Các thủ tục hành chính

Lịch thi 24 tuần năm học 2017 -2018

1. Môn kiểm tra

Kiểm tra 03 môn: Ngữ văn, Toán, tiêng Anh đôi với các khôi 6,7,8 và 9.

2.   Nộí dung, chương trình

Giới hạn: Đến hết tuần thứ 27 theo PPCT năm học 2017-2018.

3.   Lịch kiểm tra

Ngà

kiểm

y

ra

Môn kiểm tra

Giờ mở bì đế

Giờ phát đề cho hoc sinh

Thời gian HS làm bài

Thứ Ba

(13/3/2018)

Sáng

Ngừ vân 6 Ngữ văn 8 Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 8

7h 15 7hl 5 9h30 9h30

7h25

7h25

9h40

9h40

7h30 - 9h00 7h30 - 9h00 9h45 - 10h30 9h45 - 10h30

Chiều

Toán 7 Toán 9 Tiếng Anh 7 Tiếng Anh 9

13h45

13h45

16h00

16h00

13h55

13h55

lóhio . , tóhio

14h00 -15h30 14h00 "15h30 16hl5 -17h00 16h15 -17h00

 

Sáng

Toán 6

7h 15

7h25

7h30 - 9h00

Thử Tư

Toán 8

7hl5

7h25

7h30 - 9h00

(14/3/2018)

 

Ngữ văn 7

13h45

13h55

14h00 -15h30

 

 

Ngữ văn 9

Ỉ3h45

13h55

I4h00 -15h30