Điểm báo

DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường: ……………………….. Trung học cơ sở Đạo Lý Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Nguồn 12)


ĐVT:1000 đồng
Nhóm mục Mục TM Chương 622 loại 490 khoản 49…. Tổng số tiền Chia ra các quý trong năm
Của mục lục ngân sách nhà nước Quý I Quý II Quý III Quý IV
Phần chi ngân sách nhà nước 21,000 21,000
129 Các khoản thanh toán cho cá nhân
130 Chi hàng hóa dịch vụ 21,000 21,000
7050 Mua sắm tài sản vô hình 21,000 21,000
7053 Chuyển giao phần mềm hỗ trợ giáo viêm NOVI Eleảning 15,000 15,000
7053 Bảo trì phần mềm misa 6,000 6,000
131 Các khoản chi hỗ trợ
132 Các khoản chi khác
Đạo Lý Ngày 25 tháng 01 năm 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐƠN VỊ LẬP DỰ TOÁN
KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Cao Thị Thanh Ngà Đỗ Nguyên Bình Trần Thị Thu Hương
Phạm Ngọc Tuấn
Tác giả:

Xem thêm