Điểm báo

KẾT QỦA THI VÀO LƠP 10-THPT NĂM HỌC 2017-2018
TỔNG HỢP KQ THI VÀO LỚP 10-THPT NĂM HỌC2017-2018

Số HS dự thi Môn Văn Môn Toán Môn T. Anh Ba Môn


Tổng điểm TB Tổng điểm TB Tổng điểm TB Tổng điểm TB


84 550.75 6.556548 493.75 5.87798 374 4.4524 1418.5 5.62897
Tác giả:

Xem thêm