Điểm báo

NỘI QUI, QUI CHẾ CƠ QUAN NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 29/QĐ-THCS

Đạo Lý, ngày 05 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế làm việc

năm học 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

- Căn cứ vào nội dung các điều khoản của Pháp lệnh Công chức, viên chức – Luật Công chức – Luật viên chức - Luật giáo dục - Luật phổ cập giáo dục – Luật Lao động;

- Căn vào điều 17 chương IV Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ngày 01/3/2000;

- Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Căn cứ vào các văn bản triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Sở GD & ĐT Hà Nam; của UBND, Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân;

- Theo đề nghị của Hội đồng giáo dục nhà trường;

- Để tạo điều kiện cho hoạt động của nhà trường năm học 2017 - 2018 đi vào nền nếp và có chất lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tế của quá trình công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của trường THCS Đạo Lý năm học 2017 - 2018.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Đạo Lý và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Lý Nhân (để b/cáo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT.

Phạm Ngọc Tuấn

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC CƠ QUAN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ NĂM HỌC 2017 – 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-THCS, ngày 05/9/2017

của Hiệu trưởng Trường THCS Đạo Lý)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ làm việc, nhiệm vụ cụ thể, quan hệ công tác của các thành viên trong trường.

- Các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường chịu sự điều chỉnh của qui chế này.

- Các qui định chung về nhà trường, giáo viên thực hiện theo Luật giáo dục sửa đổi năm 2009 và điều lệ trường trung học năm 2011 không nhắc lại trong qui chế này.

Điều 2.Nguyên tắc làm việc

Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo:

a) Hiệu trưởng tập trung quản lý chỉ đạo toàn diện mọi nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường.

b) Phát huy vai trò của lãnh đạo tập thể BGH đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các thành viên trong HĐSP.

c) Thực hiện nhiệm vụ đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền đảm bảo sự lãnh đạo của Huyện uỷ - UBND huyện, sự chỉ đạo chuyên môn của phòng GD&ĐT.

d) Trong phân công làm việc, đầu việc được giao cho người phụ trách phải chịu trách nhiệm, cấp trên không làm thay việc cho cấp dưới, tập thể không làm thay việc cá nhân. Công việc được giao cho các tổ thì tổ trưởng phải chịu trách nhiệm.
e) Đánh giá năng lực công tác dựa trên kết quả công việc được giao và việc tuân thủ quy chế chuyên môn.

Chương II

QUY CHẾ LÀM VIỆC CÁC TỔ CHỨC, TẬP THỂ

TRONG NHÀ TRƯỜNG

MỤC I. VỀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP

Điều 3. Họp hội đồng sư phạm nhà trường

- Thực hiện: Họp 1 tháng 1 lần vào tiết 5 sáng thứ Hai tuần đầu của tháng.

- Thành phần: 100% CB - GV – NV.

- Nội dung:

+ Đánh giá rút kinh nghiệm chương trình công tác tháng trước.

+ Triển khai kế hoạch của tháng hiện tại.

+ Vị trí ngồi hội họp được sắp xếp, phân công theo tổ.

+ Khi họp, các thành viên của Hội đồng tuyệt đối không nói chuyện riêng, không làm việc riêng. Ghi chép đầy đủ, chính xác và đóng góp ý kiến xây dựng. Cá nhân có ý kiến phát biểu giơ tay và phải được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp, không được nói tự do.

Điều 4. Họp giao ban công tác tuần

- Thực hiện: Họp 1 tuần 1 lần vào sáng thứ Hai hàng tuần (không giao ban sáng thứ Hai của tuần có họp HĐSP).

- Thành phần: 100% CB - GV – NV.

- Nội dung:

+ Đánh giá rút kinh nghiệm chương trình công tác tuần trước.

+ Triển khai kế hoạch của tuần hiện tại.

+ Vị trí ngồi hội họp được sắp xếp, phân công theo tổ.

+ Khi họp, các thành viên của Hội đồng tuyệt đối không nói chuyện riêng, không làm việc riêng. Ghi chép đầy đủ, chính xác và đóng góp ý kiến xây dựng. Cá nhân có ý kiến phát biểu giơ tay và phải được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp, không được nói tự do.

Điều 5. Họp liên tịch

- Thực hiện: Vào đầu năm học, cuối học kỳ I, cuối năm học.

- Thành phần: Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng Ban TTND trường học, Trưởng Ban nữ công, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn, Tổ trưởng Tổ văn phòng, TPT, Bí thư đoàn TNCS HCM.

- Nội dung: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm học; đánh giá kết quả công tác học kỳ I và cả năm học.

Điều 6.Họp giáo viên chủ nhiệm lớp

- Thực hiện: Mỗi tháng họp 1 lần vào cuối buổi họp các nhóm tổ chuyên môn.

- Thành phần: Ban giám hiệu, Kế toán, Thủ quỹ, Giáo viên Chủ nhiệm, TPT, Bí thư Đoàn TN.

- Nội dung: TPT rút kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm tháng trước và triển khai công việc tháng sau.Kế toán, thủ quỹ hoàn thiện chứng từ, thông báo việc thu chi của các lớp.

Điều 7. Họp tổ, nhóm chuyên môn

*Tổ chuyên môn

- Thực hiện: Tổ chuyên môn họp 1 tháng 2 lần vào sáng (hoặc chiều) thứ 5 của tuần 2 và 4 hàng tháng.

- Thành phần: 100% thành viên của tổ.

