Điểm báo

DANH SÁCH HSG ĐẠT GIẢI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017-2018
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI LỚP 6, 8, 8 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017-2018
(Kèm theo Quyết định số 366/QĐ-GDĐT ngày 10/5/2018 của Phòng GDĐT)
TT Nhất Họ và tên học sinh Ngày sinh Học sinh trường THCS Môn kiểm tra Đại giải Ghi chú
109 1 Vũ Thị Hồng Quyên 01/03/2006 Đạo Lý Ngữ văn 6 Nhì Dự khuyết
110 2 Phạm Duy Quang 29/9/2006 Đạo Lý Toán 6 KK
111 3 Nguyễn Dương Nhật Linh 25/10/2006 Đạo Lý Tiếng Anh 6 KK
112 4 Phan Văn Huỳnh 27/07/2006 Đạo Lý Tiếng Anh 6 KK
113 5 Nguyễn Hà My 05/8/2005 Đạo Lý Ngữ văn 7 Ba
114 6 Bùi Anh Tuấn 30/9/2005 Đạo Lý Toán 7 KK
115 7 Nguyễn Thành Đạt 10/10/2005 Đạo Lý Tiếng Anh 7 KK
116 8 Phạm Thị Anh Thư 05/10/2005 Đạo Lý Tiếng Anh 7 KK
117 9 Vũ Bá Huy 23/01/2004 Đạo lý Vật lý 8 KK
118 10 Nguyễn Thị Ngọc Lan 21/03/2004 Đạo lý Sinh học 8 KK
119 11 Nguyễn Thị Anh Chúc 17/02/2004 Đạo lý Sinh học 8 KK
120 12 Vũ Kiều Châm 27/01/2004 Đạo lý Lịch sử 8 Ba
121 13 Nguyễn Thị Liên 24/05/2004 Đạo lý Lịch sử 8 Ba
122 14 Vũ Hoàng Dương 27/07/2004 Đạo lý Địa lý 8 KK
123 15 Nguyễn Thị Hồng 24/05/2004 Đạo lý Địa lý 8 KK
124 16 Nguyễn Văn Hiệp 13/11/2004 Đạo lý Tiếng Anh 8 KK
Tác giả:

Xem thêm