Điểm báo

THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC -Học kỳ 2 - Năm học: 2016 - 2017Trường THCS Đạo Lý THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
Học kỳ 3 - Năm học: 2016 - 2017Môn học Tổng số Chia ra Ghi chú
Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9
Toán học

Chia ra : 372 90 90 103 89
- Giỏi 84 20 18 25 21
- Khá 120 36 21 32 31
- TB 151 29 47 38 37
- Yếu 16 5 4 7 -
- Kém 1 - - 1 -
Vật lý

Chia ra : 372 90 90 103 89
- Giỏi 69 21 15 18 15
- Khá 159 33 44 40 42
- TB 141 36 31 42 32
- Yếu 2 - - 2 -
- Kém 1 - - 1 -
Hóa học

Chia ra : 192 - - 103 89
- Giỏi 48 - - 23 25
- Khá 78 - - 36 42
- TB 61 - - 39 22
- Yếu 4 - - 4 -
- Kém 1 - - 1 -
Sinh học

Chia ra : 372 90 90 103 89
- Giỏi 89 20 26 19 24
- Khá 160 40 37 39 44
- TB 117 25 27 44 21
- Yếu 5 5 - - -
- Kém 1 - - 1 -
Ngữ văn

Chia ra : 372 90 90 103 89
- Giỏi 59 9 15 10 25
- Khá 159 46 37 38 38
- TB 142 35 37 44 26
- Yếu 11 - 1 10 -
- Kém 1 - - 1 -
Lịch sử

Chia ra : 372 90 90 103 89
- Giỏi 74 21 16 16 21
- Khá 131 41 28 31 31
- TB 164 27 46 54 37
- Yếu 2 1 - 1 -
- Kém 1 - - 1 -
Địa lý

Chia ra : 372 90 90 103 89
- Giỏi 77 10 25 19 23
- Khá 148 40 26 44 38
- TB 143 39 38 38 28
- Yếu 3 1 1 1 -
- Kém 1 - - 1 -
Ngoại ngữ

Chia ra : 372 90 90 103 89
- Giỏi 39 9 8 12 10
- Khá 102 33 23 25 21
- TB 217 45 54 60 58
- Yếu 13 3 5 5 -
- Kém 1 - - 1 -
Giáo dục công dân

Chia ra : 372 90 90 103 89
- Giỏi 95 21 21 22 31
- Khá 238 65 51 70 52
- TB 38 4 18 10 6
- Yếu - - - - -
- Kém 1 - - 1 -
Công nghệ

Chia ra : 372 90 90 103 89
- Giỏi 62 16 12 20 14
- Khá 238 52 52 83 51
- TB 72 22 26 - 24
- Yếu - - - - -
- Kém - - - - -
Thể dục

Chia ra : 372 90 90 103 89
- Đ 371 90 90 102 89
- CĐ 1 - - 1 -
Mỹ thuật

Chia ra : 372 90 90 103 89
- Đ 371 90 90 102 89
- CĐ 1 - - 1 -
Âm nhạc

Chia ra : 372 90 90 103 89
- Đ 371 90 90 102 89
- CĐ 1 - - 1 -
Tác giả:

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3