Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 25/KH- THCS
KẾ HOẠCH HỘI THẢO, THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GI... Chi tiết
2016-09-25
Số: 01/KH-HCMHS
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM ... Chi tiết
2016-09-20
Số 8/KH-THCS
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM. NĂM HỌC 2016 - 2... Chi tiết
2016-09-15
Số: 25/KH-THCS
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 20... Chi tiết
2016-09-15
Số: 11/KH-THCS
KẾ HOACH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2016 – 2017 ... Chi tiết
2016-09-15
Số: 03/KH-THCS
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017 ... Chi tiết
2016-09-15
Số:03/BC-THCSĐC
BÁO CÁO Tổng kết thực hiện công tác học sinh,... Chi tiết
2016-05-25
Số: 01/BC-THCS
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 ... Chi tiết
2016-05-18
Số:01 /BC-THCS
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ ... Chi tiết
2016-05-09
Số: 14/KH-THCS
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2016 ... Chi tiết
2016-04-06
Số:14/BC-THCSĐC
BÁO CÁO Tổng kết thực hiện công tác học sinh,... Chi tiết
2015-05-25
Số: 12/ BC-THCS
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2014 - 2015 ... Chi tiết
2015-05-20
Số: 13 /BC-THCS
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 20... Chi tiết
2015-05-15
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
Số: 01/KHCL-THCS
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ... Chi tiết
2014-01-10
Sè: 02/BC-THCS
Báo cáo sơ kết thực hiện chương trình VII... Chi tiết
2013-01-10
Tiết dạy mô hình Vnen
Hội thi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tháng 4 năm 2014
Tiết dạy mẫu mô hình Vnen
Tiết dạy GDCD