Bạn cần biết

XẾP LOẠI THI HKII - NĂM HỌC 2017-2018
UBND HUYỆN LÝ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA 


 KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
Stt Trường Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tổng Xếp thứ Ghi chú
Ngữ văn Toán Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Hóa học
1 Văn Lý 17 15 20 11 4 23 24 15 12 17 22 22 23 225 20  
2 Hợp Lý 21 20 17 25 21 19 12 20 25 18 11 14 12 235 21  
3 Chính Lý 10 12 24 22 8 12 8 3 10 4 2 7 4 126 7  
4 Công Lý 3 25 5 13 24 2 9 24 5 11 19 17 20 177 13  
5 Nguyên Lý 25 6 21 4 7 21 10 10 20 14 5 3 22 168 11  
6 Đức Lý  16 22 9 23 19 16 25 21 16 24 25 24 11 251 25  
7 Đồng Lý 2 3 2 3 20 8 6 16 2 2 12 2 5 83 2  
8 Vĩnh Trụ 6 13 8 1 18 15 15 22 18 3 4 18 3 144 8  
9 Nhân Khang 20 10 13 24 22 20 22 25 17 16 20 11 15 235 21  
10 Nhân Chính 23 23 25 7 15 25 16 18 24 13 16 25 13 243 24  
11 Nhân Nghĩa 8 2 23 9 9 7 4 12 11 12 7 10 8 122 6  
12 Nhân Bình 19 17 18 20 14 18 11 5 8 9 15 20 21 195 16  
13 Xuân Khê 9 18 11 6 16 10 5 23 15 22 24 23 25 207 19  
14 Nhân Mỹ 4 19 4 14 2 11 2 7 9 5 8 6 19 110 4  
15 Tiến Thắng 24 16 22 18 6 24 19 4 21 6 9 12 16 197 17  
16 Nhân Hậu  5 8 3 8 12 5 14 6 6 10 6 4 9 96 3  
17 Nhân Hoà 11 4 10 15 10 22 3 13 22 25 10 9 18 172 12  
18 Phú Phúc 22 11 12 10 17 17 23 17 23 23 23 19 24 241 23  
19 Nhân Thịnh  7 9 16 16 13 13 7 14 19 21 21 21 14 191 15  
20 Nhân Hưng 15 7 19 12 5 14 17 11 13 7 14 15 2 151 9  
21 Nhân Đạo 13 5 15 19 3 3 21 2 3 8 3 8 7 110 4  
22 Đạo Lý 14 14 7 17 11 4 20 19 4 15 13 5 10 153 10  
23 Chân Lý 12 24 14 21 23 9 18 8 14 19 17 13 6 198 18  
24 Bắc Lý 18 21 6 5 25 6 13 9 7 20 18 16 17 181 14  
25 Nam Cao 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1  
Ghi chú: Xếp thứ tự theo môn của khối 6,7,8 được tính theo điểm trung mình của các lớp bình thường và VNENLý Nhân, ngày      tháng 5  năm 2018

Ví dụ: Môn Văn: Lớp bình thường 50 em với tổng điểm là 250 điểm; lớp VNEN 35 em với số điểm là 200 điểmKT. TRƯỞNG PHÒNG
thì điểm trung bình của môn Văn được tính bằng: (250+200):(50+35)PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Người lập biểu
Nguyễn Anh TuấnNguyễn Thị Thu
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 117

Tổng lượng truy cập: 413525