Bạn cần biết

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2018-2019
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2018- 2019
 ĐVT: Đồng 
TT Nội dung  Mức thu/ tháng (năm)   Số tháng thu   Số HS (phụ huynh)   Số tiền thu  Ghi chú1 2                3           4          5                         6 7A PHẦN THU             945.958.680                         -   Nhập hết dữ liệu nếu báo đỏ thì kiểm tra lại
1 Quỹ hoc phí          426       197.010.000  1.1 Mầm non             -                          -    a Thành thị             -                          -      Nhà trẻ             -                          -      Học sinh miễn                              -      Học sinh giảm 1/2                              -      Học sinh đóng cả                              -      Mẫu giáo             -                          -      Học sinh miễn                              -      Học sinh giảm 1/2                              -      Học sinh đóng cả                              -    b Nông thôn             -                          -      Nhà trẻ             -                          -      Học sinh miễn                              -      Học sinh giảm 1/2                              -      Học sinh đóng cả                              -      Mẫu giáo             -                          -      Học sinh miễn                              -      Học sinh giảm 1/2                              -      Học sinh đóng cả                              -    1.2 THCS          426       197.010.000  a Thành thị             -                          -      Học sinh miễn                              -      Học sinh giảm 1/2                              -      Học sinh đóng cả                              -    b Nông thôn          426       197.010.000    Học sinh miễn            16                        -      Học sinh giảm 1/2       27.500           9        24           5.940.000    Học sinh đóng cả       55.000           9      386       191.070.000  2 Quỹ học thêm (2 buổi/ ngày)     480.000         28      418       351.120.000    Lớp 1 (Lớp 6)     120.000           7      110         92.400.000    Lớp 2 (Lớp 7)     120.000           7      105         88.200.000    Lớp 3 (Lớp 8)     120.000           7      101         84.840.000    Lớp 4 (Lớp 9)     120.000           7      102         85.680.000                                   -    3 Học nghề     180.000          -        101         18.180.000    Lớp (khối) 8     180.000        101         18.180.000    Lớp (khối) 9          4 Lệ phí nghề       30.000          96           2.880.000  5 Bảo hiểm y tế          386       176.548.680    Học sinh đóng 12 tháng     457.380        386       176.548.680                                   -    6 Học phẩm, sách, tài liệu                -            -           -                          -      Nhóm nhà trẻ                              -      Lớp mẫu giáo 3T                              -      Lớp mẫu giáo 4T                              -      Lớp mẫu giáo 5T                              -    7 Đồ dùng theo TT34               -            -           -                          -      Nhóm nhà trẻ                              -      Lớp mẫu giáo 3T                              -      Lớp mẫu giáo 4T                              -      Lớp mẫu giáo 5T                              -    7 Đồng phục, trang phục                              -    8 Xã hội hoá     300.000        426       127.800.000  9 Quỹ XHH nuôi ăn bán trú                              -    10 Ăn bán trú               -            -           -                          -    1 Nhà trẻ                              -    2 Mẫu giáo                              -    11 Quỹ hội phụ huynh     130.000        426         55.380.000  12 Quỹ khác       40.000          -        426         17.040.000  13 Quỹ đề thi, giấy thi       40.000        426         17.040.000    ……..                              -    B PHẦN CHI             945.958.680                         -           -  

1 Quỹ học phí             197.010.000                         -           -  

- Chi cho con người             173.368.000    Trong đó 40% bù lương               78.804.000  - Chi cho HĐ chuyên môn               23.642.000  - Chi mua sắm, sửa chữa          - Chi khác          2 Quỹ hoc thêm (2 buổi/ ngày)             351.120.000                         -           -  

- Chi công việc             280.896.000  - Chi quản lý                52.668.000  - Chi hỗ trợ CSVC               17.556.000  - Chi khác          3 Quỹ học nghề               18.180.000                         -           -  

- Chi công việc               14.544.000  - Chi quản lý                  2.727.000  - Chi hỗ trợ CSVC                    909.000  - Chi khác          4 Lệ phí nghề                 2.880.000                         -           -  

- Chi công việc                 2.880.000  - Chi khác          5 Bảo hiểm y tế             176.548.680                         -           -  

- Nộp cơ quan BH             176.548.680    Trong đó: Kinh phí CSSK ban đầu được trích lại đơn vị           6 Học phẩm, tài liệu                              -                           -           -  

- Chi mua học phẩm, tài liệu          - Chi khác          7 Đồ dùng theo TT34                              -                           -           -  

- Chi mua đồ dùng          - Chi khác          8 Đồng phục, trang phuc                              -                           -           -  

- Chi may đồng phục          - Chi khác          9 Xã hội hoá             127.800.000                         -           -  

- Đóng bàn ghế                40.000.000  - Sửa chữa khu nhà cấp 4               21.000.000    Đóng tủ               15.000.000    Sửa chữa phòng vi tính               15.000.000  - Làm lại biển trường               18.000.000  - Sửa chữa CSVC               18.800.000  10 Xã hội hóa nuôi ăn bán trú                              -                           -           -  

- Chi lương nhân viên nuôi ăn          - Chi khác          11 Ăn bán trú                              -                           -           -  

  Chi tiền ăn bán trú          12 Quỹ hội phụ huynh               55.380.000                         -           -  

  Chi phục vụ học sinh               44.512.000    Chi khác               10.868.000  13 Quỹ khác               17.040.000                         -           -  

14 Quỹ đề thi, giấy thi               17.040.000    ………..          Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 220

Tổng lượng truy cập: 284065