Điểm báo

KẾT QỦA THI STKHKT 2016-2017 CẤP HUYỆN
KẾT QỦA THI ST KHKT 2016-2017 CẤP HUYỆN, TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ XẾP CHUNG THỨ 4/25 TOÀN HUYỆN. TRONG 02 SẢN PHẨM THAM DỰ CẤP HUYỆN THÌ CÓ 01 SP ( TÀU VỚT VÀ XỬ LÝ BÈO THÀNH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ) ĐƯỢC CHON ĐỂ THAM DỰ THI CẤP TỈNH. XIN CHÚC MỪNG THẦY VÀ TRÒ NHÀ TRƯỜNG.

Tác giả:

Xem thêm