Bạn cần biết

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành nội quy, các quy định về phòng cháy chửa cháy

 

    PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS CHÍNH LÝ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số    /QĐ- THCS

                                                                                                                                      

Chính Lý , ngày 01 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy, các quy định về phòng cháy chửa cháy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CHÍNH LÝ

Căn cứ luật phòng cháy chửa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001 và các văn bản quy phạm hướng dẫn thi hành

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu Trưởng qui định tại điểm b mục 5 Điều 20 Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010 ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục- Đào Tạo;

 

Căn cứ Quyết định số 12  ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường THCS Chính Lý việc thành lập ban chỉ huy phòng cháy chửa cháy

 

                        Theo đề nghị của ban chỉ huy phòng cháy chửa cháy

 

                 QUYẾT ĐỊNH

 

                  Điều 1. Ban hành nội quy, các quy định phòng cháy chửa cháy kèm theo Quyết định nầy

 Nội quy phòng cháy chửa cháy; Quy định phòng cháy chữa cháy

 

                  Điều 2. Các bộ phận nghiệp vụ có liên quan của Trường THCS Chính Lý,GV,NV,HS căn cứ quyết định thi hành.

                  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                             Vũ Hùng Tiến

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 8

Tổng lượng truy cập: 277116