Điểm báo

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐI DẠY BIỆT PHÁI TỪ NGÀY 06/9/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 30/11/2017
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐI DẠY BIỆT PHÁI TỪ NGÀY 06/9/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 30/11/2017

(Kèm theo Quyết định số 423/QĐ-GDĐT ngày 01/9/2017 của Trưởng phòng GD&ĐT)TT Họ và tên giáo viên Trú quán Đơn vị công tác Trình độ chuyên môn Đơn vị nhận biệt phái Số tiết dạy biệt phái Môn dạy biệt phái TT TT gốc
1 Nguyễn Hồng Thái Đức Lý Đạo Lý ĐHSP Kỹ thuật Bắc Lý 8 Công nghệ 6 31
5 Trương Thị Hiền Đạo Lý Đạo Lý CĐSP Hóa-Sinh Công Lý 9 Hóa học 3 28
8 Nguyễn Thị Thu Hằng Đạo Lý Đạo Lý ĐHSP Tiếng Anh Chính Lý 12 Tiếng Anh 4 29
9 Nguyễn Thị Yến Bắc Lý Đạo Lý CĐSP Sinh-Kỹ Chính Lý Do HT trường nhận phân công Sinh học 5 30
35 Phan Đức Cương Vĩnh Trụ Đạo Lý ĐHSP Văn-Địa Nhân Hòa 9 Địa lý 1 26
53 Cao Văn Đĩnh Bắc Lý Đạo Lý CĐSP Văn-Địa Phú Phúc 8 Địa lý 2 27
Tác giả:

Xem thêm