Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
Lễ sơ kết học kì I năm học 2018 - 2019

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. PHỦ LÝ

      TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

 

              Số: ..…/BC-THCS CS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

          Châu Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2019

 

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

 

 

 

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018-2019

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN PHỔ CẬP.

* Đặc điểm tình hình:

Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên: Tổng số 35 đ/c. Trong đó:

          + Cán bộ quản lý: 2 đ/c

          + Giáo viên: 31 (trong đó 01 tổng phụ trách, 01 GV Toán biệt phái lên PGD, 01 GV Tiếng Anh biệt phái đi Tiểu học Châu Sơn, 01 GV Nhạc biệt phái đi THCS Tiên Hiệp).

          + Nhân viên, hành chính : 02 đ/c

1. Quy m« ph¸t triÓn.

Khối

Số

lớp

Sĩ số đầu năm

Cuối học kỳ I

Lý do

Sĩ số

Nữ

Sĩ số

Nữ

Tăng

Giảm

 

6

4

153

75

154

76

1

0

1 HS chuyển đến

7

4

138

63

138

63

0

0

 

8

4

149

76

141

75

0

8

1 HS chuyển đi; 07 HS chuyển học lớp 8 BTVH

9

3

133

62

119

58

0

14

02 HS chuyển đi; 12 HS chuyển học lớp 9 BTVH

Tổng

15

573

276

552

272

01

22

 

 

 

* Công tác phổ cập giáo dục THCS:

- Giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập năm học 2018 – 2019.

- Từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS; đảm bảo công tác điều tra cơ bản chất lượng tốt, số liệu chính xác và hoàn thành trước 05/10/2018 ; thực hiện nghiêm túc lưu trữ hồ sơ PC-XMC.

-  Tiếp tục triển khai hệ thống thông tin điện tử xóa mù chữ từ năm học 2015-2016. Kết quả:

         + Tỷ lệ tuyển sinh trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6 đạt 100%.

         + Tỷ lệ học sinh lớp 9 TN THCS đạt 100%.

         + Tổng số đối tượng 15 – 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS (2 hệ): 99,6% 

          + Hoàn thành tốt điều tra phân luồng học sinh sau THCS đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch.

- Triển khai nghiªm tóc chÝnh x¸c  ®óng tiÕn ®é ®ề án xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, chống mù chữ; triển khai áp dụng phần mềm quản lý dữ liệu phổ cập giáo dục, chống mù chữ.

* Tổ chức dạy hòa nhập cho 12 học viên lớp 9 BTVH, 07 học viên lớp 8 BTVH  và hoàn thiện hồ sơ lớp hòa nhập theo đúng quy định.

* Triển khai thực hiện các chuyên đề của TT HTCĐ phường Châu Sơn theo đúng kế hoạch đề ra và thường xuyên cập nhật hoạt động của TT HTCĐ lên Web của nhà trường.

* Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia:

- Nâng cao hiệu quả, sử dụng triệt để các phòng học bộ môn.

- Quản lý tốt thiết bị, đồ dùng dạy học theo quy định, có đầy đủ hồ sơ và sổ sách theo dõi việc thực hiện những qui định đối với cán bộ, giáo viên và học sinh.

-  Củng cố  thư  viện  trường  học, khai thác hiệu quả thư viện xuất sắc; quản lý, sử dụng hiệu quả  các đầu sách của thư viện.

- Tích cực tham mưu với cấp trên để khởi công xây dựng thêm 8 phòng học cùng các công trình phụ trợ với tổng kinh phí là 7,5 tỷ đồng vào năm 2019.

            2. Biện pháp đã thực hiện:

- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác PC-XMC của các cấp.

- Triển khai công tác điều tra phổ cập đồng bộ trên 09 đơn vị tổ dân phố nắm chắc số liệu điều tra về dân số, độ tuổi để xây dựng kế hoạch phát triển sát với thực tế của từng đơn vị tổ dân phố.