- Nội dung: Đánh giá và rút kinh nghiệm hoạt động chuyên môn của tổ tháng trước, triển khai kế hoạch tháng sau.

* Nhóm chuyên môn

- Thực hiện: Các nhóm chuyên môn sinh hoạt 2 tuần 1 lần sau khi họp tổ chuyên môn xong.

- Thành phần: Thành viên của nhóm.

- Nội dung:

Xây dựng kế hoạch nhóm, kế hoạch đổi mới phương pháp.

+ Thống nhất chương trình, bài mới, bài khó, thiết kế bài dạy đổi mới phương pháp, bài dạy chuyên đề, đề kiểm tra, khảo sát, kiểm định chất lượng.

+ Thảo luận và lên lớp chuyên đề, đổi mới PPDH, chuẩn bị đồ dùng và làm đồ dùng dạy học.

+ Chuẩn bị các Cuộc thi, Hội thi.

Điều 8. Chi bộ, Công Đoàn, Chi đoàn thanh niên, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng trường

Sinh hoạt theo Điều lệ (khi tổ chức sinh hoạt trong giờ hành chính cần có kế hoạch sớm phối hợp với chuyên môn để bố trí dạy thay).

MỤC II. HÀNH VI, NGÔN NGỮ ỨNG XỬ, TRANG PHỤC

100 % Cán bộ quản lý – giáo viên – nhân viên nhà trường thực hiện:

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải mẫu mực, gần gũi và mang tính sư phạm, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

- Trang phục đến trường phải nghiêm túc, chỉnh tề, giản dị. Không mặc quần jean, áo phông, áo không có cổ bẻ; áo, váy ngắn, đầm xẻ lên lớp.

MỤC III. CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 9. Hội đồng nhà trường được chia thành 3 tổ

- 2 tổ chuyên môn: Tổ Khoa học xã hội; Tổ Khoa học tự nhiên;

- 01 Tổ văn phòng.

Điều 10. Hiệu trưởng chọn cử các TPT Đội, Thư ký hội đồng, Văn thư, Thủ quỹ, Tổ trưởng, tổ phó tổ văn phòng; trình Phòng GD&ĐT và UBND huyện bổ nhiệm Tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn như sau:

* Tổ KHXH: + Tổ trưởng: Đ/c Phan Đức Cương.

+ Tổ phó: Đ/cNguyễn Thị Hà.

* Tổ KHTN: + Tổ trưởng: Đ/c Lương Thị Châm

+ Tổ phó: Đ/c Vũ Quang Bích

* Tổ Văn phòng: + Tổ trưởng: Đ/c Vũ Thị Hằng

+ Tổ phó: Đ/c Trương Thị Thu Thảo

Tổng phụ trách Đội:Đ/c Cao Văn Đĩnh

Thư ký hội đồng: Đ/cNguyễn Thị Hà

Văn thư: Đ/c Vũ Thị Hằng

Thủ quỹ: Đ/c Vũ Quang Bích

Điều 11. Quy định thời gian học

Mùa hè

Mùa Đông

Buổi sáng: Từ 7h00’-11h15

Buổi sáng: Từ 7h15’-11h30

Buổi chiều: Từ 13h30’-17h45’

Buổi chiều: Từ 13h30’-17h45

Học sinh có mặt trước 15 phút, xếp hàng vào lớp, kiểm tra và ôn bài đầu giờ

a) Với giáo viên giảng dạy: Có mặt trước 5 phút các tiết dạy để chuẩn bị đồ dùng dạy học. GV dạy tiết cuối mỗi buổi học có nhiệm vụ đôn đốc nhắc nhở học sinh tắt điện, tắt quạt, đóng cửa sổ lớp.

b) Với giáo viên chủ nhiệm trực (cùng với lớp chủ nhiệm trực tuần): Có mặt trước tiết một 15 phút, ra về sau khi đã kiểm tra xong việc học sinh tắt điện, tắt quạt, đóng cửa sổ, hoàn thành việc ghi sổ trực và báo cáo công việc đột xuất xảy ra trong ca trực về đ/c Giám Hiệu trực.

c) Nhân viên văn phòng: Mỗi đ/c được nghỉ luân phiên 1 ngày trong tuần. Người trực hành chính có mặt, ra về cùng với thời gian giáo viên trực.

Thời gian làm việc của Tổ văn phòng:

Mùa hè

Mùa Đông

Buổi sáng : Từ 6h45’-11h20

Buổi sáng : Từ 7h00’-11h35’

Buổi chiều: Từ 13h15’-17h50

Buổi chiều: Từ 13h15’-16h50

d) Với nhân viên Lao công - Bảo vệ (01 người)

-Lao công hành chính:

+ Làmcác công việc theo hợp đồng: Nấu nước sôi cho cho BGH, GV. Quét dọn vệ sinh khu Hiệu bộ, sân trường, nhà vệ sinh giáo viên và học sinh, cổng trường,đảm bảo đúng các yêu cầu về vệ sinh học đường. Có mặt đầy đủ các buổi trong tuần, quản lý giữ gìn tốt các trang thiết bị thuộc quyền cá nhân quản lý. Có kế hoạch mua sắm và bảo quản thiết bị hiện có.

+ Phục vụ Hội nghị và nước uống cho cho Hội nghị.

