Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM 2018-2019

TRƯỜNG THCS CÔNG LÝ   THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I            
          NĂM HỌC 2018 - 2019   THỰC HIỆN TỪ TUẦN 01          
Ngày Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C Nghỉ
Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO  
2 VAN - Lý VAN - Hoa NN - Sen TOAN - Giang GDCD - Dũng TOAN - Hạnh TOAN - Hồng toán VAN - Thanh SINH - Anh NN - Hồng TD - ĐỨC HOA - Nhung
3 TIN - Xanh VAN - Hoa TOAN - Giang NN - Sen MT - Hạnh TD - Dương CN - Thìn VAN - Thanh NN - Hồng HOA - Nhung VAN - An VAN - Lý
4 TIN - Xanh TOAN - Kiên TD - Dương VAN - Qui CN - Thìn NN - Sen DIA - Chi TOAN - Hồng toán VAN - Hương TOAN - Hạnh TOAN - Gấm VAN - Lý
5 HOA - Thiết NN - Sen VAN - Chi TD - Dương VAN - An NHAC - Dũng TD - ĐỨC DIA - Qui LY - Hồng toán VAN - Hương HOA - Nhung TOAN - Gấm
Thứ 3 1 TOAN - Thiết GDCD - Dũng TIN - Xanh VAN - Qui LY - Giang SINH - Anh NN - Hồng CN - Bình HOA - Nhung TD - ĐỨC TOAN - Gấm SU - Lam Cầm
Hạnh
Hoa
Bùi Hồng
Thìn
2 GDCD - Dũng ĐS - Dương TIN - Xanh VAN - Qui TOAN - Thiết SU - Lam SINH - Anh TD - ĐỨC TOAN - Kiên HOA - Nhung NN - Hồng GDCD - Thanh
3 VAN - Lý LY - Thiết CN - Bình NN - Sen TIN - Xanh VAN - Qui SU - Hương NN - Hồng NHAC - Dũng SINH - Anh HOA - Nhung TD - ĐỨC
4 NN - Sen TOAN - Kiên TD - Dương SU - Lam TIN - Xanh VAN - Qui HOA - Nhung MT - ĐỨC VAN - Hương NN - Hồng VAN - An SINH - Anh
5 CN - Bình MT - Dương VAN - Chi TOAN - Giang NHAC - Dũng NN - Sen VAN - Lam HOA - Nhung SINH - Anh VAN - Hương VAN - An LY - Kiên
Thứ 4 1 TD - Dương TOAN - Kiên SINH - Giang NN - Sen DIA - Chi CN - Thìn SINH - Anh TOAN - Hồng toán SU - An MT - Dũng NN - Hồng TD - ĐỨC Bình
Hương
Lam
Xanh
2 TOAN - Thiết TD - Dương NN - Sen DIA - Chi VAN - An LY - Giang NN - Hồng SINH - Anh TOAN - Kiên DIA - Thanh TC - Gấm VAN - Lý
3 NN - Sen HOA - Thiết TOAN - Giang HOA - Nhung VAN - An GDCD - Dũng VAN - Lam TC - Hồng toán TOAN - Kiên NN - Hồng SINH - Anh DIA - Chi
4 VAN - Lý SINH - Thìn MT - Dương NHAC - Dũng NN - Sen TOAN - Hạnh NN - Hồng GDCD - Thanh TC - Hồng toán SINH - Anh DIA - Chi TOAN - Gấm
5       TOAN - Giang TOAN - Thiết DIA - Chi TOAN - Hồng toán VAN - Thanh DIA - Qui TOAN - Hạnh SINH - Anh HOA - Nhung
Thứ 5 1 NN - Sen CN - Bình LY - Thiết TD - Dương SU - Lam TOAN - Hạnh TIN - Xanh TOAN - Hồng toán TD - ĐỨC VAN - Hương DIA - Chi NN - Hồng An
Giang
Kiên

Quy
2 SU - Hoa NN - Sen HOA - Nhung SINH - Anh TOAN - Thiết TD - Dương TIN - Xanh NN - Hồng CN - Bình VAN - Hương TD - ĐỨC DIA - Chi
3 LY - Thiết DIA - Hoa NN - Sen CN - Thìn TD - Dương DIA - Chi VAN - Lam NHAC - Dũng MT - ĐỨC TOAN - Hạnh TOAN - Gấm NN - Hồng
4 NHAC - Dũng SU - Hoa ĐS - Dương DIA - Chi NN - Sen HOA - Nhung TD - ĐỨC VAN - Thanh NN - Hồng LY - Hạnh TC - Gấm TC - Cầm
5             NHAC - Dũng HOA - Nhung TC - Hồng toán TC - Cầm SU - Lam TOAN - Gấm
Thứ 6 1 DIA - Hoa NHAC - Dũng VAN - Chi SU - Lam TD - Dương TIN - Xanh CN - Thìn CN - Bình TOAN - Kiên TOAN - Hạnh NN - Hồng SINH - Anh Đức
Gấm
Thiết
2 MT - Dương VAN - Hoa VAN - Chi GDCD - Dũng CN - Thìn TIN - Xanh HOA - Nhung NN - Hồng VAN - Hương GDCD - Thanh CN - Bình LY - Kiên
3 TD - Dương NN - Sen CN - Bình CN - Thìn SINH - Anh VAN - Qui SU - Hương TC - Hồng toán NN - Hồng LY - Hạnh VAN - An VAN - Lý
4 CN - Bình TD - Dương NHAC - Dũng TOAN - Giang NN - Sen CN - Thìn TOAN - Hồng toán SU - An HOA - Nhung DIA - Thanh LY - Kiên NN - Hồng
5 ĐS - Dương CN - Bình TOAN - Giang VAN - Qui HOA - Nhung NN - Sen LY - Kiên SINH - Anh GDCD - Thanh SU - Lam MT - Dũng TC - Cầm
Thứ 7 1 TOAN - Thiết VAN - Hoa TOAN - Giang TIN - Xanh DIA - Chi VAN - Qui VAN - Lam LY - Hồng toán SU - An TD - ĐỨC LY - Kiên CN - Bình Sen
Hồng Anh
Dương
Hồng
Nhung
Chi
Dũng
2 SINH - Thìn TOAN - Kiên SU - Hoa TIN - Xanh TOAN - Thiết MT - Hạnh MT - ĐỨC SU - An CN - Bình TC - Cầm GDCD - Thanh MT - Dũng
3 TOAN - Thiết TIN - Xanh DIA - Hoa MT - Hạnh VAN - An SU - Lam GDCD - Thanh TOAN - Hồng toán TD - ĐỨC VAN - Hương TOAN - Gấm VAN - Lý
4 VAN - Lý TIN - Xanh GDCD - Dũng LY - Giang SU - Lam TOAN - Hạnh TOAN - Hồng toán TD - ĐỨC VAN - Hương CN - Bình VAN - An TOAN - Gấm
5 SH - Thiết SH - Hoa SH - Bình SH - Giang SH - An SH - Xanh SH - Lam SH - Hồng toán SH - Hương SH - Hạnh SH - Gấm SH - Lý

THCS

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 43

Tổng lượng truy cập: 283490