Điểm báo

KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ NĂM 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾ HOẠCH THU - CHI QUỸ HỌC PHÍ
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ NĂM 2018


ĐVT: Đồng
TT Nội dung Tổng số học sinh Trong đó Tổng số tiền Chia ra các quý
HS được miễn HS được giảm 1/2 HS đóng cả Quý I Quý II Quý III Qúy IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A Kế hoạch thu ( A = I + II) - - - - 146,613.5 80,000 - - 66,613.5
I Mầm non - - - - - - - - -
1 Khu vực thành thị - - - - - - - - -
a Nhà trẻ -
b Mẫu giáo -
2 Khu vực nông thôn - - - - - - - - -
a Nhà trẻ -
b Mẫu giáo -
II THCS - - - - 146,613.5 80,000 - - 66,613.5
1 Khu vực thành thị -
2 Khu vực nông thôn 146,613.5 80,000 66,613.5
B Kế hoạch chi (B = I + II+III+VI) 146,613.5 58,613.5 43,500 13,000 31,500
I Các khoản thanh toán cho cá nhân 69,145.4 38,645.4 23,000 2,000 5,500
Trong đó/: Chi 40% bù lương 58,645.4 58,645.4
II Các khoản chi cho nghiệp vụ CM 77,468.1 19,968.1 20,500 11,000 26,000
III Các khoản chi khác - - - - -
IV Các khoản mua sắm, sửa chữa -Đạo Lý, ngày 25 tháng 01 năm 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đơn vị dự toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Cao Thị Thanh Ngà
Đỗ Nguyên Bình
Trần Thị Thu Hương Phạm Ngọc Tuấn
Tác giả:

Xem thêm