- Bảo vệ:

Làm việc theo nội dung của hợp đồng được ký kết. Mặc đúng trang phục, tác phong nhanh nhẹn. Có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của nhà trường, tài sản (xe đạp, xe máy hoặc phương tiện phục vụ đi lại khác) của giáo viên, của học sinh, của khách đến liên hệ công tác, học tập tại trường. Chỉ dẫn khách và giao tiếp đúng tác phong của cơ quan giáo dục.

MỤC IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ

Điều 12. Chi bộ Đảng

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong trường học thể hiện ở các quan điểm, đường lối, chủ trương theo khuôn khổ Hiến pháp – pháp luật của Nhà nước, theo điều lệ Đảng và các Nghị quyết của các cấp bộ Đảng.

- Sinh hoạt 1 tháng 1 lần, vào Chủ nhật từ ngày mồng 03 đến mồng 08 hàng tháng, có nội dung thiết thực.

- Làm tốt công tác phát triển đảng viên và bồi dưỡng cán bộ kế cận.

- Ghi sổ Nghị quyết: Đ/C Nguyễn Thị Hà.

Điều 13. Ban giám hiệu

Gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng:

- Tổ chức quản lý chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm với cấp trên về mọi hoạt động của nhà trường.

- Có kế hoạch về công việc được giao.

Điều 14. Tổ Văn phòng (Hành chính)

Phục vụ kịp thời mọi hoạt động của nhà trường. Thái độ phục vụ phải cởi mở, vui vẻ, hợp tác. Mọi người chủ động trong công việc được phân công sao cho hiệu quả nhất và đúng thời gian qui định. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các Hội nghị.

Điều 15. Các tổ chuyên môn

- Sinh hoạt theo định kì.

- Thống nhất ghi chép các loại sổ sách.

- Có đủ hồ sơ của tổ theo qui định.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn .

- Xây dựng được chuyên đề thiết thực phục vụ cho công tác giảng dạy và được đánh giá cao. Phải đăng ký các chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu thi đua và danh hiệu thi đua, các Cuộc thi, Hội thi giáo viên giỏi các cấp.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các Hội thi từ cấp trường trở lên.

- Thường xuyên theo dõi thi đua và xếp loại được từng thành viên trong tổ.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật với giáo viên.

- Có đánh giá công tác tháng trước và kế hoạch công tác trọng tâm tháng sau gửi về email trường trước ngày 25 hàng tháng.

Điều 16. Công đoàn

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn.

- Tổ chức hiệu quả các đợt thi đua. Có phát động, có sơ kết, tổng kết (đánh giá bằng biểu điểm cụ thể theo từng đợt thi đua).

- Đảm bảo chế độ chính sách, chăm lo đời sống giáo viên. Thăm hỏi, giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp chặt chẽ cùng với chuyên môn xây dựng nhà trường theo tiêu chí Trường học thân thiện, học sinh tích cực và thực hiện tốt các cuộc vận động "Nói không với tiêu cực, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo, học sinh ngồi nhầm lớpvà lối dạy-học đọc chép trong giáo dục", “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, ...

- Họp BCH 1 tháng 1 lần và tổ chức sinh hoạt Công đoàn trường (vàotiết 5 sáng ngày thứ Hai tuần 3 hàng tháng).

- BCH Công đoàn có trách nhiệm triển khai, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo đoàn viên công đoàn thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, công đoàn các cấp và nhà trường. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên nhằm xây dựng đội ngũ CB, GV, NV và công đoàn vững mạnh, tổ chức và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong CB, GV, NV.

- BCHQuyết định các chương trình kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn hàng tháng, từng học kì, và từng năm học. Đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt công tác tham gia quản lý nhà trường, tham gia với chuyên môn về các chủ trương, kế hoạch phát triển và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của CBGV, NV trong đơn vị.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên, phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị CNVC hàng năm, ký kết quy chế về mối quan hệ phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn theo tinh thần thông tư số 12/TTLT của Bộ GD&ĐT và Công đoàn GD Việt Nam.

- Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân, UBKTCĐ, Ban nữ công hoạt động theo thôngtư hướng dẫn công tác của Ban thanh tra và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Có kế hoạch công tác trọng tâm tháng gửi về đ/c Hiệu trưởng vàviết bài về hoạt động công tác Công đoàn chuyển về cho đ/c Vũ Quang Bích để đăng tin trên website trường từ 2 -> 3 tin/1tháng. Chịu trách nhiệm với nội dung bài viết.

Điều 17. Đoàn thanh niên

- Hoạt động theo qui định của Điều lệ đoàn và sự chỉ đạo của Huyện Đoàn, Đoàn xã. Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Xây dựng chương trình hành động cho Chi đoàn ngay từ đầu năm học.

- Phải có công trình lớn mang tên thanh niên.

- Xung kích đi đầu trong các hoạt động của nhà trường nhất là tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khoá, phòng trào thi giáo viên dạy giỏi các cấp, làm đồ dùng tự tạo.

- Thực hiện sự phân công của đ/c Bí thư chi đoàn. Tích cực tham gia mọi hoạt động của nhà trường.

Điều 18. Đội TNTP HCM

- Thực hiện tốt chủ đề năm học.

- Hoạt động theo Điều lệ Đội - Hội Đồng Đội. Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Thực hiện tốt nề nếp nghi thức hoá và nề nếp học đường trong nhà trường.

- Duy trì có hiệu quả chương trình phát thanh măng non, trực sao đỏ, hoạt động xung kích.

