết   = 1,5t/tuần                                                                           
    7. CÔNG NGHỆ 9 = 1 tiết / tuần LỚP 6: 2T/TUẦN       7. ĐỊA 9:  Kỳ I: 2 tiết, kỳ II: 1 tiết  = 1,5t/tuần                                                                          
    8. CÔNG NGHỆ 7:  Kỳ I: 1 tiết, kỳ II: 2 tiết     = 1,5t/tuần   8. GDCD 6, 7,8,9  = 1 TIẾT/ TUẦN                                                                          
    9. Công nghệ 8: Kỳ I: 9 tuần đầu 2 tiết, 8 tuần còn lại: 1 tiết;    7. MT 9: Dạy kỳ I; Kỳ II nghỉ                                                                          
     Kỳ II: 9 tuần đầu 1 tiết, 8 tuần còn lại 2 tiết   = 1,5 TIẾT           8. NHẠC 9: Kỳ I nghỉ; Kỳ II dạy                                                                          
    CÔNG NGHỆ 9: 1TIEETS/ TUẦN                                                                                      
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị