Tin tức : KẾ HOẠCH /

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường THCS Công Lý Năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS CÔNG LÝ

 

 
 
 

 

 

Số:  08 /KH-THCSCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Công Lý, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường THCS Công Lý

Năm học 2019-2020

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; 

Căn cứ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 1213 /QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

          Căn cứ Công văn số 1035/HD-SGDĐT-GDTrH  của Sở GD&ĐT  Hướng dẫn thực hiện qui định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

          Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS Công Lý; Nghị quyết họp Ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 8/ 9/2019 Nghị quyết họp cha mẹ học sinh 12/12 lớp trường THCS Công Lý ngày 14/9/2019,

          Trường THCS Công Lý xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường như sau:

 

A. MỤC ĐÍCH

- Củng cố, nâng cao kiến thức, kĩ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh; nâng cao tỷ lệ học sinh khá, giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu, học kém trong nhà trường; nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

- Giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học; duy trì, giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý chất lượng dạy thêm, học thêm; hạn chế dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường;

- Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh và của cha, mẹ học sinh trong nhà trường.

 

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Số lớp, số học sinh năm học 2019-2020

Khối

Số lớp

Số học sinh

Ghi chú

6

3

98

 

7

3

105

 

8

3

99

 

9

3

93

 

Cộng

12

395

 

2. Đội ngũ giáo viên

- Tổng số 24 giáo viên, chia theo bộ môn

          + Môn Văn: 08 giáo viên;

          + Môn Toán: 06 giáo viên;

          + Môn tiếng Anh: 02. giáo viên;

          - Số giáo viên Giỏi cấp trường là 22giáo viên; giáo viên Giỏi cấp huyện : 22 giáo viên, trong đó cấp tỉnh: 02 giáo viên

3. Cơ sở vật chất

- Số phòng học:  12 phòng;

- Số phòng chuyên môn: 5. phòng;

- Về bàn ghế học sinh: 120 bộ 04 chỗ ngồi và 54 bộ 02 chỗ ngồi.

4. Chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

- Kết quả kiểm tra định kỳ các môn do Sở, Phòng GD&ĐT ra đề  xếp thứ :

 

Môn

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

 

Kỳ I

Cuối Năm

Kỳ I

Cuối Năm

Kỳ I

Cuối Năm

Kỳ I

Cuối Năm

Văn

2

2

3

13

13

14

2

13

Toán

17

21

18

16

19

18

18

16

T.Anh

16

17

11

9

20

9

23

18

Môn 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chất lượng học sinh giỏi :

Thi học sinh  Khối 6;7;8 xếp chung 22/25 kết quả Ngữ văn 6 thứ 10/25, Toán 6 thứ 20/25, Anh 6 thứ 23/25, Văn 7 thứ 8/25, Toán 7 thứ 12//25, Anh 7 thứ 21/25, Văn 8 thứ 21/25, Toán 8 thứ 14/25, Lý 8 thứ 9/25, Sinh 8 thứ 18/25, Hóa thứ 22/25, Sử 8 thứ 16/25, Địa 8 thứ 20/25, Anh 8 thứ 12/25.

HSG 9 Xếp chung 11/25 Kết quả : Văn 9 Thứ 12/25 ;Toán 9:13/25  Lý 9 Thứ16/25;Hóa 9 Thứ 13/25 ;Sinh 9 Thứ 13/25; Sử 9 Thứ 11/25; Địa 9 :16/25;Anh 9 Thứ 6/25.

- Kết quả giáo dục

- Giáao dục đạo đức: Tốt:376 em đạt 87,6%,Khá 53 em đạt 12,4%,TB 0 em chiếm 0%.

- Giáo dục trí dục: Giỏi 102 em đạt 23,77 %,Khá 202 em đạt 47,08%,TB :125 em đạt 29,15%,

C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

I. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong năm học 2019-2020

1. Đối tượng học thêm

 

- Là học sinh hiện đang học tập tại trường năm học 2019-2020, có nhu cầu tự nguyện viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; trong đơn phải có xác nhận trực tiếp việc đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ.

 

2. Đối tượng dạy thêm

Giáo viên hiện đang công tác tại trường năm học 2019-2020 có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, có nguyện vọng dạy thêm trong nhà trường (có đơn xin dạy thêm gửi nhà trường) và được Hiệu trưởng nhà trường chọn cử, phân công dạy thêm năm học 2019-2020 trường THCS Công Lý

3. Môn dạy thêm, học thêm

Môn dạy thêm, học thêm gồm 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn thứ 4 theo hướng dẫn kiểm tra định kỳ của Sở GD&ĐT Hà Nam và Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân.