- Tổ chức tốt các đợt thi đua và phong trào văn nghệ trong học sinh, tích cực chủ động tham gia thực hiện công tác giáo dục ngoại khoá góp phần nâng chất lượng giáo dục toàn diện.

Điều 19. Hội đồng thi đua khen thưởng

Do Hiệu trưởng thành lập và làm Chủ tịch. Các thành viên của Hội đồng gồm: Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn TN, Tổng phụ trách, Tổ trưởng, Tổ phó, Thư kí hội đồng. Hội đồng Thi đua khen thưởng giúp Hiệu trưởng:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể từng quý và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của nhà trường theo nhiệm vụ năm học.

- Đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân giáo viên, học sinh theo từng đợt thi đua, học kỳ, năm học.

- Tổng kết đánh giá kinh nghiệm sáng kiến của cán bộ giáo viên. Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng học của học sinh, công tác quản lý nhà trường.

- Hội đồng Thi đua khen thưởng họp vào cuối mỗi đợt thi đua và cuối mỗi học kỳ.

- Ghi Nghị quyết các cuộc họp: Đ/C Nguyễn Thị Hà.

Điều 20. Các Hội đồng khác

Được Hiệu trưởng thành lập hoặc tham mưu với các cơ quan chức năng thành lập căn cứ vào từng nhiệm vụ cụ thể và theo quy định của Điều lệ trường trung học.

Điều 21. Ban đại diện Cha mẹ học sinh

Ban đại cha mẹ học sinh lớp do đại diện CMHS lớp bầu, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do các ông (bà) Trưởng ban đại diện CMHS các lớp bầu. Ban đại diện có nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với nhà trường trong các chủ trương, hoạt động xã hội hoá giáo dục một cách thường xuyên thông qua Ban thường trực Hội.

- Có trách nhiệm tham gia với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp về các nội dung giáo dục, ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, động viên bằng vật chất, tinh thần cho giáo viên dạy tốt, học sinh học tốt.

Chương III

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỚI CÁ NHÂN

MỤC I. QUY ĐỊNH VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều22. Hiệu trưởng

- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường.

- Thực hiện cácQuyết nghị của Hội đồng trường.

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kế quả thực hiện trước hội đồng nhà trường và các cấp có thẩm quyền.

- Quản lý giáo viên, nhân viên, quản lý công tác chuyên môn tổ KHXH, phân công công tác, kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc ký hợp đồng; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn của huyện; dự giờ ít nhất 1 tiết/GV trong năm học.

- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh.

- Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường, công tác XHH, phối hợp hiệu quả quan hệ gia đình – nhà trường – xã hội, phong trào thi đua “Xây dựng THTT-HSTC”.

- Ký duyệt Kế hoạch chuyên môn của Tổ KHXH, giáo án tháng của GV tổ KHXH vào thứ sáu hoặc thứ bẩy của tuần cuối tháng. Phụ trách chất lượng Sổ điểm lớp toàn trường, Lịch báo giảng, Sổ dự giờ của GV tổ KHXH, Sổ chủ nhiệm của GVCN toàn trường và các hồ sơ theo lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường.

- Chỉ đạo thưc hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường.

- Có nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng chuyển (từ ngày 27-29) về đ/c Vũ Quang Bích để đưa tinvà hình ảnh lên trang Website của trường.

- Tham gia giảng dạy 2 tiết/tuần. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách, phụ cấp theo quy định của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các nhiệm vụ được quy định.

Điều 23. Phó hiệu trưởng

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.

- Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao. - Phụ trách công tác chuyên môn, công tác phổ cập, tổ chuyên môn KHTN, Công nghệ thông tin, Khảo thí và kiểm định chất lượng.

- Ký duyệt Kế hoạch chuyên môn của Tổ KHTN, giáo án tháng của GV tổ KHTN vào thứ sáu hoặc thứ bẩy của tuần cuối tháng. Phụ trách chất lượng Sổ đầu bài toàn trường, Lịch báo giảng, Sổ dự giờ của GV tổ KHTN và các hồ sơ theo lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Lập kế hoạch chỉ đạo công tác được phân công phụ trách.

- Cùng giáo viên dạy bộ môn phụ đạo học sinh có học lực yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, dự giờ ít nhất 1 tiết/GV trong năm học.

- Tham gia giảng dạy 4 tiết/tuần. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách, phụ cấp theo quy định của Nhà nước.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác tháng và xây dựng nhiệm vụ trọng tâm tháng gửi về email trường từ ngày 25-26 hàng tháng.

Điều 24. Chủ tịch công đoàn

Chủ tịchlà người đứng đầu BCH, trực tiếp chủ trì các kỳ họp và điều hành hoạt động của BCH. Ngoài trách nhiệm chung, Chủ tịch có trách nhiệm cụ thể là:

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình hoạt động từng tuần, tháng của BCH, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, tài chính, thay mặt BCH tham gia công việc với các cấp có thẩm quyền.

- Ký các văn bản, Nghị quyết, các quyết định và văn bản của BCH.

Điều 25. Bí thư ChiĐoàn

- Phụ trách công tác Đoàn, Đội: Lập kế hoạch công tác cả năm, học kỳ, từng tháng, từng tuần. Lên kế hoạch hoạt động của chi đoàn giáo viên, tham gia công tác bảo vệ môi trường sư phạm, tham gia hoạt động xã hội khác (quản lý tổ chức học sinh hoạt động văn hoá, văn nghệ, hoạt động ngoài giờ, tổ chức cho học sinh hoạt động hè, các hội thi trong nhà trường).

