Bạn cần biết

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2018-2019
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2018- 2019
 ĐVT: Đồng 
TT Nội dung  Mức thu/ tháng (năm)   Số tháng thu   Số HS (phụ huynh)   Số tiền thu  Ghi chú1 2                3           4          5                         6 7A PHẦN THU             945.958.680                         -   Nhập hết dữ liệu nếu báo đỏ thì kiểm tra lại
1 Quỹ hoc phí          426       197.010.000  1.1 Mầm non             -                          -    a Thành thị             -                          -      Nhà trẻ             -                          -      Học sinh miễn                              -      Học sinh giảm 1/2                              -      Học sinh đóng cả                              -      Mẫu giáo             -                          -      Học sinh miễn                              -      Học sinh giảm 1/2                              -      Học sinh đóng cả                              -    b Nông thôn             -                          -      Nhà trẻ             -                          -      Học sinh miễn                              -      Học sinh giảm 1/2                              -      Học sinh đóng cả                              -      Mẫu giáo             -                          -      Học sinh miễn                              -      Học sinh giảm 1/2                              -      Học sinh đóng cả                              -    1.2 THCS          426       197.010.000  a Thành thị             -                          -      Học sinh miễn                              -      Học sinh giảm 1/2                              -      Học sinh đóng cả                              -    b Nông thôn          426       197.010.000    Học sinh miễn            16                        -      Học sinh giảm 1/2       27.500           9        24           5.940.000    Học sinh đóng cả       55.000           9      386       191.070.000  2 Quỹ học thêm (2 buổi/ ngày)     480.000         28      418       351.120.000    Lớp 1 (Lớp 6)     120.000           7      110         92.400.000    Lớp 2 (Lớp 7)     120.000           7      105         88.200.000    Lớp 3 (Lớp 8)     120.000           7      101         84.840.000    Lớp 4 (Lớp 9)     120.000           7      102         85.680.000                                   -    3 Học nghề     180.000          -        101         18.180.000    Lớp (khối) 8     180.000        101         18.180.000    Lớp (khối) 9          4 Lệ phí nghề       30.000          96           2.880.000  5 Bảo hiểm y tế          386       176.548.680    Học sinh đóng 12 tháng     457.380        386       176.548.680                                   -    6 Học phẩm, sách, tài liệu                -            -           -                          -      Nhóm nhà trẻ                              -      Lớp mẫu giáo 3T                              -      Lớp mẫu giáo 4T                              -      Lớp mẫu giáo 5T                              -    7 Đồ dùng theo TT34               -            -           -                          -      Nhóm nhà trẻ                              -      Lớp mẫu giáo 3T                              -      Lớp mẫu giáo 4T                              -      Lớp mẫu giáo 5T                              -    7 Đồng phục, trang phục                              -    8 Xã hội hoá     300.000        426       127.800.000  9 Quỹ XHH nuôi ăn bán trú                              -    10 Ăn bán trú               -            -           -                          -    1 Nhà trẻ                              -    2 Mẫu giáo                              -    11 Quỹ hội phụ huynh     130.000        426         55.380.000  12 Quỹ khác       40.000          -        426         17.040.000  13 Quỹ đề thi, giấy thi       40.000        426         17.040.000    ……..                              -    B PHẦN CHI             945.958.680                         -           -  

1 Quỹ học phí             197.010.000                         -           -  

- Chi cho con người             173.368.000    Trong đó 40% bù lương               78.804.000  - Chi cho HĐ chuyên môn               23.642.000  - Chi mua sắm, sửa chữa          - Chi khác          2 Quỹ hoc thêm (2 buổi/ ngày)             351.120.000                         -           -  

- Chi công việc             280.896.000  - Chi quản lý                52.668.000  - Chi hỗ trợ CSVC               17.556.000  - Chi khác          3 Quỹ học nghề               18.180.000                         -           -  

- Chi công việc               14.544.000  - Chi quản lý                  2.727.000  - Chi hỗ trợ CSVC                    909.000  - Chi khác          4 Lệ phí nghề                 2.880.000                         -           -  

- Chi công việc                 2.880.000  - Chi khác          5 Bảo hiểm y tế             176.548.680                         -           -  

- Nộp cơ quan BH             176.548.680    Trong đó: Kinh phí CSSK ban đầu được trích lại đơn vị           6 Học phẩm, tài liệu                              -                           -           -  

- Chi mua học phẩm, tài liệu          - Chi khác          7 Đồ dùng theo TT34                              -                           -           -  

- Chi mua đồ dùng          - Chi khác          8 Đồng phục, trang phuc                              -                           -           -  

- Chi may đồng phục          - Chi khác          9 Xã hội hoá             127.800.000                         -           -  

- Đóng bàn ghế                40.000.000  - Sửa chữa khu nhà cấp 4               21.000.000    Đóng tủ               15.000.000    Sửa chữa phòng vi tính               15.000.000  - Làm lại biển trường               18.000.000  - Sửa chữa CSVC               18.800.000  10 Xã hội hóa nuôi ăn bán trú                              -                           -           -  

- Chi lương nhân viên nuôi ăn          - Chi khác          11 Ăn bán trú                              -                           -           -  

  Chi tiền ăn bán trú          12 Quỹ hội phụ huynh               55.380.000                         -           -  

  Chi phục vụ học sinh               44.512.000    Chi khác               10.868.000  13 Quỹ khác               17.040.000                         -           -  

14 Quỹ đề thi, giấy thi               17.040.000    ………..          Video chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019
Văn nghệ 20/11/2019
tiết mục 2 văn nghệ khai giảng 2019-2020
Trường THCS Công Lý chào mừng ngày 20-11-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG KHAI

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG KHAI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II (4/5/2020)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II (4/5/2020)

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH Tự kiểm tra công tác tài chính năm 2019 và các khoản

KẾ HOẠCH Tự kiểm tra công tác tài chính năm 2019 và các khoản thu khác - Năm học 2019- 2020
Xem thêm...
Website Đơn vị