Bạn cần biết

Công khai tài chính năm học 2018 - 2019
Biểu số 2
 Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính
      PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN  
     TRƯỜNG THCS CHÍNH LÝ  
                                                                                   Chính Lý, ngày 23 tháng 01 năm 2018
DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số  06/QĐ-THCSCL ngày     /     /2018)
(Dùng cho đơn vị dự  toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
    ĐV tính: 1000 đồng
Số TT Nội dung Dự toán được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách  
  phí, lệ phí  
1 Số thu phí, lệ phi  
1.1 Lệ phí  
1.2 Phí  
2 Từ nguồn thu phí được để lại  
2.1 Phí  
2.2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
 b  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
3.1 Lệ phí  
3.2 Phí  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước                           2,972,804
1 Chi quản lý hành chính  
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2 Nghiên cứu khoa học  
2.1 Kinh phí thực hiện nhiêm vụ khoa học công nghệ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở  
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  
2.3 Kinh phí nhiệm vụ  không thường xuyên   
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                           2,972,804
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                              2,696,854
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                 275,950
3.3 Kinh phí nhiệm vụ CCTL  
     
KẾ TOÁN TRƯỞNG  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 (Đã ký) 
  Nguyễn Thị Phượng  Vũ Hùng Tiến 
Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 5

Tổng lượng truy cập: 277113