Bạn cần biết

Công khai về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2018 - 2019
Biểu mẫu  12
     PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN
    TRƯỜNG THCS CHÍNH LÝ    
Thông báo
Công khai về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
Trường THCS Chính Lý, năm học  2018-2019
STT Néi dung Tæng sè Tr×nh ®é ®µo t¹o H¹ng chøc danh
 nghÒ nghiÖp
Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng III Hạng
 II
Hạng
 I
  Kh¸ TB KÐm
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 31      -        -   24 4 0   15 11       -   24 7      -        -  
I Giaó viên
Trong đó số giáo viên dạy môn
25     21 4     15 8   21 4      -        -  
1  Thể dục 1     1       1     1      
2 Âm nhạc 2     2       2     2      
3 Mỹ thuật 0                          
4 Tin học 1       1     1     1      
5 Tiếng Anh 3     3       1 1   2 1    
6 Ngữ văn 5     5       3 2   4 1    
7 Lịch Sử 2     2       2     2      
8 Địa Lý 2     1 1     1 1   1 1    
9 Toán học 5     4 1     2 2   4 1    
10 Vật Lý 1     1         1   1      
11 Hóa học 1     1       1     1      
12 Sinh học 1       1     1     1      
13 GDCD 0                          
14 Công nghệ 1     1         1   1      
                               
II Cán bộ quản lý 3     3         3   3      
1 Hiệu trưởng 1     1         1   1      
2 Phó hiệu trưởng 2     2         2   2      
III Nhân viên 3         0         0 3    
1 Nhân viên văn thư 1     1               1    
2 Nhân viên kế toán 1     1               1    
3 Thủ quĩ                            
4 Nhân viên y tế                            
5 Nhân viên thư viện 1       1             1    
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm                            
7 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật                            
8 Nhân viên công nghệ, thông tin                            
                               
Chính Lý, ngày 03/10/2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Đã ký)
Vũ Hùng Tiến
Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 9

Tổng lượng truy cập: 277117