4. Địa điểm tổ chức: Tại trường THCS Công Lý

5. Thời gian dạy thêm, học thêm

- Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường vào các buổi chiều của các ngày trong tuần (không tổ chức dạy thêm, học thêm vào ngày các ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày Lễ, Tết…) theo quy định.

- Số buổi dạy thêm trong mỗi tuần: Không quá 3 buổi/tuần, mỗi buổi dạy không quá 4 tiết.

- Số tháng dạy thêm trong năm học 09 tháng (từ tháng 9/2018 đến khi tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng học kỳ II  theo kế hoạch năm học 2018-2019), cụ thể như sau:

Tháng

Số tuần dạy thêm, học thêm

Số buổi chiều dạy/tuần

Số tiết học/buổi

Tổng số

buổi dạy

9/2018

2

3

4

6

10/2018

4

3

4

12

11/2018

4

3

4

12

12/2018

4

3

4

12

1/2019

4

3

4

12

2/2019

3

3

4

9

3/2019

4

3

4

12

4/2019

4

3

4

12

5/2019

3

3

4

9

Tổng cộng

32

 

 

96

6. Phương án  thu, chi

- Mức thu đã được thống nhất và thông qua trước toàn thể cha mẹ học sinh toàn trường tại cuộc họp ngày 14/9/2019 với mỗi học sinh không quá 3.500 đồng/tiết (3.500 đồng/tiết x 4 tiết/buổi = 14.000 đồng/buổi)

 

- Chi tiền dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam, cụ thể như sau:

+ Chi trả  cho giáo viên trực tiếp dạy: 80 % mức thu;

+ Chi công tác quản lý, chỉ đạo của nhà trường (Chi cho CBQL, chủ nhiệm lớp, bộ phận phục vụ, bảo vệ): 15% mức thu (mức chi cho một cán bộ quản lý nhà trường tham gia quản lý, chỉ đạo dạy thêm, học thêm trong tháng không cao hơn mức chi cao nhất cho một giáo viên trong tháng đó);

+ Chi khác (văn phòng phẩm, sửa chữa bàn ghế, điện nước phục vụ dạy thêm): 5 %.

- Nhà trường tổ chức thu, quản lý, thanh quyết toán qua kế toán (giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm), được công khai theo quy định, đảm bảo dân chủ và minh bạch.

  7. Phương án tổ chức

7.1. Số học sinh/lớp dạy thêm không quá 45 học sinh/lớp. Căn cứ vào học lực của học sinh để phân chia đối tượng có học lực tương đương nhau được xếp vào cùng lớp.

7.2. Phân công giáo viên dạy

 

 

Khối

Lớp

Số học sinh (dự kiến)

Môn dạy

Họ và tên giáo viên

 

 

 

 

6

 

6A1

 

33

 

Văn,

Toán,

 Anh

Phạm Thị Khánh Chi

Nguyễn Thị Thiết

Hà Thị Thu Sen

6A2

 

28

Văn,

 Toán,

 Anh

Trần Thị Qui

Nguyễn Thị Châu Giang

Hà Thị Thu Sen

6A3

 

31

Văn,

 Toán,

 Anh

Trần Thị Thanh Hoa

Vũ Trung Kiên

Hà Thị Thu Sen

 

 

 

 

7

 

7A1

 

35

Văn,

Toán,

 Anh

Đinh Thị Quỳnh Lý

Phan Thị Cầm

Hà Thị Thu Sen

 

7A2

 

30

Văn,

Toán,

 Anh

Trần ThịThanh Hương

 Vũ Trung Kiên

Hà Thị Thu Sen

 

7A3

 

33

Văn,

Toán,

 Anh

Trần Thị An

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Hà Thị Thu Sen

 

 

 

 

 

8

 

8A1

 

32

Văn,

Toán,

 Anh

Trần Thị Qui

Bùi Thị Ánh Hồng

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

8A2

 

28

Văn,

Toán,

 Anh

Đinh Thị Quỳnh Lam

Bùi Thị Ánh Hồng

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

8A3

 

32

Văn,

Toán,

 Anh

Trần Thị Hồng Thanh

Nguyễn Thị Thiết

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

 

 

