Tin tức/(Trường THCS Chuyên Ngoại)/Tin tức - Sự kiện/
Trường THCS Chuyên Ngoại tập huấn triển khai Thông tư quy định đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi người hiệu trưởng cần có những phẩm chất, năng lực mới để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, gồm: đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Để góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông có mục đích chung nhất là nhằm phát triển phẩm chất, năng lực quản trị trường học của đội ngũ CBQL các cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục (không có quy định về việc sử dụng chuẩn làm “căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phục vụ công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng”. Chuẩn hiệu trưởng gồm 5 tiêu chuẩn, 18 tiêu chí; Mỗi tiêu chuẩn có một số tiêu chí, mỗi tiêu chí được đánh giá theo 3 mức: Mức đạt, mức khá, mức tốt.

Nhằm góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhấn mạnh đến mục đích đánh giá năng lực của đội ngũ giáo viên các cấp học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này được ban hành làm căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; làm căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục; làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán; làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư số 20 được ban hành là một trong những giải pháp để phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên, khẳng định vai trò quyết định của nhà giáo trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông nói riêng và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Để triển khai thực hiện hai Thông tư nói trên đúng quy định, có chất lượng đảm bảo đánh giá khách quan, đúng thực trạng năng lực, phầm chất của CBQL, của giáo viên theo chuẩn, ngày 25/4/2019, trường THCS Chuyên Ngoại đã tổ chức tập huấn cho toàn thể CBQL và giáo viên những nội dung của hai Thông tư trên, giúp CBQL, giáo viên nắm vững căn cứ, mục đích ban hành Thông tư; những yêu cầu, quy trình đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán; cách tập hợp và sử dụng minh chứng trong đánh giá; công tác chỉ đạo, thực hiện đánh giá, xếp loại theo chuẩn; trên cơ sở nắm vững chuẩn chuẩn để triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực và một số lưu ý trong quá trình triển khai đánh giá, xếp loại CBQL, giáo viên theo chuẩn.

Đ/c Phạm Thị Thanh Thủy – Tổ trưởng tổ KHTN – Báo cáo viên tiếp thu trực tiếp tại Bộ GD&ĐT đã triển khai chi tiết, hiệu quả nội dung hai Thông tư và làm rõ nhiều vấn đề gặp phải tại cơ sở. Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp giúp cho nhà trường triển khai thực hiện tự đánh giá ngay vào thời điểm cuối năm học 2018 – 2019.

Tác giả: LHT

Văn bản mới

Trường THCS Chuyên Ngoại - Điểm sáng của ngành GD&ĐT huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Học sinh thi nghi thức đội chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 1)
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Theo Thông tư số Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Xem thêm...