Bạn cần biết

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2018-2019
Chương 622 loại 490 khoản 493 ĐVT: Đồng


STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú

A Dự toán thu                    3.158.086  

1 Ngân sách nhà nước cấp năm 2017                    3.158.086  

2  Thu phí, lệ phí                       179.218  

3 Thu sự nghiệp khác                  -   Xem lại nếu đỏ
4 Số thu nộp NSNN    

5 Số được để lại chi theo chế độ    

a Ngân sách nhà nước                    3.158.086  

b  Phí, lệ phí                       179.218  

c Hoạt động sự nghiệp khác     

B Dự toán chi                    3.337.304  

I Ngân sách nhà nước                    3.158.086  

1   Chi thanh toán cá nhân                    3.033.071  

2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                       114.015  

3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    

4   Chi khác                         11.000  

II Dự toán chi nguồn khác (nếu có)                       179.218  

1   Chi thanh toán cá nhân                         63.732  

2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                         87.060  

3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    

4   Chi khác                         28.426  


Công Lý, ngày 15 tháng        năm 2018


                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh khai giảng năm học 2018-2019(2018-10-30)
Album : Ảnh hội giảng tỉnh năm học 2018-2019(2018-11-29)
Album : Ảnh đội bóng chuyền hơi nam của xã Công Lý(2019-05-21)
Album : Ảnh hội thi cắm hoa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018(2018-11-22)