9

 

9A1

 

30

Văn,

Toán,

 Anh

Trần Thị An

Ngô Thị Gấm

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

9A2

 

32

Văn,

Toán,

 Anh

Đinh Thị Quỳnh Lý

Ngô Thị Gấm

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

9A3

 

27

Văn,

Toán,

 Anh

Trần Thị Thanh Hương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

7.3. Nội dung dạy thêm, học thêm

- Trên cơ sở chất lượng của mỗi lớp, mức độ nhận thức của từng đối tượng, giáo viên dạy xây dựng nội dung, kế hoạch dạy thêm cho phù hợp với nhận thức của học sinh

- Tổ chuyên môn tiến hành thẩm định kế hoạch dạy, nội dung dạy của mỗi giáo viên đảm bảo không dạy kiến thức mới, nội dung dạy bao gồm ôn tập, củng cố kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng, giáo dục nhân cách và nâng cao kiến thức cho học sinh….

- Cán bộ quản lý phê duyệt kế hoạch và hồ sơ dạy thêm của giáo viên trước khi tổ chức dạy thêm.

7.4. Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm

Nhà trường xây dựng thời khóa biểu dạy thêm đảm bảo khoa học, phù hợp, đúng quy định. Kết hợp hài hòa và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của nhà trường.

II. Dạy ôn tập thi tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2020-2021

1. Đối tượng học thêm

- Là học sinh lớp 9 hiện đang học tập tại trường năm học 2019-2020, có nhu cầu tự nguyện viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; trong đơn phải có xác nhận trực tiếp việc đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ.

2. Đối tượng dạy thêm

Giáo viên dạy lớp 9 năm học 2019-2020 của nhà trường, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, có nguyện vọng dạy thêm trong nhà trường (có đơn xin dạy thêm gửi nhà trường) và được Hiệu trưởng nhà trường chọn cử, phân công dạy thêm năm học 2019-2020  trường THCS Công Lý 3. Môn dạy thêm, học thêm

Môn dạy thêm, học thêm là các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo kế hoạch chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nam.

4. Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm: Tại trường THCS Công Lý

5. Thời gian dạy thêm, học thêm

- Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường vào các ngày trong tuần (không tổ chức dạy thêm, học thêm vào ngày Chủ nhật) theo quy định.

- Số buổi dạy thêm trong mỗi tuần: Không quá 6 ngày/tuần, buổi sáng dạy 4 tiết/buổi, buổi chiều dạy 3 tiết/tuần (không quá 7 tiết/ngày).

- Thời gian dạy từ ngày 25/5/2020 (ngày kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020) đến ngày tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Sở GD&ĐT Hà Nam, trừ các ngày nhà trường bố trí công việc (không trùng với lịch làm việc khác theo phân công của Hiệu trưởng).

6. Phương án  thu, chi tiền dạy thêm, học thêm.

- Mức thu theo thống nhất và thông qua cha mẹ học sinh toàn trường với định mức mỗi học sinh không quá 4.500 đồng/tiết (4.500 đồng/tiết x 4 tiết/buổi sáng = 18.000 đồng/buổi sáng; 4.500 đồng/tiết x 3 tiết/buổi chiều = 13.500 đồng/buổi chiều).

- Chi tiền dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam, cụ thể như sau:

+ Chi trả  cho giáo viên trực tiếp dạy: 80 % mức thu;

+ Chi công tác quản lý, chỉ đạo của nhà trường (Chi cho CBQL, chủ nhiệm lớp, bộ phận phục vụ, bảo vệ): 15% mức thu (mức chi cho một cán bộ quản lý nhà trường tham gia quản lý, chỉ đạo dạy thêm, học thêm trong tháng không cao hơn mức chi cao nhất cho một giáo viên trong tháng đó);

+ Chi khác (văn phòng phẩm, sửa chữa bàn ghế, điện nước phục vụ dạy thêm): 5%.

- Nhà trường tổ chức thu, quản lý, thanh quyết toán qua kế toán (giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm), được công khai theo quy định, đảm bảo dân chủ và minh bạch.

  7. Phương án tổ chức dạy thêm, học thêm

7.1. Số học sinh/lớp dạy thêm không quá 45 học sinh/lớp. Căn cứ vào học lực của học sinh để phân chia đối tượng có học lực tương đương nhau được xếp vào cùng lớp.

