Điểm báo

BÁO CÁO THỐNG KÊ CUỐI NĂM -NĂM HỌC 2016-2017
Trường THCS Đạo Lý BÁO CÁO THỐNG KÊ CUỐI NĂM
Cuối năm học: 2016

Toàn ngành Đơn vị tính: Người
Loại học sinh Tổng số Chia ra
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
Tổng số học sinh 372 90 90 103 89
Trong TS: - Nữ 181 44 42 46 49
- Dân tộc 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc 0 0 0 0 0
- Số học sinh chuyển đi trong năm học 5 0 1 1 3
- Số học sinh chuyển đến trong năm học 0 0 0 0 0
- Số học sinh bỏ học trong năm học 5 0 0 0 5
Trong TS: Nữ 1 0 0 0 1
- Dân tộc 0 0 0 0 0
- Nữ dân tộc 0 0 0 0 0
Tổng hợp kết quả cuối năm x x x x x
Chia ra: - Số học sinh lên lớp 367 89 90 99 89
Trong đó: + Giỏi 65 14 15 18 18
+ Khá 163 44 35 40 44
- Số học sinh thi lại 4 1 0 3 0
- Số học sinh lưu ban 5 1 0 4 0Loại học sinh Tổng số Trong đó
Nữ Dân tộc Nữ dân tộc
Số học sinh đạt giải các Kỳ thi Học sinh Giỏi 34 25 0 0
Chia ra - Quận/Huyện 34 25 0 0
- Tỉnh/Thành Phố 0 0 0 0
- Quốc gia 0 0 0 0
- Quốc tế 0 0 0 0
........ ngày ..... tháng..... năm ........
Người lập biểu
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, đóng dấu)
Tác giả:

Xem thêm