Điểm báo

DỰ TOÁN THU CHI QUỸ HỌC PHÍ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ TOÁN THU CHI QUỸ HỌC PHÍ


TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ NĂM 2018

ĐVT: đồng


Mục Loại, khoản mục lục ngân sách Tổng số tiền Chi cho con người Chi chuyên môn Chia ra các quý trong năm

Quý I Quý II Quý III Quý IV

A B 1 2 3 5 6 7 8

I Dự toán thu học phí 146,613.5 80,000 66,613.5 - Nhập xong Nếu ô đỏ còn số liệu thì kiểm tra lại phần thu và phần chi (Giữa kế hoạch và dự toán)
II Dự toán chi học phí 146,613.5 69,145.4 77,468.1 58,613.5 43,500 13,000 31,500 -
0129 Các khoản thanh toán cá nhân 69,145.4 69,145.4 - 38,645.4 23,000 2,000 5,500

6000 Tiền lương 58,645.4 58,645 38,645.4 20,000

6050 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo HĐ - -

6100 Phụ cấp lương - -

6200 Tiền thưởng 5,500 5,500 5,500

6250 Phúc lợi tập thể 2,000 2,000 2,000

6300 Các khoản đóng góp - -

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 3,000 3,000 3,000

0130 Các khoản chi cho nghiệp vụ CM 77,468.1 - 77,468.1 19,968.1 20,500 11,000 26,000

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng - -

6550 Vật tư văn phòng 13,000 13,000 5,000 3,000 5,000

6750 Chi phí thuê mướn 18,000 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500

6900 Sửa chữa, duy tu tàn sản phục vụ công tác CM 15,468.1 15,468.1 3,968.1 5,000 6,500

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 31,000 31,000 6,500 8,000 6,500 10,000

0132 Các khoản chi khác - - - - - - -

7750 Chi khác - -

0135 Các khoản mua sắm sửa chữa - - - - - - -

9000 Mua, đầu tư tài sản vô hình - -

Đạo Lý, ngày 25 tháng 01 năm 2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
§¥N VÞ Dù TO¸N

KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Cao Thị Thanh Ngà Đỗ Nguyên Bình Trần Thị Thu Hương Phạm Ngọc Tuấn

Tác giả:

Xem thêm