Điểm báo

DANH SACH KHEN THƯỞNG HKI-2016-2017

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI SÁNG TẠO KHKT

Năm học 2016 -2017

STT

Họ và tờn học sinh

Lớp

Cấp tỉnh

Mức thưởng

Ghi chỳ

1

Vũ Đức Bình Minh

9A

Nhất

50.000

2

Vũ Văn Chiến

8B

Nhất

50.000

Cộng

100.000

Số tiền bằng số :100.000

Số tiền bằng chữ : (Một trăm nghìn đồng chẵn)

Đạo Lý, ngày 24 thỏng 01 năm 2017

Người lập bảng Hiệu trưởng

Vũ Thị Hằng Phạm Ngọc Tuấn

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT KHỐI

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

STT

Họ và tên học sinh

Lớp

Tổng điểm

Mức thưởng

Thành tiền

Ghi chỳ

1

Nguyễn Hà My

6A


30.000

30.000

2

Nguyễn Văn Hiệp

7B


30.000

30.000

3

Nguyễn Thị Thu Chinh

8A


30.000

30.000

4

Nguyễn Thị Phương Thảo

9C


30.000

30.000

Cộng

120.000

Số tiền bằng số : 120.000

Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi nghìn đồng

Đạo Lý, ngày 23 thỏng 01 năm 2017

Người lập biểu Hiệu trưởng

Vũ Thị Hằng Phạm Ngọc Tuấn

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GII TRONG K THI HSG CP HUYN

NĂM HỌC 2016-2017

STT

Họ và tên học sinh

Lớp

Môn thi

Đạt giải

Mức thưởng

Ghi chỳ

1

Nguyễn Thị Linh Nhi

9A

IOE

Ba

30.000

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

9C

IOE

KK

20.000

3

Nguyễn Thành Đạt

6A

IOE

Ba

30.000

4

Vũ Hoàng Bảo Ngọc

6B

IOE

KK

20.000

5

Nguyễn Kim Anh

8C

Địa 8

KK

20.000

6

Nguyễn Thị Thắm

8B

Toán 8

KK

20.000

7

Vũ Tỳ Anh

9A

Văn 9

Ba

30.000

8

Vũ Võn Anh

9A

Văn 9

KK

20.000

9

Nguyễn Thị Hiền Lương

9C

Hóa9

KK

20.000

10

Vũ Văn Khương

9B

Hóa9

KK

20.000

11

Nguyễn Thị Huờ

9B

Sinh 9

KK

20.000

12

Nguyễn Thị Bớch Ngọc

9C

Sử 9

KK

20.000

13

Nguyễn Thị Kiều Trang

9A

Sử 9

KK

20.000

14

Vũ Đức Bình Minh

9A

Địa 9

Nhỡ

40.000

15

Nguyễn Thị thu Hảo

9A

Địa 9

KK

20.000

16

Nguyễn Thị Phương Thảo

9C

Anh 9

KK

20.000

Cộng

370.000

Số tiền bằng số : 370.000

Số tiền bằng chữ: Ba tram bảy mươi nghìn đồng

Đạo Lý, ngày 24 thỏng 01 năm 2017

Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Hằng Phạm Ngọc Tuấn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY HSG CÓ HS ĐẠT THÀNH TÍCH CAO

DẠY HSG LỚP 9 TRONG KỲ THI HSG VĂN HÓA CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2016-2017