            - Tham mưu với UBND phường kiện toàn Ban chỉ đạo PC-XMC, Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch điều tra phổ cập liên cấp, tập hợp thống kê số liệu đúng, đủ theo mẫu phiếu, biểu mẫu qui định.

         - Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ GDTX năm học 2018-2019, thực hiện tốt chức năng “Một hội đồng hai nhiệm vụ”, phối hợp với TT HTCĐ tổ chức tốt khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, tiếp tục xây dựng các TT HTCĐ gắn với nhà văn hóa; xây dựng kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ; xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010-2020”. Điều tra nhu cầu người học, phát triển các câu lạc bộ cộng đồng; tích cực tham mưu xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, hướng dẫn viên có đủ kinh nghiệm và năng lực hoạt động tại TT HTCĐ.

- Tham mưu với UBND phương đưa hoạt động của TT HTCĐ có tính hiệu quả và thiết thực hơn. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra trong học kỳ I đã tổ chức được: 11 chuyên đề, với 2932 lượt người tham gia.

          - Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu kịp thời thường xuyên với Đảng Uỷ, HĐND, UBND phường để có biện pháp tích cực, khắc phục những tồn tại. Củng cố, bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường đáp ứng được yêu cầu của trường chuẩn Quốc gia sau 10 năm. Đã vận động Cha, mẹ học sinh tự nguyện tài trợ để cải tạo nhà vệ sinh và mua 02 máy chiếu ở phòng học bộ môn với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.

II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN:

1. Công tác giáo dục đạo đức:

Khối

TS học sinh

Xếp loại hạnh kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

154

147

95.45

7

4.55

0

0.00

0

0.00

7

138

130

94.20

8

5.80

0

0.00

0

0.00

8

141

130

92.20

11

7.80

0

0

0

0

9

119

105

88.24

14

11.76

0

0

0

0

Tổng

552

512

92.75

40

7.25

0

0

0

0

 

 

- Không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội, không để xảy ra các hiện tượng gây gổ đánh nhau, tai nạn học đường, ảnh hưởng của tệ nạn xã hội.

- Tổ chức tổ chức bình bầu danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2018-2019 theo đúng quy định.

- Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức và nâng cao trách nhiệm công dân cho học sinh thông qua việc tổ chức cho học sinh học nội quy, quy chế, luật giáo dục và điều lệ trường trung học.

- Tổ chức tốt “Một số hoạt động đầu năm” theo Hướng dẫn của Sở GD&ĐT, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường.

- Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền tay không; duy trì nề nếp thực hiện các bài thể dục trên vào tập luyện thường xuyên trong năm học.

          - Trường duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện dạy học giáo dục địa phương theo quy định tại phân phối chương trình môn học. Sử dụng tài liệu giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

- Phối kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể như: Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM với các tổ chức quần chúng, tổ chức chính trị để phát động phong trào thi đua gối sóng, các hoạt động tập thể dưới nhiều hình thức khác nhau phục vụ cho chủ đề của từng tháng nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh. Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh và cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp trong nhà trường. Tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn kỹ năng sống... hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống. Trường có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những học sinh tích cực, gương mẫu trong học tập và rèn luyện có thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ kiểm tra.

            - Giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lí học sinh cần có nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả nhằm ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong học sinh.

2. Tæ chøc d¹y vµ häc c¸c m«n v¨n ho¸:

 

Khối

TS học sinh

Xếp loi häc lùc

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

154

37

24.03

72

46.75

38

24.68

7

4.55

0

0.00

7

138

26

18.84

64

46.38

42

30.43

6

4.35

0

0.00

8

141

21

14.89

54

38.30

54

38.30

12

8.51

0

0

9

119

20

16.81

42

35.29

46

38.66

11

9.24

0

0

Tổng

552

104

18.84

232

42.03

180

32.61

36

6.52

0

0

 

- Nhà trường thành lập các đội tuyển HSG và bồi dưỡng cho học sinh ngay từ đầu tháng 9/2018. (xây dựng kế hoạch và bồi dưỡng từ 15/9/2018):

+ Đã tổ chức thi HSG VH lớp 9 cấp trường đạt kết quả tốt với 20 giải, trong đó 02 giải Nhì, 06 giải Ba, 12 giải KK.

