Điểm báo

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh

Số: 55/BB-THCS

§¹o Lý, ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 2017

BIÊN BẢN

XÉT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC 2017 - 2018

I. Thời gian

Từ 7h00 ngày 11/7/2017.

II. Địa điểm

Tại Văn phòng Trường THCS Đạo Lý.

III. Thành phần

Theo Quyết định số 385/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2017 của Trưởng Phòng GD&ĐT Lý Nhân:

1.

Ông Phạm Ngọc Tuấn

Chủ tịch Hội đồng

2.

Ông Trương Ngọc Huỳnh

Phó Chủ tịch Hội đồng

Thư ký

Ủy viên

Ủy viên

3.

Nguyễn Thị Hà

4.

Bà Đinh Thị Minh Yến

5.

Vũ Thị Huệ

Có mặt: 5/5; vắng mặt: 0.

IV. Nội dung làm việc

Trường THCS Đạo Lý làm nhiệm vụ tuyển sinh theo Công văn số 569/HD-GDĐT ngày 20/6/2017 của Phòng GD&ĐT.

- Từ 7h00 - 8h00:

+ Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh công bố Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh làm nhiệm vụ tuyển sinh, phân công nhiệm vụ các thành viên.

+ Thông qua nội dung, chương trình làm việc theo nội dung quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành của Phòng GD&ĐT.

- Từ 8h00 - 9h00: Hội đồng học tập Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông theo Thông tư số 11/2014/BGD&ĐT ngày 18/4/2014 về việc tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ GD&ĐT bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hoành kèm theo Thông tư số 11/2014/BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT.

- Từ 9h00 - 11h00:

+ Kiểm tra hồ sơ, điều kiện dự tuyển của học sinh.

+ Tổ chức xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở.

- Từ 14h00 – 15h00: Tiếp tục xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở.

- Từ 15h00 – 17h00: Lập danh sách học sinh trúng tuyển, xếp thứ tự từ cao xuống thấp căn cứ theo kết quả học tập rèn luyện của học sinh lớp 5, lập danh sách chia lớp.

- Từ 17h00 – 17h30: Hoàn thiện hồ sơ của Hội đồng tuyển sinh.

V. Kết quả xét tuyển

1. Sè häc sinh líp 5 thuộc địa bàn tuyển sinh được công nhận HTCTTH n¨m häc 2016 – 2017 thuéc vïng tuyÓn: 73 học sinh.

- Đã tham gia dự tuyển: 66 HS; chưa tham gia dự tuyển: 0 học sinh.

- Chuyển đi nơi khác: 07 học sinh, trong đó:

+ Chuyển đi Duy Tiên theo gia đình: 01 học sinh (rút hồ sơ từ trường Tiểu học trước khi bàn giao hồ sơ) gồm:

STT

Hä tªn häc sinh

Ngµy th¸ng

n¨m sinh

Hä tªn bè

Chç ë

(xãm, th«n)

N¬i chuyÓn ®Õn tuyển sinh

Lý do chuyÓn ®i

1

Vũ Quang Vinh

23/11/2006

Vũ Văn Dũng

Sàng

THCS Duy Minh-Duy Tiên

Đi theo bố mẹ

+ Chuyển đi tuyển sinh tại THCS Bắc Lý theo Thông báo số …./TB-THCS ngày 27/6/2017 của trường THCS Bắc Lý: 06 học sinh (cả 06 em rút hồ sơ từ trường Tiểu học trước khi bàn giao hồ sơ). Gồm:

TT

Họ và tên học sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Lớp

Thành tích (Đạt giải, môn, cấp huyện, tỉnh, QG)

Con ông (bà), thôn, xóm1

Vũ Thị Ngọc Phương

05/11/2006

5C

- KK Toán qua mạng cấp huyện. - Nhì IOE cấp huyện,

- Nhì IOE cấp tỉnh.