- Có nhiệm vụ phân công đoàn viên phục vụ, tiếp nước các hội nghị.

- Tham gia mọi hoạt động phong trào của nhà trường.

- Phối hợp với TPT Đội TNTP xây dựng Cổng trường An toàn văn minh – an toàn giao thông – an ninh trường học.

- Viết bài về hoạt động công tác Đoàn chuyển về cho đ/c Vũ Quang Bích để đăng tin trên website trường 2 -> 3 tin/1tháng. Chịu trách nhiệm với nội dung bài viết.

Điều 26. Tổng phụ trách Đội

- Phụ trách công tác Đội (XD kế hoạch năm, từng tháng, từng tuần, lên kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp cho từng khối lớp). Triển khai các hoạt động Đội trong nhà trường. Theo dõi tổng hợp thi đua hàng tuần, hàng tháng, giữa các chi Đội. Điều hành các buổi chào cờ, nhận xét hoạt động thi đua dưới cờ. Tổ chức các cuộc thi trong học sinh. Quản lý, tổ chức học sinh tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ, vv... ở nhà trường và địa phương. Được trừ ½ số tiết định mức và hưởng phụ cấp theo quy định.

- Phụ trách nội dung Xanh - Sạch - Đẹp, xây dựng và triển khai kế hoạch lao động dọn vệ sinh. Phối hợp cùng GV trực và GVCN lớp kiểm tra, đôn đốc vệ sinh trường, lớp hằng ngày.

- Phụ trách hòm thư góp ý “Điều em muốn nói”, phát thanh măng mon, tư vấn học đường. Bồi bưỡng đội ngũ cán bộ Đội trong nhà trường.

- Phụ trách công tác An toàn, an ninh trường học - cổng trường văn minh.

-Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác tháng trước và xây dựng nhiệm vụ trọng tâm tháng sau gửi về email trường trước ngày 25 hàng tháng.

- Viết bài về hoạt động công tác Đội – Ngoại khóa chuyển về cho đ/c Vũ Quang Bích để đăng tin trên website trường 4 -> 5 tin/1tháng. Chịu trách nhiệm với nội dung bài viết.

Điều 27. Tổ trưởng tổ chuyên môn

- Tổ trưởng Tổ khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, trực tiếp giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng. Quản lý mọi hoạt động của tổ (Lên kế hoạch cả năm, học kỳ, tháng, tuần), tham gia BCĐ xây dựng THTT – HSTC, các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác.

- Xây dựng kế hoạch công tác của tổ, kế hoạch đổi mới phương pháp, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.

- Quản lý tổ chức sinh hoạt chuyên môn, công tác kiểm tra nội bộ tổ, dự kiến phân công giảng dạy trong tổ, phân công giáo viên phụ trách phòng bộ môn, nhóm trưởng, GV bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo định kỳ và đột xuất hàng tháng, hàng tuần, cùng với giáo viên trực theo dõi ngày công, giờ công, phân công dạy thay, hoàn tất mọi hồ sơ của tổ. Ký duyệt Kế hoạch (cá nhân, chuyên môn) vào cuối tháng 10 hàng năm (sau Hội nghị CB-CC-VC và LĐ); ký duyệt giáo án của giáo viên trong tổ vào các ngày thứ sáu và thứ bẩy của tuần trước khi dạy, không phải ký duyệt giáo án của tuần mà BGH đã ký theo tháng, có thể phân công Tổ phó chuyên môn ký duyệt giáo án của một số tổ viên theo chuyên môn đào tạo.

- Đánh giá xếp loại thi đua, nhận xét đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV trong tổ.

- Dự giờ theo quy định, dự giờ đột xuất ít nhất 2 tiết/tháng có xếp loại, dự ít nhất 4 tiết/GV của tổ, báo cáo về BGH, được trừ 3 tiết 1 tuần và hưởng phụ cấp theo quy định.

Điều 28. Tổ phó tổ chuyên môn

- Trực tiếp giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng. Chịu sự phân công của tổ trưởng, giúp tổ trưởng trong việc điều hành hoạt động chuyên môn và khảo thí trong tổ.

- Được trừ 1 tiết 1 tuần, hưởng phụ cấp và các chế độ, chính sách theo quy định.

Điều 29. Tổ trưởng tổ Văn phòng

- Quản lý, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ của Tổ văn phòng.

- Có đầy đủ hồ sơ của tổ hành chính (có kế hoạch của cả năm, học kỳ, từng tháng), theo dõi ngày công, giờ công, xếp loại thi đua của tổ.

- Phân công thành viên của tổ theo dõi cập nhật sĩ số học sinh các lớp trước thời điểm vào học tiết 1 các buổi học.

- Cập nhật sổ Đăng bộ, sổ HS chuyển đi – đến – khuyết tật của nhà trường.

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, lưu giữ các hồ sơ nhà trường theo Điều lệ.

- Đầu, cuối mỗi buổi mở mạng nhận các công văn gửi đến in ra trình Hiệu trưởng để triển khai.

- Nhận các văn bản đến, gửi các văn bản đi, giao công văn cho tất cả các bộ phận, cá nhân trong nhà trường. Yêu cầu người nhận có ký đã nhận vào sổ công văn.

- Quản lý, cấp phát văn bằng, giấy chứng nhận (theo quy định), hồ sơ, sổ điểm, học bạ của học sinh.