+ Đã tổ chức thi KHKT cấp trường, lựa chọn 01 sản phẩm dự thi cấp TP. Kết quả đạt 01 giải Ba cấp TP, XT 4/19 trường. Có 01 sản phẩm được chọn dự thi cấp Tỉnh.

-  Tổ chức tốt, hiệu quả, chất lượng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường để chọn cử được những giáo viên tiêu biểu đi dự thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đủ ở các môn theo quy định. Kết quả 7/7 GV tham gia đạt GVDG cấp TP, xếp thứ 3/19 trường.

          - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, cấp trường và tham gia tích cực cấp thành phố, sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường và cấp thành phố đợt I.

- Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn.

- Tích cực tham gia làm đề thi đề xuất cấp thành phố và cấp tỉnh, đủ số lượng và có chất lượng tốt.

          - Trường tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế kì kiểm tra chất lượng cuối học kì I. Tăng cường đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58 của Bộ GD&ĐT ngày 12/12/2011; thực hiện đúng quy định tổ chức kiểm tra đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Chất lượng đại trà học kỳ I xếp thứ 5/19 trường.

- Tổ chức tiết học thư viện (1 tiết/lớp/tuần), tuyên truyền giới thiệu sách (1 lần/tháng), thể nghiệm xây dựng mô hình thư viện xanh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

* Đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các hình thức dạy học:

- Nhà trường chỉ đạo GV có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình THM để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học.

- Chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, đổi mới hình thức dạy học; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường và tham gia cấp cụm trường, cấp thành phố tập trung vào việc trao đổi nghiên cứu sâu một bài học.

- Phát huy phong trào tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng triệt để, có hiệu quả thiết bị đồ dùng dạy học để nâng cao hiệu quả giờ lên lớp.

- Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu quả các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; coi trọng thực hành, thí nghiệm; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học. Phát huy những thuận lợi về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Chỉ đạo 2 tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dự giờ thường xuyên mỗi tuần có 1 giáo viên dạy thao giảng theo các chuyên đề vào Tiết 1 – Thứ 2 hàng tuần với tổ KHXH và Tiết 2 – Thứ 6 hàng tuần với tổ KHTN. Chỉ đạo tổ nhóm tích cực sinh hoạt CM trên THKN đảm bảo đăng tải đầy đủ sản phẩm lên THKN theo quy định.

* Đổi mới kiểm tra đánh giá:

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp, đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

 - Kết hợp đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho học sinh kiểm tra lại.

- Căn cứ vào kết quả năm học trước tổ chức phân loại học sinh ngay từ đầu năm học để giáo viên nắm chắc được đối tượng, có biện pháp bồi dưỡng, phụ đạo kịp thời, lựa chọn GV có năng lực, kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm dạy BDHSG, GV có tính kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm cao phụ đạo học sinh yếu kém. Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, thành lập đội tuyển dự thi cấp thành phố.

- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo; thiết kế ma trận biên soạn đề kiểm tra 1 tiết trở lên và được thể hiện trong giáo án của tất cả các môn. Tham gia ra đề thi đề xuất cấp thành phố, đã được lựa chọn 8 đề gửi đi Sở GD&ĐT Hà Nam.

* Sử dụng hiệu quả đồ dùng, học liệu dạy học:

- Củng cố nâng cao chất lượng phòng học bộ môn đã có:

+ Bố trí 03 phòng học tiếng cho môn Tiếng Anh, sử dụng hiệu quả và bảo quản phòng học bộ môn, có Sổ nhật ký phòng học bộ môn, thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn và sử dụng hiệu quả phòng học bộ môn.

+ Yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo yêu cầu tiết dạy có thí nghiệm, thực hành. Động viên, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

3. Giáo dục thể chất và y tế học đường:

- Trường thực hiện đúng những qui định về giáo dục thể chất, quốc phòng, sức khoẻ, y tế học đường, thực hiện nghiêm túc luật giao thông đường bộ.

- Tổ chức cho học sinh thường xuyên tập luyện bài võ cổ truyền tay không.

- Trường đảm bảo môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp”, đảm bảo nước uống sạch.

- 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

- Hiến máu nhân đạo trong năm 2018 có 4 GV tham gia hiến được máu.

- Nhà trường có đủ các thiết bị y tế để sơ cứu ban đầu, kịp thời những trường hợp ốm đau, tai nạn, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh.

-  Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG TDTT, có đầy đủ các đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi TDTT cấp thành phố các môn thi: Điền kinh, Cầu lông, Bóng đá nam, Bóng bàn, Cờ vua. Đã tổ chức thi HSG TDTT cấp trường. Kết quả có 45 giải, trong đó có 7 giải Nhất, 7 giải Nhì, 11 giải Ba và 20 giải KK.

- Vận động giáo viên tham gia hội thao bóng hơi nam nữ, nữ cấp thành phố, đội bóng hơi nữ đạt gải Ba.

- Giáo viên dạy môn TDTT và học sinh các giờ TDTT thực hiện đúng trang phục quy định.

- Nhà trường thành lập Ban thể dục thể thao (gồm lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng tổ KHTN và các đồng chí có năng khiếu về các môn thể thao) để hỗ trợ giáo viên thể dục trong việc bồi dưỡng, tập luyện cho các đội tuyển thể dục thể thao đạt hiệu quả cao nhất.

- Kết hợp với các tổ chức đoàn thể, Công an, lực lượng giữ gìn trật tự an ninh xã hội để tổ chức các hoạt động tập thể xây dựng các phong trào an ninh trường học, vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan trường học, đẩy mạnh phong trào chống các tai, tệ nạn xã hội ngoài trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh ki đến trường.

- Tăng cường trang thiết bị dạy học môn Thể dục, sân bãi tập đảm bảo đúng qui định. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, thực hiện nghiêm túc, đúng qui định cách đánh giá xếp loại học sinh đối với môn Thể dục theo qui chế đánh giá xếp loại học sinh THCS.

- Trường có hồ sơ (sổ theo dõi sức khỏe) theo dõi sức khỏe và sự phát triển thể chất của từng HS ngay từ lớp đầu cấp; hàng năm; cuối khóa học cần tổng kết đánh giá. Từng bước đưa giáo dục thể chất vào nền nếp, kết hợp với giáo dục giới tính, giáo dục môi trường.

- Tổ chức tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước, ATGT. Lồng ghép vào các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp.

4. Giáo dục thẩm mỹ:

- Trường  luôn có môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện. Xây dựng môi trường, cảnh quan “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Duy trì nền nếp văn nghệ như: hát đầu givà giữa buổi học (đầu tiết 1 và tiết 3), thi hát dân ca vào chào cờ đầu tuần.

- Trang phục của học sinh thực hiện theo đúng qui định của nhà trường.

-  Tổ chức tốt các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chú ý tích cực rèn kỹ năng sống cho học sinh. 

- Tích cực thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

- Dạy đúng, đủ chương trình môn Âm nhạc và môn Mỹ thuật theo phân phối chương trình của Bộ GD - ĐT và thực hiện nghiêm túc cách đánh giá các môn học này.

- Thực hiện phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”; Tổ chức cho học sinh học 10 điều văn minh trong giao tiếp trong các nhà trường THCS. Xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”. Sử dụng có hiệu quả sổ liên lạc điện tử, sổ liên lạc giấy của h/s hàng tháng, tuần.

- Giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) trong cuộc sống. Những môn có thể dạy tích hợp nội dung BVMT: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Vật lý, Sinh học, Công nghệ vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung làm cho bài học sinh động và gắn với thực tế hơn, không làm quá tải bài học mà vẫn đảm bảo phương pháp, góp phần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh. Kiểm tra đánh giá giáo dục BVMT được lồng ghép trong môn học. Tuyên truyền việc thực hiện luật bảo vệ môi trường trong các buổi hoạt động tập thể để học sinh hiểu và thực hiện.  

- Trường có hồ sơ (sổ theo dõi sức khỏe) theo dõi sức khỏe và sự phát triển thể chất của HS ngay từ lớp đầu cấp; hàng năm; cuối khóa học cần tổng kết đánh giá. Từng bước đưa giáo dục thể chất vào nền nếp, kết hợp với giáo dục giới tính, giáo dục môi trường.

- Tổ chức tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước, ATGT. Lồng ghép vào các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp.

5. Giáo dục lao động hướng nghiệp và dạy nghề và hoạt động NGLL:

-  Tổ chức thi nghề cho học sinh lớp 9 vào 15/8/2018. Kết quả 100% đạt loại Khá và Giỏi. Đã tổ chức dạy nghề cho học sinh lớp 8 từ tháng 9/2018.

- Đa dạng c¸c h×nh thức tư vấn, hướng nghiệp; giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tế cuộc sống. Mỗi học sinh lớp 9 được học  đủ chương trình GDHN theo đúng nội dung chương trình qui định của Bộ GD&ĐT. Tập trung hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường học lên (THPT, GDTX, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động, góp phần phân luồng HS sau THCS.

- Mỗi học sinh được lao động 1 buổi trong tuần.

- Đưa nội dung giáo dục về công ước quyền trẻ em của Liên Hiệp quốc vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 9 và các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Nội dung tích hợp nhà trường thực hiện sát thực tiễn địa phương, tập trung hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường tiếp sau tốt nghiệp THCS, nhà trường  tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh theo khối lớp; đa dạng các hình thức hoạt động giáo dục như: giao cho học sinh điều tra, thu thập thông tin về nghề và cơ sở đào tạo, thảo luận nhóm về các chủ đề hướng nghiệp, tham quan các cơ sở sản xuất và đào tạo, giao lưu với những gương điển hình, thành đạt...

- Trường có kế hoạch lao động cho cả năm và kế hoạch cụ thể cho từng tuần, từng tháng, với những công việc phù hợp, vừa sức với lứa tuổi học sinh như: Vệ sinh trường, lớp, chăm vườn hoa, cây cảnh, vệ sinh đường phố.

III. XÂY DỰNG CÁC ĐIỀU KIỆN.

1. Xây dựng đội ngũ:

- 100% cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT tổ chức.

- 100% Giáo viên tham gia hội thảo và Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Kết quả phấn đấu 95% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường. Chọn cử được đủ số lượng và khuyến khích giáo viên giỏi đi thi cấp thành phố.

- 100% cán bộ, giáo viên cam kết thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Không có GV dạy thêm sai quy định.

- 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc các qui chế chuyên môn và những điều Đảng viên không được làm, giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thuộc chuyên môn và lĩnh vực mình quản lý, giảng dạy đảm bảo có tính thực tế và ứng dụng cao.

- Tất cả giáo viên Tiếng Anh có kế hoạch tự học tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn, đăng ký tham gia kiểm tra khảo sát năng lực theo khung chuẩn Châu Âu (thực hiện Đề án 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viện học tập luật giáo dục và Điều lệ trường trung học để có nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm, quyền hạn của mình trong nhà trường.

- Quản lý tốt việc dạy thêm được cấp phép trong nhà trường và dạy kèm được cấp phép ở ngoài nhà trường.

- Tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

          - Khuyến khích những giáo viên có kế hoạch và ý thức tự học, tự bồi dưỡng dưới nhiều hình thức. Tiếp tục tạo điều kiện cho các đ/c giáo viên (2 đ/c) theo học các lớp Đại học tại chức, 02 GV tham gia lớp học TCCT, 10 GV tham gia các lớp học bồi dưỡng CMNV để không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông.

2. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- 100% GV và  HS có đủ sách giáo khoa,  sách tham khảo phục vụ cho việc dạy và học.

- Củng cố nâng cao chất lượng và khai thác hiệu quả các phòng học bộ môn Tin học, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Tiếng Anh đã có: 100% các tiết dạy có thí nghiệm, thực hành học sinh được học trên PHBM. Tích cực sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, phấn đấu không dạy chay và dạy có học liệu.

- Nhà trường đã xây dựng thư viện xanh đồng thời mỗi lớp có 01 tủ sách để hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy học.

- Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên đáp ứng đủ máy tính cho phòng tin học.

- Phát động các tổ chuyên môn thi làm đồ dùng dạy học, khéo tay kỹ thuật và sử dụng thiết bị thí nghiệm, thực hành.

- Hướng dẫn cán bộ giáo viên quản lý, sử dụng thiết bị, ĐDDH và thư viện trường học phục vụ cho việc quản lý và sử dụng được dễ dàng, hiệu quả cao.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tạo ra các mối quan hệ giữa nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, với các ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc xây dựng cơ sở vật chất giáo dục trường học.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua việc quản lý sử dụng sách thiết bị trường học đối với cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường theo từng tháng và từng kỳ cũng như cả năm.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC.

- Nhà trường nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Bồi dưỡng kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm; nâng cao vai trò chủ nhiệm lớp; nâng cao hiệu quả và đa dạng hình thức tổ chức của giờ sinh hoạt lớp.

- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia tập huấn các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do Sở  và phòng GD-ĐT tổ chức, tiếp tục đổi mới PPDH nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch theo dõi thực hiện nề nếp chuyên môn, quản lý việc thực hiện chương trình của các tổ viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hàng tuần, hàng tháng.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện đúng qui định. có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, yếu kém. Sử dụng Sổ liên lạc truyền thống, Sổ liên lạc điện tử, Sổ rèn kỹ năng là phương tiện chính thức để phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh Kiểm tra chuyên đề 100%cán bộ, GV, NV kiểm tra chéo các Tổ chuyên môn; KiÓm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 6 giáo viên:

- Tổ chức an toàn các kỳ kiểm tra cuối kỳ, thi học sinh giỏi, thi nghề phổ thông.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý: Tích cực đầu tư nối mạng Internet tới các phòng họp tổ chuyên môn, thư viện, phòng học tin, có Website để trao đổi thông tin hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thông tin kết quả học tập và rèn luyện của học sinh…nhận và gửi công văn qua hòm thư điện tử….

-  Thực hiện nghiêm túc việc thông tin, báo cáo thường xuyên, định kỳ  hoặc báo cáo nhanh giữa các cấp quản lý: Trường - Phòng - Sở theo biên chế năm học, bảo đảm lượng thông tin kịp thời, chính xác và có độ tin cậy cao.

- Đảm bảo tốt việc bảo quản, lưu trữ và sử dụng các loại hồ sơ sổ sách theo qui định của Bộ GD-ĐT.

- Quản lý thu, chi theo đúng qui định tài chính.

- Xây dựng cơ chế làm việc khoa học, phân công phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc.

- Tham mưu thường xuyên, kịp thời với các cấp chính quyền địa phương, các ban ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị để cùng tham gia công tác giáo dục, sửa chữa nâng cấp bổ sung cơ sở vật chất của trường.

- Tăng cường hiệu lực quản lý để xây dựng nền nếp kỷ cương trong nhà trường. Tích cực đầu tư nối mạng Internet tới các phòng họp tổ chuyên môn, thư viện, phòng học tin, có Website để trao đổi thông tin hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thông tin kết quả học tập và rèn luyện của học sinh…nhận và gửi công văn qua hòm thư điện tử….

