Điểm báo

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 01 DTNS
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
ĐVT: 1000 đồng
STT Nhóm mục Chương 622 loại 070 khoản 073 Tổng số tiền Chi cho con người và chi theo định mức Chi cho nhiệm vụ chuyên môn Chia ra các quý trong năm
Của mục lục ngân sách nhà nước Quý I Quý II Quý III Quý IV
A PHẦN THU - - - - - - -
I Phần thu từ phí, lệ phí
Số thu từ học phí
II Phần nộp NSNN
Số thu từ học phí
III Phần thu được để lại chi
Trong đó 40% học phí để chi lương
B PHẦN CHI 3,089,769.0 2,460,000.0 629,769.0 848,000.0 625,000.0 628,000.0 988,769.0
I Phần NSNN cấp 3,089,769.0 2,460,000.0 629,769.0 848,000.0 625,000.0 628,000.0 988,769.0
0129 Các khoản thanh toán cho cá nhân 2,460,000.0 2,460,000.0 690,000.0 600,000.0 600,000.0 570,000.0
0130 Chi hàng hóa dịch vụ 629,769.0 629,769.0 158,000.0 25,000.0 28,000.0 418,769.0
0132 Các khoản chi khác
II Phần chi từ các khoản thu được để lại - - - - - - -
0129 Các khoản thanh toán cho cá nhân
0130 Các khoản chi cho nghiệp vụ CM
0132 Các khoản chi khác
0135 Các khoản mua sắm, sửa chữaĐạo Lý ngày 25 tháng 01 năm 2018

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN


KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊCao Thị Thanh Ngà Đỗ Nguyên Bình Trần Thị Thu Hương
Phạm Ngọc Tuấn
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 01 DTNS
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Nguồn 13)
ĐVT: 1000 đồng
STT Nhóm mục TM Chương 622 loại 070 khoản 073 Tổng số tiền Chi cho con người và chi theo định mức Chi cho nhiệm vụ chuyên môn Chia ra các quý trong năm
Của mục lục ngân sách nhà nước Quý I Quý II Quý III Quý IV
A PHẦN THU - - - - - - -
I Phần thu từ phí, lệ phí
Số thu từ học phí
II Phần nộp NSNN
Số thu từ học phí
III Phần thu được để lại chi
Trong đó 40% học phí để chi lương
B PHẦN CHI 3,068,769.0 2,460,000.0 608,769.0 848,000.0 997,769.0 628,000.0 595,000.0
I Phần NSNN cấp 3,068,769.0 2,460,000.0 608,769.0 848,000.0 997,769.0 628,000.0 595,000.0
0129 Các khoản thanh toán cho cá nhân 2,460,000.0 2,460,000.0 690,000.0 600,000.0 600,000.0 570,000.0
0130 Chi hàng hóa dịch vụ 608,769.0 608,769.0 158,000.0 397,769.0 28,000.0 25,000.0
0132 Các khoản chi khác
II Phần chi từ các khoản thu được để lại - - - - - - -
0129 Các khoản thanh toán cho cá nhân
0130 Các khoản chi cho nghiệp vụ CM
0132 Các khoản chi khác
0135 Các khoản mua sắm, sửa chữaĐạo Lý ngày 25 tháng 01 năm 2018

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN


KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊCao Thị Thanh Ngà Đỗ Nguyên Bình Trần Thị Thu Hương
Phạm Ngọc Tuấn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 01 DTNS
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Nguồn 12)
ĐVT: 1000 đồng
STT Nhóm mục TM Chương 622 loại 070 khoản 073 Tổng số tiền Chi cho con người và chi theo định mức Chi cho nhiệm vụ chuyên môn Chia ra các quý trong năm
Của mục lục ngân sách nhà nước Quý I Quý II Quý III Quý IV
A PHẦN THU - - - - - - -
I Phần thu từ phí, lệ phí
Số thu từ học phí
II Phần nộp NSNN
Số thu từ học phí
III Phần thu được để lại chi
Trong đó 40% học phí để chi lương
B PHẦN CHI 21,000.0 - 21,000.0 42,000.0 - - -
I Phần NSNN cấp 21,000.0 - 21,000.0 42,000.0 - - -
0129 Các khoản thanh toán cho cá nhân - -
0130 Chi hàng hóa dịch vụ 21,000.0 21,000.0 21,000.0
7053 Chuyển giao phần mềm hỗ trợ giáo viêm NOVI Eleảning 15,000.0
7053 Bảo trì phần mềm misa 6,000.0
0132 Các khoản chi khác
II Phần chi từ các khoản thu được để lại - - - - - - -
0129 Các khoản thanh toán cho cá nhân
0130 Các khoản chi cho nghiệp vụ CM
0132 Các khoản chi khác
0135 Các khoản mua sắm, sửa chữaĐạo Lý ngày 25 tháng 01 năm 2018

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN


KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊCao Thị Thanh Ngà Đỗ Nguyên Bình Trần Thị Thu Hương
Phạm Ngọc Tuấn
Tác giả:

Xem thêm