Điều 30. Kế toán

- Giúp Hiệu trưởng lên kế hoạch thu chi tài chính trong nhà trường.

- Xây dựng quy chế Chi tiêu nội bộ, kế hoạch phân bổ tài chính. Tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

- Hoàn thành nhiệm vụ kế toán, thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra nội bộ (những công việc liên quan đến tài chính).

- Cuối tháng kiểm tra và hoàn thiện chứng từ thu chi tài chính trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Trước khi nộp tiền kho bạc, kế toán phải lập kế hoạch báo cáo Hiệu trưởng không tự động điều thủ quỹ nộp tiền.

- Hàng tháng tổ chức kiểm tra việc thu quỹ của các lớp và báo cáo thu, chi, số dư các loại quỹ. Tổng hợp kế hoạch chi tiêu, nhận xét đánh giá kết quả hoạt động của tháng trước và xây dựng kế hoạch công tác tháng sau gửi về Hiệu Trưởng trước ngày 25 hàng tháng.

- Các chứng từ có liên quan đến chi tiêu phải đưa trước ít nhất 1 ngày để Hiệu trưởng xem xét trừ một số trường hợp đặc biệt như tiền lương, điện, nước.

- Chuyển lương từ ngày 06 - 10 hàng tháng theo hình thức chuyển vào số tài khoản của CB-GV-NV, trước khi chuyển tiền lương và các khoản theo lương phải niêm yết công khai các khoản tiền tại phòng họp HĐSP.

- Thực hiện công khai tài chính và các chế độ chính sách đối với CB-GV-NV nhà trường. Báo cáo về Hiệu trưởng các nội dung liên quan chế độ lao động của CB-GV-NV và HS.

- Triển khai phát phiếu thu chi cho người thu tiền và chi tiền khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Kiêm công tác bảo hiểm của giáo viên, học sinh, y tế trường học.

- Có nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho CB-GV-NV-HS trong trường, làm công tác y tế học đường, hàng quý lên kế hoạch mua thêm thuốc trong danh mục và theo quy định. Sơ cứu cho học sinh và giáo viên.

- Cùng với GV TPT kiểm tra công tác vệ sinh học đường, kiểm tra nội vụ HS.

- Khi có GV-NV-HS ốm đau bất thường, lên phòng đưa người xuống phòng y tế để cứu chữa, trường hợp vượt quá khả năng phải báo cáo BGH xin ý kiến giải quyết.

Điều 31. Thủ quỹ

- Là giáo viên kiêm nhiệm, làm tròn nhiệm vụ thủ quỹ của nhà trường, thu và quản lý các loại quỹ, cùng kế toán cân đối quỹ thu chi.

- Hàng tháng tổng hợp, báo cáo số lượng tiền mặt của các lớp nộp và số dư quỹ về kế toán để kế toán báo cáo Hiệu trưởng.

- Thủ quỹ chỉ được phát tiền khi có phiếu chi hoặc phiếu tạm ứng do Hiệu trưởng ký duyệt.

- Khi thu tiền phải yêu cầu GVCN nộp tờ kê có chữ ký của người nộp tiền. Khi phát tiền, thủ quỹ yêu cầu người lĩnh tiền phải ký vào chứng từ kế toán và ký vào sổ chi của thủ quỹ (chú ý không cho nhận tiền thay nếu không được uỷ quyền).

Điều 32. Nhóm trưởng chuyên môn

Do Hiệu trưởng và Tổ chuyên môn phân công. Ngoài nhiệm vụ đứng lớp theo sự phân công của tổ, nhóm trưởng lập kế hoạch trong nhóm, trực tiếp phụ trách nhóm sinh hoạt hai tuần một lần, thống nhất chương trình, thống nhất đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm, thu – duyệt đề trong nhóm, thống nhất lịch lên lên lớp bài khó, tổ chức dạy Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học và rút kinh nghiệm đồng nghiệp trong nhóm; xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm.

Điều 33. Giáo viên bộ môn

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công chuyên môn của tổ. Có đủ hồ sơ theo quy định.

- Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục. Vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ.

- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

- Nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn: Soạn, giảng, chấm, trả bài, ra đề, nộp đề, đáp án, biểu điểm đúng thời hạn, chịu sự kiểm tra của BGH, tổ, nhóm. Thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ gìn uy tín phẩm chất nhà giáo, thực hiện có hiệu quả 45 phút trên lớp, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT vào soạn - giảng, ra đề, tính điểm cho HS và các thông tin trên các phần mềm phục vụ cho công tác giảng dạy, Thực hiện tốt nề nếp kỷ cương ở mọi lúc mọi nơi.

- Tham gia công tác phổ cập theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phổ cập.

- Không khiếu kiện vượt cấp, tham gia giáo dục đạo đức học sinh, tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội khác.

- Không kỷ luật bắt học sinh đứng ở cửa lớp, trên bục giảng, cuối lớp học hoặc cả tiết học. Tuyệt đối không được vi phạm thân thể học sinh hoặc đuổi học sinh ra ngoài phạm vi lớp học.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn - Đội trong dạy học và giáo dục học sinh.

- Không để phụ huynh có đơn thư đề nghị thay đổi giáo viên. Giữ gìn tốt mối đoàn kết nội bộ.

- Thực hiện nghiêm túc mọi quyết định của Hiệu trưởng và chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục .

Điều 34. Giáo viên chủ nhiệm

- Là người thay mặt Hiệu trưởng phụ trách học sinh một lớp. Quản lý giáo dục học sinh của lớp tích cực học tập và tu dưỡng đạo đức. Nắm bắt tư tưởng tình cảm học sinh, không để học sinh bỏ học. Phản ảnh tới BGH những biểu hiện bất thường HS của lớp, kết hợp với BGH giải quyết , tháo gỡ vấn đề khó trong công tác chủ nhiệm.

- Có nhiệm vụ tổ chức học sinh tham gia hoạt động Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Phối hợp với gia đình, thường xuyên thông báo tình hình học tập và tu dưỡng đạo đức của học sinh tới CMHS biết để quản lý và giáo dục. Tổ chức duy trì mọi hoạt động của lớp. Sử dụng hiệu quả Sổ liên lạc điện tử.

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm trong hè, ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ của học sinh và các hồ sơ theo quy định.

- Có trách nhiệm triển khai tới HS và CMHS văn bản quy định của các cấp và ngành.

- Hàng tháng có trách nhiệm báo cáo đề xuất nội vụ của lớp về Hiệu trưởng thông qua họp GVCN, GV TPT. Dự họp đầy đủ các buổi họp của Hội Đồng Đội.

- Thu nộp các khoản của HS theo quy định và quy chế dân chủ.

Điều 35. Nhân viên thiết bị

- Là người thay mặt Hiệu trưởng quản lý toàn bộ trang thiết bị dạy học của nhà trường kể cả trang thiết bị các phòng học bộ môn (có kế hoạch hoạt động, năm, tháng, học kỳ, kế hoạch hoạt động hàng tuần), chuẩn bị và phụ tá cho giáo viên các tiết thực hành khi có yêu cầu.

- Lên kế hoạch ngay từ đầu năm mua sắm các đồ dùng dạy học, thiết bị, thông qua kế toán lập kế hoạch tài chính trình Hiệu trưởng.

- Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo dõi mượn trả rõ ràng, đầy dủ, chi tiết đúng quy định của ngành.

- Hỗ trợ GV các tiết thực hành thí nghiệm.

- Phân công và chỉ đạo học sinh làm vệ sinh phòng thiết bị và các phòng học bộ môn.

- Quản lý và theo dõi sĩ số từng lớp.

- Cùng GV Tổng phụ trách Đội vận chuyển, lắp âm thanh loa máy trong các Hội nghị và các buổi lễ.

- Phụ trách công tác lao động – vệ sinh trường.

Điều 36. Nhân viên thư viện

- Là người thay mặt Hiệu trưởng quản lý thư viện nhà trường (có kế hoạch hoạt động của thư viện kế hoạch cả năm, học kỳ, tháng, tuần).

- Lên kế hoạch mua sắm sách phục vụ cho giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, dự trù kinh phí báo cáo Hiệu trưởng.

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định ghi chép sạch sẽ, rõ ràng, chi tiết, đầy đủ theo đúng quy định của cấp trên.

- Phụ trách: Quyên góp, ủng hộ sách – Câu lạc bộ kể chuyện sách báo – Giới thiệu sách – Xây dựng các thư mục.

- Thường trực phụ trách Sổ liên lạc điện tử, nhắn tin cho CB-GV-NV và CMHS khi BGH, GVCN, GV bộ môn yêu cầu. Phụ trách công tác quản trị mạng, báo cáo Emips, phần mềm quản lý Vmips.

Điều 37. Giáo viên trực

- Trực tiếp quản lý nghiêm túc giờ ra vào lớp, theo dõi hiện tượng bất thường đối với giáo viên và học sinh, báo cáo BGH chỉ đạo giải quyết. Kiểm tra nề nếp 15 phút đầu giờ, nhắc nhở học sinh tập trung xếp hàng vào lớp, hoạt động truy bài đầu tiết 1, cùng bảo vệ đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên giảng dạy - học tập trong ngày. Quản lý lớp khi có giáo viên đi muộn, ốm đột xuất.

- Đôn đốc , kiểm tra công tác vệ sinh học đường, cùng với GV TPT kiểm tra nội vụ HS.

- Làm các công việc mà Ban Giám hiệu phân công.

- Ghi chép đầy đủ thông tin trực ban hằng ngày.

- Ra về sau đã kiểm tra xong việc đóng cửa sổ, tắt điện, tắt quạt các lớp.

Điều 38. Giáo viên phụ trách công tác Giáo dục thường xuyên

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục THCS, THPT, học nghề, xóa mù chữ theo sự phân công của Hiệu phó phụ trách phổ cập - XMC.

- Lên kế hoạch tổ chức thực hiện, làm báo cáo thống kê, đi họp nắm bắt việc chỉ đạo để triển khai kịp thời.

- Có đầy đủ hồ sơ phổ cập, hồ sơ học viên học GDTX theo quy định (sạch sẽ, rõ ràng, đầy đủ, chi tiết).

- Theo dõi biến động sĩ số các lớp trong từng tháng, học kỳ.

- Thường xuyên cập nhật thông tin phổ cập.

- Báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng và cấp trên khi yêu cầu.

- Thư ký của Trung tâm học tập cộng đồng xã; tham mưu kịp thời, hiệu quả với lãnh đạo Trung tâm mở các lớp tư vấn nghề, tư vấn học tập suốt đời, … tại địa phương. Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

Điều 39. Nhân viên bảo vệ

- Có mặt 24/24 giờ trong ngày, có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, khu vực trong và ngoài cổng trường học, không để tình trạng học sinh tập trung trước cổng trường làm ùn tắc giao thông. Đảm bảo an toàn cho học sinh học tập trong ngày, bảo vệ tài sản nhà trường.