- Thường xuyên củng cố bổ sung nguồn minh chứng của các năm học, cải tiến nâng cao chất  lượng giáo dục.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

a.  Ưu điểm

- Nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gươngtư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ", 100% giáo viên nhà trường ký cam kết thực hiện tốt, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học tự sáng tạo”.  Thực hiện tốt: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% cán bộ giáo viên tham dự đầy đủ các lớp học tập chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

- Tăng cường cải tiến nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn để trao đổi các nội dung sách giáo khoa, tổ chức giải bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, trao đổi về phương pháp giảng dạy, soạn giáo án để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- 100% cán bộ, giáo viên đã tham gia Hội thi GVDG cấp trường ở tất cả các khối lớp từ đó rút kinh nghiệm giảng dạy và cải tiến phương pháp.

- Tập trung tìm các biện pháp nâng cao chất lượng đại trà, từng bước giữ vững chất lượng đại trà ổn định xếp thứ 5/19 trường.

- Chỉ đạo GV tham gia tích cực các cuộc thi như thi KHKT cấp TP và cấp Tỉnh, Hội thi GVDG cấp TP đạt kết quả cao.

- Nhà trường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Chỉ đạo đội ngũ giáo viên tăng cường sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học.

b. Tồn tại

- Một số đồng chí giáo viên mới ra trường. Phương pháp sư phạm còn hạn chế, giảng dạy trên lớp còn lúng túng. Việc tổ chức hướng dẫn quá trình lĩnh hội kiến thức, phát huy năng lực trí tuệ học sinh trong giờ học còn yếu, ít chú ý hướng dẫn cách học cho học sinh, giảng dạy chưa sát đối tượng, chưa bao quát được mọi trình độ, những học sinh học lực yếu không theo kịp nhịp độ giờ giảng.

- Phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học, hướng dẫn thực hành còn yếu, giáo viên tốn nhiều giờ nhưng hiệu quả còn thấp. Giáo viên ít chú ý liên hệ thực tế khi giảng bài, trong giáo án phần chuẩn bị tư liệu thực tế còn sơ sài. Chất lượng đại trà chưa đạt kết quả cao.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG TRỌNG TÂM TRONG HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2018-2019

1. Nhiệm vụ trọng tâm

a. Công tác phát triển phổ cập, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Duy trì sĩ số  hiện có, nâng cao tỷ lệ chuyên cần ở tất cả các khối lớp.

- Quản lý chặt chẽ và bổ xung kịp thời số học sinh chuyển đi chuyển đến.

- Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

- Duy trì và nâng cao các kết quả PC-XMC.

- Tham mưu xây dựng thêm 8 phòng học và các công trình phụ trợ trong năm 2019.

b. Công tác giáo dục toàn diện

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động phục vụ chủ đề của các tháng.

- Phấn đấu kết nạp được 95% học sinh lớp 9 trong độ tuổi vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình phát triển nhà trường. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học.

- Tham gia các cuộc thi, hội thi, hội thảo, SHCM nghiêm túc đạt kết quả cao nhất.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị dự thi cấp thành phố, cấp tỉnh.

c. Công tác quản lý

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường.

- Làm tốt công tác vận động tài trợ giáo dục.

d. Công tác khác.

          - Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ để đón các đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất của cấp trên.

          - Thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm.

2. Biện pháp thực hiện

- Nâng cao hiệu quả của công tác quản lí: Duy trì tốt nề nếp kỉ cương trong nhà trường, thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra.

- Sử dụng tốt trang thiết bị đồ dùng dạy học.

- Cải tiến nội dung sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, tăng cường việc dự giờ thăm lớp của lãnh đạo nhà trường và giáo viên

- Tích cực tham mưu với Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý và Phường Châu Sơn để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học giữ vững các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia sau 10 năm.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT để báo cáo;

- UBND phường để b/c,

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

       Đỗ Ngọc Hải

 


Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị