Điểm báo

KẾT QUẢ XL THI ĐẠI TRÀ HKII CẤP HUYỆN - 2016-2017
UBND HUYỆN LÝ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA

KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017


Stt Trường Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 TB thứ tự Xếp thứ Ghi chú
Ngữ văn Toán Tiếng Anh Vật lý Ngữ văn Toán Tiếng Anh Lịch Sử Ngữ văn Toán Tiếng Anh Lịch sử Địa lý GDCD Ngữ văn Toán Tiếng Anh Hóa học
1 Văn Lý 24 24 15 21 15 6 19 15 19 19 21 7 18 20 23 18 16 23 323 23
2 Hợp Lý 10 17 17 16 23 21 18 25 8 20 13 22 16 19 21 12 12 15 305 19
3 Chính Lý 20 23 20 23 11 7 8 7 20 14 16 24 24 16 11 10 21 18 293 16
4 Công Lý 9 14 25 4 16 22 25 11 10 15 25 21 21 6 19 22 21 19 305 19
5 Nguyên Lý 16 7 22 13 21 8 21 19 11 13 6 19 12 5 8 4 7 13 225 13
6 Đức Lý 7 20 16 24 17 23 10 23 17 25 20 20 19 24 12 24 5 14 320 22
7 Đồng Lý 2 15 10 5 3 10 4 2 2 2 9 1 6 11 4 16 2 4 108 2
8 Vĩnh Trụ 11 6 11 8 13 25 11 21 4 6 7 5 5 15 15 8 8 11 190 8
9 Nhân Khang 25 22 14 15 20 24 24 22 21 23 11 17 17 17 17 11 18 22 340 24
10 Nhân Chính 23 21 23 17 9 18 17 24 23 21 24 6 7 8 7 20 23 9 300 18
11 Nhân Nghĩa 15 11 7 3 25 13 13 3 12 10 10 3 9 21 24 6 11 20 216 10
12 Nhân Bình 12 25 8 12 19 3 3 9 5 8 8 18 23 18 14 14 13 6 218 11
13 Xuân Khê 13 12 19 6 14 20 20 14 24 22 22 25 20 23 22 25 24 24 349 25
14 Nhân Mỹ 17 4 4 19 10 15 6 16 3 5 4 9 25 12 25 19 10 21 224 12
15 Tiến Thắng 21 18 18 10 22 19 23 20 9 9 15 14 10 22 20 13 20 16 299 17
16 Nhân Hậu 8 9 3 14 4 5 2 18 18 4 2 15 13 9 16 9 6 17 172 7
17 Nhân Hoà 22 8 21 25 18 11 15 17 25 18 5 12 11 25 13 23 25 25 319 21
18 Phú Phúc 14 16 9 18 24 16 12 12 22 24 17 23 22 13 18 17 4 8 289 15
19 Nhân Thịnh 6 13 13 22 7 4 22 8 7 11 23 11 8 1 9 5 17 10 197 9
20 Nhân Hưng 4 5 12 2 12 14 14 4 6 7 19 13 3 3 6 21 9 2 156 5
21 Nhân Đạo 5 2 6 11 2 2 9 10 16 3 3 8 15 14 2 2 3 5 118 3
22 Đạo Lý 19 3 2 9 6 17 7 13 15 12 12 10 4 4 3 3 14 12 165 6
23 Chân Lý 18 19 24 20 8 12 16 5 14 17 14 16 14 10 10 15 19 3 254 14
24 Bắc Lý 3 10 5 7 5 9 5 6 13 16 18 4 2 7 5 7 15 7 144 4
25 Nam Cao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 20 1
Ghi chú: Xếp thứ tự theo môn của khối 6,7 được tính theo điểm trung mình của các lớp bình thường và VNEN
Lý Nhân, ngày tháng 5 năm 2017

Ví dụ: Môn Văn: Lớp bình thường 50 em với tổng điểm là 250 điểm; lớp VNEN 35 em với số điểm là 200 điểm
KT. TRƯỞNG PHÒNG
thì điểm trung bình của môn Văn được tính bằng: (250+200):(50+35)
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Người lập biểu

(ĐÃ KÝ)


Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Thị ThuTác giả:

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3