Bạn cần biết

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 01 DTNS
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Độc  lập - Tự do - Hạnh phúcDỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
ĐVT: 1000 đồng
STT Nhóm mục   Chương 622 loại 070 khoản 073  Tổng số tiền  Chi cho con người và chi theo định mức Chi cho nhiệm vụ chuyên môn Chia ra các quý trong năm
  Của mục lục ngân sách nhà nước Quý I Quý II Quý III Quý IV
A     PHẦN THU                   -                    -                   -                 -                 -                  -                     -  
I     Phần thu từ phí, lệ phí              
      Số thu từ học phí              
II     Phần nộp NSNN              
      Số thu từ học phí              
III     Phần thu được để lại chi              
      Trong đó 40% học phí để chi lương              
B     PHẦN CHI   3,089,769.0  2,460,000.0    629,769.0   848,000.0  625,000.0   628,000.0      988,769.0
I     Phần NSNN cấp   3,089,769.0  2,460,000.0    629,769.0   848,000.0  625,000.0   628,000.0      988,769.0
  0129   Các khoản thanh toán cho cá nhân     2,460,000.0     2,460,000.0       690,000.0    600,000.0     600,000.0        570,000.0
  0130   Chi hàng hóa dịch vụ         629,769.0        629,769.0     158,000.0      25,000.0       28,000.0        418,769.0
  0132   Các khoản chi khác              
                     
II     Phần chi từ các khoản thu được để lại                   -                    -                   -                 -                 -                  -                     -  
  0129   Các khoản thanh toán cho cá nhân              
  0130   Các khoản chi cho nghiệp vụ CM              
  0132   Các khoản chi khác              
  0135   Các khoản mua sắm, sửa chữa              Đạo Lý ngày 25 tháng 01 năm 2018

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN


KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ    Cao Thị Thanh Ngà    Đỗ Nguyên Bình Trần Thị Thu Hương
Phạm Ngọc Tuấn
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 01 DTNS
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Độc  lập - Tự do - Hạnh phúcDỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Nguồn 13)
ĐVT: 1000 đồng
STT Nhóm mục TM Chương 622 loại 070 khoản 073  Tổng số tiền  Chi cho con người và chi theo định mức Chi cho nhiệm vụ chuyên môn Chia ra các quý trong năm
Của mục lục ngân sách nhà nước Quý I Quý II Quý III Quý IV
A     PHẦN THU                   -                    -                   -                 -                 -                  -                     -  
I     Phần thu từ phí, lệ phí              
      Số thu từ học phí              
II     Phần nộp NSNN              
      Số thu từ học phí              
III     Phần thu được để lại chi              
      Trong đó 40% học phí để chi lương              
B     PHẦN CHI   3,068,769.0  2,460,000.0    608,769.0   848,000.0  997,769.0   628,000.0      595,000.0
I     Phần NSNN cấp   3,068,769.0  2,460,000.0    608,769.0   848,000.0  997,769.0   628,000.0      595,000.0
  0129   Các khoản thanh toán cho cá nhân     2,460,000.0     2,460,000.0       690,000.0    600,000.0     600,000.0        570,000.0
  0130   Chi hàng hóa dịch vụ         608,769.0        608,769.0     158,000.0    397,769.0       28,000.0          25,000.0
  0132   Các khoản chi khác              
                     
II     Phần chi từ các khoản thu được để lại                   -                    -                   -                 -                 -                  -                     -  
  0129   Các khoản thanh toán cho cá nhân              
  0130   Các khoản chi cho nghiệp vụ CM              
  0132   Các khoản chi khác              
  0135   Các khoản mua sắm, sửa chữa              Đạo Lý ngày 25 tháng 01 năm 2018

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN


KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ    Cao Thị Thanh Ngà    Đỗ Nguyên Bình Trần Thị Thu Hương
Phạm Ngọc Tuấn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 01 DTNS
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ
Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Nguồn 12)
ĐVT: 1000 đồng
STT Nhóm mục TM Chương 622 loại 070 khoản 073  Tổng số tiền  Chi cho con người và chi theo định mức Chi cho nhiệm vụ chuyên môn Chia ra các quý trong năm
Của mục lục ngân sách nhà nước Quý I Quý II Quý III Quý IV
A     PHẦN THU                   -                    -                   -                 -                 -                  -                     -  
I     Phần thu từ phí, lệ phí              
      Số thu từ học phí              
II     Phần nộp NSNN              
      Số thu từ học phí              
III     Phần thu được để lại chi              
      Trong đó 40% học phí để chi lương              
B     PHẦN CHI        21,000.0                  -        21,000.0     42,000.0               -                  -                     -  
I     Phần NSNN cấp        21,000.0                  -        21,000.0     42,000.0               -                  -                     -  
  0129   Các khoản thanh toán cho cá nhân                   -                    -            
  0130   Chi hàng hóa dịch vụ           21,000.0          21,000.0      21,000.0      
    7053 Chuyển giao phần mềm hỗ trợ giáo viêm NOVI Eleảning            15,000.0      
    7053 Bảo trì phần mềm misa              6,000.0      
  0132   Các khoản chi khác              
                     
II     Phần chi từ các khoản thu được để lại                   -                    -                   -                 -                 -                  -                     -  
  0129   Các khoản thanh toán cho cá nhân              
  0130   Các khoản chi cho nghiệp vụ CM              
  0132   Các khoản chi khác              
  0135   Các khoản mua sắm, sửa chữa              Đạo Lý ngày 25 tháng 01 năm 2018

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN


KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ    Cao Thị Thanh Ngà    Đỗ Nguyên Bình Trần Thị Thu Hương
Phạm Ngọc Tuấn
Các tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 117

Tổng lượng truy cập: 413525