7.2. Phân công giáo viên dạy

Lớp

Số học sinh (dự kiến)

Môn dạy

Họ và tên giáo viên

 

9A1

 

30

Văn,

Toán,

 Anh

Trần Thị Thanh Hương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

9A2

 

32

Văn,

Toán,

 Anh

Trần Thị An

Ngô Thị Gấm

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

9A3

 

27

Văn,

Toán,

 Anh

Đinh Thị Quỳnh Lý

Ngô Thị Gấm

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

7.3. Nội dung dạy thêm, học thêm:

- Trên cơ sở chất lượng của mỗi lớp, mức độ nhận thức của từng đối tượng, giáo viên dạy xây dựng nội dung, kế hoạch dạy thêm cho phù hợp với nhận thức của học sinh

- Tổ chuyên môn tiến hành thẩm định kế hoạch dạy, nội dung dạy của mỗi giáo viên đảm bảo không dạy kiến thức mới, nội dung dạy bao gồm ôn tập, củng cố kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng, giáo dục nhân cách và nâng cao kiến thức cho học sinh….

- Cán bộ quản lý phê duyệt kế hoạch và hồ sơ dạy thêm của giáo viên trước khi tổ chức dạy thêm.

7.4. Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm

Nhà trường xây dựng thời khóa biểu dạy thêm đảm bảo khoa học, phù hợp, đúng quy định. Kết hợp hài hòa và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của nhà trường.

III. Công tác, chỉ đạo quản lý

- Chỉ đạo quán triệt cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về dạy thêm, học thêm của các cấp;

- Giáo viên xây dựng kế hoạch dạy, nội dung dạy; tổ chuyên môn thẩm định kế hoạch, cán bộ quản lý phê duyệt kế hoạch và hồ sơ dạy thêm của giáo viên trước khi tổ chức dạy thêm.

- Giáo viên soạn giáo án dạy thêm, học thêm và được Tổ trưởng chuyên môn (cán bộ quản lý) ký duyệt vào tuần trước khi dạy (ký duyệt theo tuần)

- Nhà trường xây dựng thời khóa biểu, sổ đầu bài, bảng chấm công để thực hiện….

- Các buổi dạy thêm có cán bộ quản lý trực, kiểm tra nề nếp các lớp, kiểm tra, giám sát nội dung chương trình dạy thêm, dự giờ để có các giải pháp cụ thể để điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

D. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Tổ chức họp cán bộ, giáo viên và nhân viên để thống nhất nội dung, kế hoạch dạy thêm, học thêm trước khi họp với cha mẹ học sinh; Họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh; họp với toàn thể cha mẹ học sinh các lớp để xin ý kiến và thống nhất nội dung, kế hoạch dạy thêm, học thêm;

                   - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, báo cáo và xin ý kiến xác nhận của Chính quyền địa phương, báo cáo và đề nghị Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch.

- Làm hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm trình UBND huyện theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

- Cho học sinh đăng ký, làm đơn xin học thêm gửi nhà trường (trong đơn phải có xác nhận trực tiếp việc đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ). Biên chế lớp học theo từng đối tượng.

- Hướng dẫn giáo viên làm đơn xin dạy thêm trong nhà trường. Phân công giáo viên dạy phù hợp với khả năng, năng lực của giáo viên…

- Tổ chức triển khai thực hiện dạy thêm, học thêm sau khi được cấp có thẩm quyền cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định và được Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch dạy thêm, học thêm.

- Hiệu trưởng thường xuyên tự kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm và chịu trách nhiệm về các nội dung kế hoạch và về việc triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt và cấp phép dạy thêm, học thêm

Trên đây là nội dung  kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm  trong năm học 2019-2020 và dạy ôn tập thi tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2020-2021, trường THCS Công Lý trân trọng báo cáo và đề nghị các cấp quản lý xác nhận, phê duyệt và cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm cho nhà trường./. 

 

 

Nơi nhận:                    

- UBND huyện (báo cáo và đề nghị cấp phép);

- UBND xã Công Lý (báo cáo và đề nghị xác nhận);

- Phòng GD&ĐT (báo cáo và đề nghị phê duyệt);

- Cán bộ quản lý (phối hợp chỉ đạo);

- Trưởng ban ĐDCMHS (để phối hợp);

- Tổ trưởng CM, Kế toán, thủ quỹ (thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Phương

 

 

UBND XÃ CÔNG LÝ XÁC NHẬN

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

thcs

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 30

Tổng lượng truy cập: 290664