Điểm báo

BÁO CÁO ĐỘI NGUC CB, GV, NV THÁNG 9/2016
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN


TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝBÁO CÁO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ
TẠI THỜI ĐIỂM 24 THÁNG 9 NĂM 2016

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quê quán Trú quán Chức vụ hiện tại Năm vào ngành Năm vào Đảng Trình độ lý luận chính trị Đào tạo chính quy Đào tạo tại chức, liên thông Giáo viên Giỏi cấp Trình độ Tin học BD QL Giáo dục Biên chế, HĐ 68, HĐNH Tháng, năm về trường hiện nay Ghi chú
Trình độ Chuyên ngành Trình độ Chuyên ngành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) ### ## (18) (19)
1 Phạm Ngọc Tuấn 17-09-1975 Nguyên Lý Nguyên Lý Hiệu trưởng 01/09/1997 1997 18/06/2000 TC CĐSP Toán -Lý ĐHSP Toán H B CC BC ######## 2012
2 Trương Ngọc Huỳnh 25-06-1980 Đạo Lý Đạo Lý Hiệu phó 01/09/2002 08/04/2008 TC CĐSP Toán Lý ĐHSP Toán Tin H ĐH CC BC ########
3 Lương Thị Châm 08-10-1971 Đạo Lý Bắc Lý TT KHTN 01/09/1992 30/10/2005 SC CĐSP Toán ĐHSP Toán B BC ########
4 Phạm Thị Thùy Dương 28/08/1979 Nhân Chính Đạo Lý Giáo viên 01/09/2000 CĐSP Toán-Tin ĐHSP Toán Tin H ĐH BC ########
5 Nguyễn Thị Bích Duyên 03-10-1976 Nhân Mỹ Bắc Lý Giáo viên 01/09/1997 30/10/2009 SC CĐSP Anh Văn ĐHSP Anh văn H B BC ########
6 Cao Văn Đĩnh 17-06-1981 Bắc Lý Bắc Lý Giáo viên 01/09/2002 08/03/2011 SC CĐSP Văn - Địa ĐHSP Văn T B BC ########
7 Nguyễn Thị 12-10-1979 Công Lý Đức lý Giáo viên 01/09/2002 07/01/2007 SC CĐSP Văn - Sử ĐHSP Văn H B BC ########
8 Nguyễn Thị Thu Hằng 13-11-1976 Đạo Lý Đạo Lý Giáo viên 01/09/1999 10/01/2005 SC CĐSP Anh Văn ĐHSP Tiếng Anh H B BC ########
9 Lê Hồng Khanh 13-11-1978 Thanh Liêm Thanh Liêm Giáo viên 01/09/2000 CĐSP Văn - Sử B BC ########
10 Trần Thị Xiêm 30-01-1983 Duy Tiên Bắc Lý Giáo viên 01/09/2008 CĐSP Địa - Sử B BC ########
11 Vũ Thị Huệ 14-08-1978 Phú Phúc Bắc Lý Giáo viên 01/09/2000 14/08/2004 SC CĐSP Văn - GDCD ĐHSP Văn H B BC ########
12 Nguyễn Văn Lai 11-06-1960 Đức Lý Bắc Lý GDTX 01/09/1982 CĐSP Văn - Sử B BC ########
13 Vũ Quang Bích 14-04-1981 Đạo Lý Đạo Lý TPCM 01/09/2003 01/10/2010 SC CĐSP Sinh - hoá ĐHSP Sinh T B CC BC ########
14 Vũ Tuấn Đạt 20-01-1983 Đạo Lý Đạo Lý Giáo viên 01/09/2005 08/03/2011 SC CĐSP Toán - Lý ĐHSP Toán - Tin ĐH BC ########
15 Trương Thị Hiền 01-06-1979 Thanh Hoá Đạo Lý Giáo viên 01/10/2002 18/04/2009 SC CĐSP Hoá - Sinh ĐHSP Hoá H B BC ########
16 Trương Thị Nhung 10-10-1968 Đạo Lý Đạo Lý TBTN 01/09/1990 TC Thiết bị TN BC ########
17 Trần Thị Thanh Nhàn 22-09-1976 Bắc Lý Đạo Lý Giáo viên 01/09/1999 07/06/2012 SC CĐSP Kỹ Thuật ĐHSP Kỹ Thuật B BC ########
18 Bùi Hồng Quân 02-03-1983 Đức Lý Đức Lý Giáo viên 01/09/2004 CĐSP Thể dục BC ########
19 Nguyễn Duy Thanh 08-10-1978 Nguyên Lý Nguyên Lý Giáo viên 01/09/2000 25/09/2011 SC CĐSP Toán - Tin ĐHSP Tin ĐH BC ########
20 Nguyễn Hồng Thái 25-05-1974 Đức Lý Đức Lý Giáo viên 01/09/1999 12/12/2002 SC CĐSP KTCN ĐHSP Kỹ Thuật H B BC ########
21 Đinh Thị Minh Yến 08-02-1985 Thanh nguyên Đạo Lý Giáo viên 01/09/2006 CĐSP Toán - Lý H BC ########
22 Nguyễn Thị Yến 21-08-1986 Đức lý Bắc Lý Giáo viên 01/09/2007 SC CĐSP Sinh - KTNN B BC ########
23 Vũ Thị Hằng 01-06-1971 Đạo Lý Đạo Lý Văn Phòng 01/09/1993 TC Văn Thư B BC ########
24 Trần Thị Thu Hương 01-06-1983 Nguyên Lý Đức Lý Kế toán 01/11/2004 TC Kế Toán Kế Toán B HĐ 68 ########
25 Trương Thị Thu Thảo 01-01-1985 Đạo Lý Đạo Lý Nhân viên 01/09/2006 TC Kế Toán Kế Toán B HĐ 68 ########
26 Nguyễn Thị Lan 27-08-1981 Đạo Lý Đạo Lý Giáo viên 01/09/2004 07/06/2012 SC CĐSP Lý - Đội B HĐNH ########
27 Nguyễn Đông Sang 28/11/1990 Đạo Lý Đạo Lý Giáo viên 01/12/2012 ĐHSP GD thể chất HĐNH ########
28 Cao Minh Tuấn 21/10/1990 Bắc Lý Bắc Lý Giáo viên 21/12/2014 CĐSP Toán-Lý HĐNH ########
29 Trần Thị Thảo 02/12/1988 Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ Giáo viên 16/10/2015 CĐSP Nhạc-Đội HĐNH ########
30 Vũ Thị Mỹ Lệ 22/08/1993 Phủ Lý Đức Lý Giáo viên 01/09/2007 20/04/2016 SC CĐSP GDCD-Sử ĐHSP Sử H IC3 HĐNH 01/9/22016
31 Nguyễn Thị Hương 21/08/1989 Đức Lý Đức Lý Giáo viên 02/01/2014 ĐHSP Văn-Sử IC3 HĐNH ########
32 Phan Đức Cương 27/09/1976 Nhân Đạo Đồng Lý Giáo viên 01/09/2001 07/06/2007 SC CĐSP Văn - Địa ĐHSP Văn H IC3 BC ########

Tổng: 32
Đạo Lý, ngày 24tháng 9 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


Phạm Ngọc Tuấn
Tác giả:

Xem thêm