- Có trách nhiệm theo dõi, phát hiện, lập biên bản học sinh vị phạm nội quy, phá hoại tài sản nhà trường, không tự ý giải quyết; phải chuyển biên bản, tang vật và học sinh vi phạm cho GV trực GV TPT hoặc BGH để giải quyết.

- Quản lý toàn bộ tài sản của giáo viên và học sinh trong khu vực nhà trường.

- Báo cáo kịp thời cho BGH đối với những việc xảy ra trong nhà trường.

- Trực ở phòng bảo vệ, có nhiệm vụ đóng cổng trong suốt thời gian học sinh học. Mở cổng cho GV và khách ra vào, kiểm tra không cho học sinh mang quà, nước giả khát và một số vật dụng cấm vào trường.

- Đi tuần quanh trường ít nhất 3 lần/buổi (đầu, giữa và cuối mỗi buổi học).

- Cùng với GV TPT kiểm tra nội vụ HS.

- Được tham gia các hợp đồng dịch vụ nâng cao điều kiện dạy học giáo dục với nhà trường, với CMHS trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện dân sự.

MỤC II. QUY ĐỊNH VỚI HỌC SINH

Điều 40.Thực hiện tốt 5 điều bác Hồ dạy

- Kính trọng, lễ phép, vâng lời các thầy giáo, cô giáo, công nhân viên trong trường. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị - kính trọng người lớn tuổi và khách đến trường liên hệ công tác.

- Đoàn kết, yêu quý, giúp đỡ tận tình các bạn trong lớp, trong trường khi gặp khó khăn. Không nói tục chửi bậy, đánh cãi nhau ở trường, ở khu dân cư và nơi công cộng.

Điều 41.Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp

- Đi học đúng giờ: Có mặt trước giờ truy bài để xếp hàng vào lớp, kiểm tra nội vụ, truy bài đầu giờ. Đi học chuyên cần, không bỏ tiết, trốn học, nghỉ học phải có giấy phép của gia đình.

- HS có nhiệm vụ trực vệ sinh phải hoàn thành công việc trước giờ truy bài.

Điều 42.Đến lớp học

- Đến lớp có đầy đủ dụng cụ học tập, ngồi đúng sơ đồ, giữ trật tự, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, ghi chép đầy đủ. Trung thực trong các giờ kiểm tra, trong thi cử.

- Không làm việc riêng trong tiết học, tích cực tham gia đầy đủ mọi hoạt động tập thể trong nhà trường và lớp học.

- Giữ gìn, bảo vệ của công, tài sản của trường lớp, không vứt rác bừa bãi, không bôi bẩn, vẽ bậy lên tường, bàn ghế, bảng, cửa. Có ý thức bảo vệ, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường. Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng ở các lớp học.

- Đến trường phải mặc đồng phục, đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ, đi dép phải có quai hậu, mang khăn quàng, hoặc huy hiệu hội TNHS. Xây dựng tình bạn nam nữ trong sáng, lành mạnh. Chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông.

- Tan học phải về nhà ngay, không tụ tập ngoài cổng trường hoặc la cà trên đường về.

Điều 43.Nghiêm cấm học sinh

- Mặc quần bò, áo không cổ, đi dép không có quai hậu, hút thuốc lá, uống rượu, bia; xem và đọc các loại sách báo, phim ảnh có nội dung độc hại. Tuyệt đối cấm mang vũ khí, chất cháy, nổ đến trường. Không thử, không sử dụng, tàng chữ, buôn bán, vận chuyển các chất ma tuý. Khi phát hiện bạn có dính dáng đến pháo, ma tuý phải báo ngay cho các thầy cô và Ban giám hiệu.

- Đánh nhau hoặc là tác nhân gây ra bạo lực trong nhà trường.

- Chơi điện tử, đánh bạc dưới mọi hình thức.

- Phá hoại tài sản công (bàn ghế, tài sản trong lớp học, hệ thống điện, nước, cảnh quan, cây xanh,…), trộm cắp hoặc phá hoại tài sản của bạn.

- Sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, điện thoại di động quay phim chụp ảnh trong khuôn viên nhà trường. Nếu có phải được giáo viên kiểm duyệt nội dung và chỉ được sử dụng khai thác khi có sự cho phép của giáo viên.

- Đi xe trong trường, mang quà, nước giải khát vào trong trường; tự ý đi lại khu vực Hiệu bộ nhà trường.

- Đá bóng trên sân bê tông, đi lại gần khu vực thi công nhà cao tầng mới.

Điều 44.Trách nhiệm

Học sinh có trách nhiệm thực hiện tốt nội quy - quy định của nhà trường. Những học sinh phát hiện và thông báo kịp thời cho bác bảo vệ, các thầy cô giáo những bạn có hành vi vi phạm nội quy sẽ được nhà trường biểu dương, khen thưởng. Những học sinh vi phạm nội quy nhà trường hoặc bao che hành vi vi phạm của bạn tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý kỷ luật theo điều lệ nhà trường phổ thông.

Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, Ban giám hiệu yêu cầu mọi Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên - Học sinh nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh quy chế.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- CBQL (để th/h);

- Các cá nhân, Tổ CM, Đoàn thể trong trường (để th/h);

- Đại diện CMHS (để ph/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Ngọc Tuấn

Tác giả:

Xem thêm