STT

Họ và tờn

Mụn dạy

Thành tớch

Số tiền

1

NguyễnThị Hà

Văn 9

3/26

500.000

2

Cao Văn Đĩnh

Địa 9

3

500.000

3

Vũ Quang Bớch

Hóa9

6

260.000

4

Nguyễn Thị Yến

Sinh 8

8

150.000

5

Trần Thị Xiờm

Sử 9

8

150.000

6

Nguyễn Thị Bớch Duyờn

IOE 6

9

110.000

7

Nguyễn Thị Thu Hằng

IOE 9

11

60.000

Cộng

1.730..000

Số tiền bằng số : 370.000

Số tiền bằng chữ: Ba tram bảy mươi nghìn đồng

Đạo Lý, ngày 24 thỏng 01 năm 2017

Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Hằng Phạm Ngọc Tuấn

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH

Năm học 2016 -2017

STT

Họ và tờn học sinh

Lớp

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Mức thưởng

Ghi chỳ

1

Trương Minh Trọng

9B

Ba

Nhất

130.000

2

Nguyễn Thị Linh Nhi

9A

Ba

30.000

3

Nguyễn Thị Thu Chinh

8A

Ba

30.000

Cộng

190.000

Số tiền bằng số :190.000

Số tiền bằng chữ : (Một trăm chin mươi ghỡn đồng chẵn)

Đạo Lý, ngày 24 thỏng 01 năm 2017

Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Hằng Phạm Ngọc Tuấn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CUỘC THI

SÁNG TẠO KHKT, ĐỀ THI ĐẾ XUẤT, GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

NĂM HỌC 2016-2017

STT

Họ và tờn

Mụn dạy

Thành tớch

Số tiền

1

Cao Văn Tuấn

KHKT

1 tỉnh, 9 huyện

765.000

2

Vũ Quang Bớch

KHKT

1 tỉnh, 9 huyện

765.000

3

Nguyễn Thị Yến

GAĐT

1

177.500

4

Đinh Thị Minh Yến

GAĐT

1

177.500

5

Cao Văn Đĩnh

GAĐT

1

177.500

6

Trương Thị Hiền

GAĐT

1

177.500

7

Nguyễn Thị Hà

GT Sỏch

Ba huyện, nhất tỉnh

640.000

8

Nguyễn Thị Lan

GT Sỏch

Ba huyện, nhất tỉnh

640.000

9

Nguyễn Thị Thảo

GT Sỏch

Ba huyện, nhất tỉnh

640.000

10

Vũ Thị Huệ

ĐTĐX

1

710.000

11

Nguyễn thị Hà

ĐTĐX

3

500.000

12

Trần Thị Xiờm

ĐTĐX

5

330.000

13

Nguyễn Thị Yến

ĐTĐX

8

150.000

14

Nguyễn Thị bớch Duyờn

ĐTĐX

8

150.000

15

Đinh Thị Minh Yến

ĐTĐX

9

110.000

16

Nguyễn Thị Lan

ĐTĐX

9

110.000

17

Nguyễn Duy Thanh

ĐTĐX

11

60.000

18

Cao Văn Đĩnh

ĐTĐX

11

60.000

19

Cao Văn Đĩnh

Nguyễn Thị Hà

Vũ Thị Huệ

Thi cấp 3

10

80.000

20

Vũ Tuấn Đạt

Nguyễn Duy Thanh

Đinh Thị Minh Yến

Thi cấp 3

11

60.000

Cộng

6.480..000

Số tiền bằng số :6.480.000

Số tiền bằng chữ: Sỏu triệu bốn tram tỏm mươi nghìn đồng

Đạo Lý, ngày 24 thỏng 01 năm 2017

Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Hằng Phạm Ngọc Tuấn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO

TRONG CUỘC THI GVG CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2016-2017

STT

Họ và tờn

Mụn dạy

Thành tích

Số tiền

1

Nguyễn Thị Yến

Sinh

Gv giỏi

380.000

2

Nguyễn Thị Hương

Văn

Gv giỏi

380.000

3

Đinh Thị Minh Yến

Toán

Gv giỏi

100.000

Cộng

860.000

Số tiền bằng số :860.000

Số tiền bằng chữ: Tỏm trăm sỏu mươi nghìn đồng

Đạo Lý, ngày 24 thỏng 01 năm 2017

Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Hằng Phạm Ngọc Tuấn

Tác giả:

Xem thêm