Bạn cần biết

Công khai tài chính

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

  TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI


 Chương: 622


CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 282/QĐ-GD&ĐT ngày 28/12/2017 của UBND huyện Duy Tiên  )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

 Dự toán được giao

1

2

                             3  

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

 Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.780.950.000.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

2.780.950.000.000

1

Chi quản lý hành chính

 

2

Chi sự nghiệp giáo dục THCS

2.780.950.000.000

2.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.780.950.000.000

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 


                                                            Ngày 10 tháng 01 năm 2018


                                                          Thủ trưởng đơn vị


                                                           (Đã ký)


                                                        Lê Hồng Tùng
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

  TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI


 Chương: 622


CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 759 /QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

 Dự toán được giao

1

2

                             3  

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

 Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

12.000.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

12.000.000

1

Chi quản lý hành chính

 

2

Chi sự nghiệp giáo dục THCS

12.000.000

2.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

12.000.000


                                                            Ngày 21 tháng 5 năm 2018


                                                          Thủ trưởng đơn vị

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

  TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI


 Chương: 622


CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1124 /QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

 Dự toán được giao

1

2

                             3  

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

 Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

4.000.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

4.000.000

1

Chi quản lý hành chính

 

2

Chi sự nghiệp giáo dục THCS

4.000.000

2.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4.000.000


                                                            Ngày 22 tháng 6 năm 2018


                                                          Thủ trưởng đơn vị Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

  TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI


 Chương: 622


CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1126 /QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

 Dự toán được giao

1

2

                             3  

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

 Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

10.295.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

10.295.000

1

Chi quản lý hành chính

 

2

Chi sự nghiệp giáo dục THCS

10.295.000

2.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10.295.000


                                                            Ngày 22 tháng 6 năm 2018


                                                          Thủ trưởng đơn vị
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

  TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI


 Chương: 622


CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1544 /QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

 Dự toán được giao

1

2

                             3  

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

 Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

12.474.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

12.474.000

1

Chi quản lý hành chính

12.474.000

2

Chi sự nghiệp giáo dục THCS

12.474.000

2.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

12.474.000

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 


                                                            Ngày 24 tháng 8 năm 2018


                                                          Thủ trưởng đơn vị
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

  TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI


 Chương: 622


CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1776 /QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

 Dự toán được giao

1

2

                             3  

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

 Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

30.000.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

30.000.000

1

Chi quản lý hành chính

30.000.000

2

Chi sự nghiệp giáo dục THCS

30.000.000

2.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

30.000.000

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 


                                                            Ngày 12 tháng 11 năm 2018


                                                          Thủ trưởng đơn vị
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

  TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI


 Chương: 622


CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số  1831/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Duy Tiên  )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

 Dự toán được giao

1

2

                             3  

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

I

 Số thu phí, lệ phí

0

1

Học phí

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

2

Chi quản lý hành chính

0

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

1

Học phí

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

7.850.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

7.850.000

1

Chi quản lý hành chính

 

2

Chi sự nghiệp giáo dục THCS

7.850.000

2.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7.850.000


                                                            Ngày 20 tháng 12 năm 2018


                                                          Thủ trưởng đơn vị

 


 

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

  TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Chương: 622

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Chuyên Ngoại, ngày 10 tháng 02 Năm2019

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ  Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

         Trường THCS Chuyên Ngoại công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2018 như sau:

Đơn vị : đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán năm 2018 ( Kể cả bổ sung )

Ước thực
hiện năm 2018

So sánh ( % )

Dự toán

Cùng kỳ năm trước

1

2

3

4

5

6

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

0

0

0

I

 Số thu phí, lệ phí

0

0

0

0

1

Học phí

0

0

0

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

0

0

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

0

0

0

0

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

0

0

0

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

0

0

0

2

Chi quản lý hành chính

0

0

0

0

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

0

0

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

0

0

0

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

0

0

0

1

Học phí

0

0

0

0

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.857.569.000

2.857.569.000

 

 

I

Nguồn ngân sách trong nước

2.857.569.000

2.857.569.000

 

 

1

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

2

Chi sự nghiệp giáo dục THCS

2.857.569.000

2.857.569.000

 

 

2,1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.823.424.000

2.823.424.000

 

 

2,2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

34.145.000

34.145.000

 

 
                  Ngày 10 tháng 02 năm 2019
            Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)


Lê Hồng Tùng

 


 

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

  TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI

 Chương: 622

CÔNG KHAI  QUYẾT TOÁN  CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 13a/QĐ-THCSCN ngày 10 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng trường THCS Chuyên Ngoại)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

          ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT

Nội dung

Số liệu báo cáo
 quyết toán

Số liệu quyết toán
 được duyệt

Trong đó

Quỹ lương

Mua sắm, sửa chữa

A

Quyết toán Thu

0

0

0

0

I

 Số thu phí, lệ phí

     231.275.000  

       231.275.000  

0

0

1

Học phí

     231.275.000  

       231.275.000  

0

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0

0

0

0

1

Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo

     231.275.000  

       231.275.000  

     81.751.900  

     42.271.800  

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

     231.275.000  

       231.275.000  

        81.751.900  

     42.271.800  

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

0

0

0

2

Chi quản lý hành chính

0

0

0

0

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

0

0

0

0

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

0

0

0

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

0

0

0

0

1

Học phí

0

0

0

0

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

2.857.569.000

2.857.569.000

2.366.208.500

86.745.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

2.857.569.000

2.857.569.000

2.366.208.500

86.745.000

1

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

2

Chi sự nghiệp giáo dục THCS

2.857.569.000

2.857.569.000

2.366.208.500

86.745.000

2.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.823.424.000

2.823.424.000

2.366.208.500

77.745.000

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

34.145.000

34.145.000

 

9.000.000
                  Ngày 10 tháng 02 năm 2019
            Thủ trưởng đơn vị

 

Văn bản mới

Trường THCS Chuyên Ngoại - Điểm sáng của ngành GD&ĐT huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Học sinh thi nghi thức đội chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 1)
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Theo Thông tư số Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Xem thêm...