Vũ Văn Hanh - Thôn Lưu


2

Thái Thị Thanh Huyền

13/07/2006

5C

- KK Toán qua mạng cấp huyện. - Ba IOE cấp huyện,

- Nhì IOE cấp tỉnh.

Thái Văn Biền - Thôn Đồng Vũ


3

Vũ Phương Nhi

09/07/2006

5C

- KK Toán qua mạng cấp huyện. - Ba IOE cấp huyện,

- Ba IOE cấp tỉnh.

Vũ Quang Đạm - Thôn Lưu


4

Lương Nguyễn Đại

01/09/2006

5C

- Ba Toán qua mạng cấp huyện. - Ba IOE cấp huyện,

- KK IOE cấp tỉnh.

Lương Thái Học - Thôn Đồng Vũ


5

Nguyễn Đức Anh

02/01/2006

5C

- Ba Toán qua mạng cấp huyện. - KK toán qua mạng cấp Tỉnh.

Nguyễn Hồng Thanh - Thôn Lưu


6

Hoàng Thị Phương Linh

11/8/2006

5C

- Nhì IOE cấp huyện,

- KK IOE cấp tỉnh.

Hoàng Văn Huynh - Thôn An Châu


2. Sè häc sinh ®i häc sím tr­­íc tuæi quy ®Þnh: 0 hs; cã tuæi nhiÒu h¬n so víi ®é tuæi qui ®Þnh 01; con dân tộc: 0, gåm:

Stt

Hä vµ tªn HS

Ngµy sinh

Líp

Hä vµ tªn bè/mÑ

Th«n xãm

Lý do thõa tuæi

1

Vũ Tiến Đạt

18/01/2005

6A

Vũ Văn Du

Lưu

Đi học muộn năm ở lớp 1

3. Sè HS chuyển đến tõ n¬i kh¸c: 01 hs, gåm:

STT

Hä vµ tªn HS

Ngµy sinh

Líp

Hä vµ tªn bè/mÑ

N¬i ®i

Chç ë hiÖn nay

Lý do chuyÓn ®Õn

1

Phạm Duy Quang

29/9/2006

6A

Phạm Ánh Thương

TP HCM

Đồng Lâu

Theo gia ®×nh

4. Số học sinh khuyết tật (có đủ hồ sơ theo quy định): 0 HS.

5. Tổng số học sinh trúng tuyÓn vµo líp 6 năm học 2017 - 2018: 67/67, đạt tỷ lệ: 100%.

V. Kết luận chung

- Hội đồng tuyển sinh làm việc đúng lịch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Lý Nhân.

- Các loại hồ sơ của thí sinh dự tuyển đảm bảo đầy đủ, sạch sẽ, đúng thủ tục hành chính theo quy định.

- Tỷ lệ tuyển sinh đạt 100% theo kế hoạch.

Biên bản được lập thành 2 bản, nội dung được thông qua trước các thành viên của Hội đồng và được các thành viên có mặt biểu quyết thông qua:

+ Nhất trí: 5/5 = 100%.

+ Không nhất trí: 0/5 = 0%.

Hội đồng kết thúc làm việc hồi 17h30 cùng ngày./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Thư ký

Phạm Ngọc Tuấn Nguyễn Thị Hà

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN
PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ
MẪU 2
THỐNG KÊ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝSố học sinh lớp 6 Nữ Số lớp Tổng số học sinh tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018 HS lưu ban năm học 2016-2017
Số học sinh HTTCT Tiểu học Số HS dự xét Số HS trúng tuyển HS con TB, BB, LS HS dân tộc thiểu số HS KT (hòa nhập) HS quá tuổi, thiếu tuổi HS chuyển đến, đi trong huyện, HS chuyển đến, đi ngoài huyện,
Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Q.tuổi Th.tuổi Ch.đến Ch.đi Ch.đến Ch.đi67 30 2 73 67 67 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 1 0

Đạo Lý. ngày 12 tháng 7 năm 2017
NGƯỜI TỔNG HỢP
HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Hà
Phạm Ngọc Tuấn

Tác giả:

Xem thêm